1. Akkoordverklaring

Het bezoeken van de blog van LIEBHERR (‘de onderneming’) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van de genoemde blog betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

  1. Doel van de blog

Alle gegevens die zich op de blog van de onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. Geen enkel onderdeel van de op deze blog verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De informatie die op deze blog wordt verstrekt, kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

  1. Koppelingen naar blogs van derden

Koppelingen naar blogs van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de inhoud van de gekoppelde blogs goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze blogs het logo van de onderneming, aangezien de onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke blogs. Derhalve kan de onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde blogs of de links naar andere blogs die zich op de gekoppelde blogs bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is het u niet toegestaan op een blog een koppeling naar een pagina van de blog van de onderneming te creëren en u onderkent dat het koppelen van de blog van de onderneming aan andere blogs (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

  1. Intellectueel eigendom

Deze blog wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de onderneming. Alle gegevens op deze blog, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, pictogrammen of html-code, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke doeleinden overeenkomstig de wetsregels van het intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de blog van de onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.

  1. Garantie en aansprakelijkheid

Alle gegevens op de blog van de onderneming worden verstrekt “in hun feitelijke vorm” en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de blog van de onderneming te verstrekken, garandeert de onderneming niet dat deze blog vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies of dat de informatie op de blog zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is. Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor de informatie op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De informatie op deze blog impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de onderneming op u van toepassing zijnde garantie.

De onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de gegevens op deze blog of een aan deze blog gekoppelde blog. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de onderneming voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de gegevens op deze blog of een aan deze blog gekoppelde blog zijn uitgesloten.

  1. Gegevensbescherming – Cookies

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door de onderneming worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met [email protected], waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de afdeling van de onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Op de blog van de onderneming wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies” om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een blog naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de blog af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de blog van de onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met: [email protected].

  1. Gebruikersreacties

De onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de blog van de onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (de term “materialen” heeft betrekking op alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en alle reacties anders dan persoonsgegevens die u via de blog naar de onderneming verstuurt geen inbreuk doen op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of materialen geeft u de onderneming een onbeperkte en onherroepbare licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. De onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te gebruiken op iedere door de onderneming wenselijk geachte wijze.

  1. Toepasselijk recht – Scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

  1. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze blog wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze blog bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.