1. Ważność warunków uczestnictwa

 • Udział w konkursie (dalej „Konkurs“) na stronie https://www.instagram.com/liebherrappliancespl/ (Instagram) lub https://www.facebook.com/LiebherrUrzadzeniaChlodnicze (Facebook) jest ofertą Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz (dalej „Organizator“).
 • Udział w konkursie podlega niniejszym warunkom uczestnictwa.

2. Udział w konkursie

 • udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez polubienie zdjęcia konkursowego, powiązanie kogoś w komentarzach i śledzenie Liebherr na Instagramie lub Facebooku.
 • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają miejsce zamieszkania w Polsce.
 • Pracownicy Grupy Liebherr i ich krewni są wykluczeni z udziału w konkursie.
 • wielokrotne zgłoszenia uczestników są niedozwolone.
 • uczestnictwo w konkursie nie jest uprawnione. Organizator ma prawo wykluczyć osoby z udziału w konkursie lub odmówić udziału w konkursie według własnego uznania bez podania przyczyn.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisami Instagram i Facebook i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Instagram. Osobą kontaktową i odpowiedzialną za konkurs jest wyłącznie organizator.

3. Czas trwania i wygaśnięcie konkursu

 • konkurs kończy się 24.06.2024.
 • zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników do 26.06.2024.
 • zwycięzcy zostaną ogłoszeni najpóźniej do 28.06.2024 roku. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez bezpośrednią wiadomość na Instagramie lub Facebooku.

4. Ceny i przekazywanie cen

 • Nagrodą jest karafka chłodząca Liebherr.
 • zwycięzca otrzyma bezpośrednią wiadomość od Liebherr-Hausgeräte na Instagramie lub Facebooku. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie organizatorowi swoich danych (tytuł, imię i nazwisko, adres). Jeśli zwycięzca nie poinformuje o tym organizatora w ciągu 14 dni od wysłania powiadomienia o wygranej, prawo do nagrody przepada.
 • wypłata gotówki lub wypłata ewentualnego zamiennika nagrody jest wykluczona.
 • prawo do nagrody jest niezbywalne.

5. Przedwczesne zakończenie konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

6. Odpowiedzialność organizatora

Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody – niezależnie od przyczyny prawnej – wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszelka inna odpowiedzialność – o ile jest to prawnie dopuszczalne – jest wyłączona.

7. Odpowiedzialność uczestnika

Uczestnik zwalnia organizatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i żądań osób trzecich wynikających z naruszenia przez uczestnika niniejszych warunków uczestnictwa.

8. Inne postanowienia

 • Organizator może zmienić niniejsze warunki uczestnictwa w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. W stosunkach pomiędzy uczestnikiem a organizatorem obowiązuje najnowsza wersja warunków uczestnictwa, na którą uczestnik wyraził zgodę.
 • Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa są lub staną się prawnie nieważne lub niekompletne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione za obopólną zgodą takimi postanowieniami, które są odpowiednie do osiągnięcia pożądanego celu gospodarczego, z uwzględnieniem interesów umawiających się stron.
 • Wyklucza się możliwość skorzystania ze środków odwoławczych w związku z udziałem w konkursie.
 • Konkurs i niniejsze warunki uczestnictwa podlegają wyłącznie prawu austriackiemu. Miejscem wykonania i jurysdykcji jest Wiedeń. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.