Wij, Liebherr-Hausgeräte GmbH, danken u voor uw bezoek aan onze website (hierna ook ‘website’ genoemd) en voor de interesse die u toont in de bedrijvengroep Liebherr.

Wij hechten veel belang aan de bescherming en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Daarom is het voor ons belangrijk u hierna te informeren welke persoonsgegevens wij van u verwerken voor welk doen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Algemene informatie

Wat zijn persoonsgegevens en wat betekent verwerking?

‘Persoonsgegevens’ (hierna ook ‘gegevens’) is alle informatie die iets zegt over een natuurlijke persoon. Persoonsgegevens zijn niet alleen informatie waaruit een rechtstreekse conclusie over een bepaalde persoon kan worden getrokken (zoals bijvoorbeeld de naam of het e-mailadres van een persoon), maar ook informatie waarmee met de nodige aanvullende kennis een verwijzing naar een specifiek persoon kan worden gemaakt.

‘Verwerking’ betekent elke actie die met uw persoonsgegevens wordt verricht (zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, gebruiken of wissen van gegevens).

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Duitsland

E-mail: [email protected]

Hoe kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken?         

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op de volgende contactgegevens:

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Duitsland

E-mail: [email protected]

Welke rechten hebt u als betrokken persoon?

Als betrokken persoon hebt u, binnen het wettelijk kader, het recht op:

– informatie over uw gegevens;

– correctie van onjuiste gegevens en vervollediging van onvolledige gegevens;

– wissen van uw gegevens, vooral wanneer (1) deze gegevens niet langer nodig zijn voor de in dit privacybeleid vermelde doeleinden, (2) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is, (3) uw gegevens onrechtmatig verwerkt werden of (4) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking aanwezig zijn;

– beperking van de verwerking van uw gegevens, vooral wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u in plaats van het wissen de beperking van het gebruik vraagt;

– bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op uw gerechtvaardigde belangen om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie of, zonder specifieke rechtvaardiging, tegen verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing; voor zover het geen bezwaar tegen directe reclame gaat, vragen wij bij het aantekenen van het bezwaar waarom u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken zoals wij dat eventueel gedaan hebben. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, onderzoeken wij de gegrondheid van de zaak en staken wij de verwerking, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

– het ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het echt om uw gegevens rechtstreeks door ons te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;

– intrekken van de toestemming wanneer u ons toestemming voor verwerking hebt gegeven. Gelieve er nota van te nemen dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan door uw intrekking niet wordt aangetast.

Als u bovenstaande rechten doet gelden vragen wij uw begrip voor het feit dat wij van u bewijsmateriaal kunnen vragen waaruit blijkt dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten van en naar websites van andere aanbieders die niet met ons verbonden zijn (‘derden’). Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op de verwerking van de gegevens die bij het aanklikken van de link aan de derde worden doorgegeven (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL waarop de link zich bevindt) omdat het gedrag van derden van nature buiten onze controle ligt. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verwerking van dergelijke gegevens door derden.

Gegevensverwerking

Logbestanden

Telkens wanneer u onze website oproept en gebruikt, zendt de webbrowser op uw eindapparaat (computer, smartphone of vergelijkbaar) automatisch informatie naar onze webservers die wij opslaan in zogenaamde logbestanden.

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Wij verwerken de volgende gegevens:

– uw (externe) IP-adres

– datum en tijd van de oproep

– domeinnaam van uw internetprovider

– het door u gebruikte browsertype en -versie en het door u gebruikte besturingssysteem

– URL (adres op het internet) van de website waarop u zich bevond op het moment van de oproep

– de bestanden die u ophaalt via de respectieve website (soort toegang, naam van het opgehaalde bestand, URL van het opgehaalde bestand, succes van het opvragen)

– de hoeveelheid gegevens die u bij uw bezoek aan de desbetreffende website ontvangt

– eventueel de datum en het tijdstip van het gebruik van webformulieren

Deze gegevens verwerken wij in principe alleen om de stabiliteit en de netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Verwerking voor andere doeleinden is alleen mogelijk indien de noodzakelijke wettelijke versiten overeenkomstig art. 6 lid 4 DSGVO (Duitse AVG) bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13 lid 3 DSGVO (Duitse AVG) en art. 14 lid 4 DSGVO (Duitse AVG).

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt ter behartiging van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (Duitse AVG).

Onze legitieme belangen die wij nastreven, zijn de verbetering en instandhouding van de stabiliteit of de functionaliteit en de veiligheid van onze website.

U hebt het recht ten alle tijde bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (Duitse AVG) om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Gebruik van webformulieren

– Nieuwsbrief per e-mail

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om u via webformulieren in te schrijven voor onze e-mailnieuwsbrief ‘FreshMAG’.

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Wij verwerken ook de volgende gegevens:

– aanspreking

– naam, voornaam

– e-mailadres

– regelmaat van de toezending (wekelijks/maandelijks)

– uw (externe) IP-adres

– datum en tijdstip van inschrijving en herbevestiging van inschrijving

– datum en tijdstip van opvragen van nieuwsbrief

De door u ter beschikking gestelde gegevens verwerken wij principieel uitsluitend om u regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief (eventueel met persoonlijk adres) toe te zenden en om u promotionele informatie te geven over onze producten of dienstaanbiedingen of over overeenkomstige campagnes, evenementen, wedstrijden, artikelen enz.

De in het kader van de nieuwsbriefregistratie verzamelde gegevens, inclusief de zogenaamde ‘double-opt-in’-procedure, worden door ons principieel alleen verwerkt ter bescherming van het aanbod en voor de vervulling van de wettelijke bewijsverplichtingen die op ons rusten. Bij de ‘double-opt-in’-procedure krijgt u in de loop van de aanmelding voor de nieuwsbrief een e-mail met de vraag uw registratie voor onze nieuwsbrief te bevestigen. Als u de aanmelding niet bevestigt door te klikken op de bevestigingslink die u wordt toegestuurd, bent u niet ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief en zult u de nieuwsbrief niet ontvangen.

Bovendien registreren en analyseren wij uw interacties met onze nieuwsbrief (meting van openings- en klikpercentages) en slaan wij deze informatie op in uw ontvangersprofiel om het succes van onze nieuwsbrief te meten en om deze voortdurend te kunnen verbeteren en op uw behoeften af te kunnen stemmen. De meting van de openingspercentages gebeurt met behulp van een zogenaamd webbaken, een klein, onzichtbaar beeldbestand dat automatisch door de webserver wordt geladen wanneer de nieuwsbrief wordt geopend en dat daarbij de informatie doorgeeft dat de nieuwsbrief inderdaad werd geopend. De meting van de klikpercentages daarentegen gebeurt op zodanige wijze dat u, nadat u op een weblink in een nieuwsbrief hebt geklikt, eerst naar een webserver wordt gebracht waar uw klik wordt geregistreerd. Pas daarna komt u op de eigenlijke doelpagina.

Verwerking voor andere doeleinden is alleen mogelijk indien de noodzakelijke wettelijke versiten overeenkomstig art. 6 lid 4 DSGVO (Duitse AVG) bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13 lid 3 DSGVO (Duitse AVG) en art. 14 lid 4 DSGVO (Duitse AVG).

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a in combinatie met art. 7 DSGVO (Duitse AVG) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. c, lid 3 lit. a DSGVO (Duitse AVG) in combinatie met art. 32 DSGVO (Duitse AVG) (beveiliging) of art. 7 lid 1 DSGVO (Duitse AVG) (bewijsverplichting).

U hebt het recht de gegeven toestelling op elk moment met werking voor de toekomst in te trekken en/of elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden. De intrekking/het bezwaar doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking/het bezwaar gebeurde. Een geïsoleerde intrekking/bezwaar met betrekking tot alleen de meting van openings- en klikpercentages en/of het opslaan van de meetresultaten in ontvangersprofielen is niet mogelijk zodat u zich hiervoor voor de nieuwsbrief als geheel moet afmelden. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

– Promotionele prijsvragen

Wij bieden op onze website de mogelijkheid om via webformulieren aan diverse promotionele prijsvragen van verschillende organisatoren deel te nemen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij uw via het betreffende formulier verzamelde gegevens doorgeven aan de aangewezen organisator van de promotionele prijsvraag. Voor de verdere verwerking van uw gegevens is de organisator verantwoordelijk. Meer informatie over de verdere verwerking van uw gegevens vindt u in de respectieve verklaring inzake gegevensbescherming van de organisator die u ter beschikking wordt gesteld om het ogenblik dat uw gegevens worden verzameld en, indien van toepassing, de deelnemingsvoorwaarden voor de respectieve promotionele prijsvraag.

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Wij verwerken in de regel volgende gegevens:

– aanspreking

– naam, voornaam

– e-mailadres en/of telefoonnummer

– adres

– geboortedatum

– inhoudelijke gegevens (uw antwoorden op promotionele prijsvragen)

Deze gegevens verwerken wij in principe alleen met het oog op de dienstverlening (overdracht van uw gegevens aan de organisator).

Verwerking voor andere doeleinden is alleen mogelijk indien de noodzakelijke wettelijke versiten overeenkomstig art. 6 lid 4 DSGVO (Duitse AVG) bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13 lid 3 DSGVO (Duitse AVG) en art. 14 lid 4 DSGVO (Duitse AVG).

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens gebeurt voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen volgens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (Duitse AVG).

Digitale inhoud

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om via webformulieren digitale inhoud zoals whitepapers en soortgelijke documenten van verschillende aanbieders te openen of te downloaden. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij uw via het desbetreffende formulier verzamelde gegevens doorgeven aan de aangewezen aanbieder van de digitale inhoud. Voor de verdere verwerking van uw gegevens is de aanbieder verantwoordelijk. Meer informatie over de verdere verwerking van uw gegevens vindt u in de respectieve verklaring inzake gegevensbescherming van de organisator die u ter beschikking wordt gesteld om het ogenblik dat uw gegevens worden verzameld.

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Wij verwerken in de regel volgende gegevens:

– aanspreking

– naam, voornaam

– e-mailadres

Deze gegevens verwerken wij in principe alleen met dienstverlening als doel (doorgeven van uw gegevens aan de aanbieder).

Verwerking voor andere doeleinden is alleen mogelijk indien de noodzakelijke wettelijke versiten overeenkomstig art. 6 lid 4 DSGVO (Duitse AVG) bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen overeenkomstig art. 13 lid 3 DSGVO (Duitse AVG) en art. 14 lid 4 DSGVO (Duitse AVG).

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens gebeurt voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen volgens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (Duitse AVG).

Gebruik van cookies en andere technolgieën

A. Algemeen

In het kader van het aanbieden van onze website maken we gebruik van cookies en andere technologieën. Met de hiernavolgende cookie-informatie verschaffen wij u als gebruiker van onze website extra informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies en andere technologieën.

I. Wat zijn cookies en andere technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver kan opslaan en lezen op uw eindapparaat (computer, smartphone of iets dergelijks) door middel van de door u gebruikte webbrowser. Cookies bevatten individuele alfanumerieke strings waarmee de door u gebruikte webbrowser kan worden geïdentificeerd. Ze kunnen ook informatie bevatten over gebruikersgerichte instellingen.

Naast cookies gebruiken we de volgende andere technologieën:

Met de zogenaamde local-storage-techniek worden gegevens uitsluitend lokaal, dus uitsluitend op uw eindapparaat en niet op de webserver, in de zogenaamde local storage van uw webbrowser opgeslagen. In tegenstelling tot cookies hebben gegevens die met behulp van local-storage-techniek worden opgeslagen geen vervaldatum en worden zij niet automatisch zonder meer gewist, maar in principe kunt u deze gegevens zelf via uw webbrowser wissen. Hoe u de via de local-storage-techniek opgeslagen gegevens kunt wissen, vindt u in de handleiding van de producent van uw webbrowser.

Bovendien hebben wij zogenaamde webbakens (ook: ‘pixels’, ‘pixel-tags’ of ‘webbeacons’) op onze website ingebed. Webbakens zijn kleine, meestal onzichtbare beeldbestanden die automatisch door een webserver worden geladen en daarbij informatie kunnen verschaffen over uw webbrowser of uw eindapparatuur evenals over uw gebruik van onze website. Uit deze informatie kan op zijn beurt weer een profiel aangemaakt worden dat wordt herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

De hiervoor genoemde cookies en andere technologieën worden hierna gezamenlijk ook ‘cookies’ genoemd.

II. Welke soorten cookies en andere technologieën zijn er?

Wij maken een onderscheid tussen aan de ene kant noodzakelijke en aan de andere kant optionele cookies:

Noodzakelijke cookies zijn cookies die technisch zowel voor de functionaliteit als voor de garantie van de veiligheid en stabiliteit van onze website en informatietechnische systemen noodzakelijk zijn. Wij wijzen aan deze categorie ook dergelijke cookies toe die bepaalde instellingen die u hebt gemaakt, opties die u hebt geselecteerd of informatie die u hebt ingevoerd, opslaan totdat u uw webbrowser uiteindelijk sluit om de door u gevraagde en gewenste functie ter beschikking te kunnen stellen (bijv. inlogstatus, taalinstelling, enz.). Voor het opslaan of het uitlezen van noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist. Daarom kunt u noodzakelijke cookies ook niet beheren via de instellingen van de door ons gebruikte dienst voor toestemmingsbeheer, maar alleen via uw webbrowser en daar opgeslagen cookies wissen of het opslaan van cookies blokkeren.

Optionele cookies zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor de functionaliteit of om de veiligheid en stabiliteit van onze website en informatietechnische systemen te waarborgen, maar die gebruikt worden voor analyse- of marketingdoeleinden. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt. Dit stelt ons in staat het gebruik te analyseren en zo onze website te optimaliseren. Bovendien wijzen wij aan deze categorie ook cookies toe die bepaalde, door u uitgevoerde instellingen, geselecteerde opties of ingevoerde informatie over het sluiten van uw webbrowser opslaan om de door u gewenste en gevraagde functie op langere termijn beschikbaar te stellen (bijv. login-status via de selectie ‘Onthoud mijn e-mailadres’, kladblok, vergelijkingslijst enz.). Voor het opslaan of het uitlezen van optionele cookies is principieel uw voorafgaande toestemming vereist. Via de instellingen van de door ons gebruikte toestemmingsbeheersdienst kunt u toestemming geven voor het gebruik van optionele cookies en de gegeven toestelling op elk moment intrekken met werking voor de toekomst.

Zowel bij noodzakelijke als optionele cookies kan het om zogenaamde sessiecookies of permanente cookies gaan. Zij verschillen wat betreft hun voorziene levens- of functionele duur:

– Sessiecookies (ook: session cookies) worden op uw eindapparatuur opgeslagen en automatisch gewist wanneer u uw webbrowser sluit.

– Bestendige cookies (ook: permanente cookies of persistent cookies) worden opgeslagen op uw eindapparatuur en worden niet automatisch gewist na het sluiten van uw webrowser, maar blijven gedurende een vooraf bepaalde tijd op uw eindapparatuur aanwezig.

– De via local-storage-technologie opgeslagen gegevens hebben geen vervaldatum en hebben dus een in de tijd onbeperkte levensduur.

Opmerking: U kunt cookies evenals de gegevens die via de local-storage-technologie zijn opgeslagen, in principe zelf wissen via uw webbrowser. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de fabrikant van uw webbrowser.

B. Gebruik van cookies op onze website

I. Vereiste cookies

1. Welke vereiste cookies worden voor welk doel hoe lang ingezet?

DienstDoelAanbieder van de dienstFunctieduur
Beheer van de toestemmingVerkrijgen en beheren van toestemmingen en het opslaan van informatie via toestemmingsbesluitenUsercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Duitsland
30 dagen
Content Delivery NetworkVeiligheid en stabiliteitCloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, VS
30 dagen
Load balancerVeiligheid en stabiliteit8 uur
SpraakherkenningSpraakherkenning voor gebruikersgerichte spraakweergave van de websiteTodat uw webbrowser sluit
LandcodeLandcode voor gebruikersgerichte spraakweergave van de webseite30 dagen

– Beheer van de toestemming

Instellingen openen

Om u in staat te stellen het gebruik van optionele cookies op onze website te beheren, hebben wij een dienst voor toestemmingsbeheer geïmplementeerd. Via deze dienst voor toestemmingsbeheer wordt u, wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt, de vraag gesteld (‘cookies, andere technologieën en overige diensten’) waarmee u het gebruik van optionele cookies kunt aanvaarden of weigeren met een klik op de betreffende toets. Door op ‘Instellingen’ te klikken komt u bij de instellingen van de dienst voor toestemmingsbeheer waar u onder andere een vereenvoudigde, volgens soorten opgedeeld lijst van cookies vindt. Via de dienst voor toestemmingsbeheer kunt u zich onder andere ook over de doelstellingen cookies die wij gebruiken, over de in elk geval verwerkte gegevens en alle ontvangers van gegevens informeren en in het geval van optionele cookies uw toestemming op elk moment geven of intrekken door het betreffende vakje aan te vinken of uit te vinken.

Houd er rekening mee dat noodzakelijke cookies al opgeslagen werden bij het oproepen van onze website en dat het desbetreffende vakje vooraf geselecteerd werd. De selectie van noodzakelijke cookies ongedaan maken via de dienst voor toestemmingsbeheer is niet mogelijk. Voor de functionaliteit van de dienst voor toestemmingsbeheer zelf is het gebruik van bepaalde cookies dan weer noodzakelijk.

Informatie over de dienstverlener:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland

Website:

https://usercentrics.com/de

Algemene voorwaarden:
https://usercentrics.com/de/agb/
Privacyverklaring:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

– Content Delivery Network

Voor de optimalisatie van de laadtijden van onze website gebruiken wij een zogenaamd Content Delivery Network (hierna ‘CDN’ genoemd). Een CDN is een netwerk van geografisch verspreide en via het internet verbonden servers met behulp waarvan webinhoud sneller en veiliger kan afgeleverd worden. In het kader van het CDN worden persoonsgegevens aan verschillende landen doorgegeven. Naar landen buiten de EU of de EER, zogenaamde derde landen, gebeurt het doorgeven met inachtneming van de voorwaarden die zijn neergelegd in hoofdstuk V van de DSGVO (Duitse AVG). Met de dienstverlener werden standaardcontractbepalingen die door de Eu-commissie zijn uitgevaardigd (art. 46 lid 2 lit. c DSGVO (Duitse AVG)) afgesloten.

Informatie over de dienstverlener:
Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS
Vertegenwoordiger in de Unie:
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal
Website:
https://www.cloudflare.com
Privacyverklaring (in het Engels):
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Standaard contractbepalingen (in het Engels):
https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

– Load balancer

Voor de verdeling van de belasting gebruiken we een zogenaamde load balancer. Met een load balancer worden webverzoeken naar een lastverdelingsserver gestuurd die op zijn beurt het webverzoek doorstuurt aan een interne server. Om niet binnen een sessie tussen verschillende servers heen en weer te worden gestuurd en een uniforme verwerking te garanderen, worden uw webverzoeken doorgestuurd naar dezelfde server. Om die server te identificeren en een correcte soorsturing te garanderen gebruiken wij een cookie met een levensduur of functionele duur van acht uur.

– Landcode

Voor de gebruikersgerichte taalweergave van onze website maken we gebruik van een sessiecookie. Daarmee wordt de taal van uw webbrowser herkend en wordt onze website in dezelfde taal aan u weergegeven.

2. Op welke rechtsgrondslag worden noodzakelijke cookies gebruikt?

Om te kunnen bewijzen of u al dan niet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van optionele cookies, slaan wij de informatie over uw al dan niet gegeven toestemming op om te voldoen aan onze wettelijke bewijsverlichting conform art. 6 Abs. 1 lit. c, lid 3 lit. a DSGVO (Duitse AVG) in combinatie met art. 7 lid 1 DSGVO (Duitse AVG).

Bovendien gebruiken wij noodzakelijke cookies om legitieme belangen te beschermen volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (Duitse AVG).

De door ons nagestreefde legitieme belangen zijn:

het garanderen van de veiligheid en stabiliteit van onze website en informatietechnische systemen, bijvoorbeeld door bescherming tegen aanvallen in de vorm van gerichte overbelasting van servers (‘denial-of-service’-aanvallen) of door optimale lastenverdeling op servers

het doen gelden, uitoefenen en verdedigen van rechtsaanspraken

het verschaffen en verzekeren van de juiste functionaliteit van onze website

3. Hoe kan ik bezwaar maken tegen het gebruik van noodzakelijke cookies?

U kunt uw recht op bezwaar door middel van de hieronder onder ‘Verwijderen/blokkeren van cookies’ beschreven blokkeringsmogelijkheden uitoefenen (cf. art. 21 lid 5 DSGVO(Duitse AVG)), dit wil zeggen het blokkeren van noodzakelijke cookies via de instellingen van uw webbrowser.

Houd er rekening mee dat bij het wissen zonder blokkeren van noodzakelijke cookies deze noodzakelijke cookies opnieuw gebruikt zullen worden wanneer u op een later tijdstip onze website weer bezoekt. Houd er verder rekening mee dat het uitschakelen, wissen of blokkeren van noodzakelijke cookies de prestaties en de functionaliteit van onze website kan beïnvloeden en dat het tot gevolg kan hebben dat bepaalde functies en kenmerken niet ter beschikking staan.

II. Optionele cookies

Met de volgende informatie willen wij u in staat stellen een gefundeerde beslissing voor of tegen het gebruik van optionele cookies en de daarmee verbonden gegevensverwerking te nemen.

1. Welke optionele cookies worden voor welk doel hoe lang gebruikt?

DienstDoelAanbieder van de dienstFunctieduur
Google AnalyticsWebanalyseGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar
Google Ads Conversion TrackingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar
Google Ads RemarketingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar
Google Ad ManagerMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar

analyseren en daarmee voortdurend te kunnen verbeteren. Via de verkregen geanonimiseerde gebruikersstatistieken (bijv. aantal en herkomst van de websitebezoekers) kunnen wij onze website optimaliseren en interessanter maken door bijvoorbeeld vaak opgeroepen informatie of onderwerpen op onze website te plaatsen, naargelang van de behoeften.
Voor de webanalyse gebruiken we ‘Google Analytics’, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna samen ‘Google’ genoemd), met de uitbreiding ‘IP-anonimisering’ (ook wel ‘IP-maskermethode’ genoemd). Voor dit doel hebben we met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten conform art. 28 DSGVO (Duitse AVG). Dienovereenkomstig zal Google de verzamelde gegevens (gegevens over uw eindapparatuur of uw webbrowser, IP-adressen en uw website- of app-activiteiten) voor een specifiek doel in opdracht van ons verwerken om uw gebruik van onze website voor ons te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website en het internetgebruik te leveren.
De in het kader van Google Analytics verzamelde gegevens kunnen in de VS of in elk ander land waar Google of subverwerkers van Google faciliteiten hebben, opgeslagen en verwerkt worden. De door ons gebruikte IP-maskermethode zorgt er echter voor dat het IP-adres binnen de EU-lidstaten of in andere EER-lidstaten wordt ingekort voordat het naar een Google-server in de VS doorgestuurd wordt en daar wordt opgeslagen zodat geen volledig IP-adres wordt doorgegeven en de identificeerbaarheid van een persoon op die manier wordt voorkomen of aanzienlijk bemoeilijkt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige, dat wil zeggen het onverkorte IP-adres naar een server von Google in de VS verzonden en pas daar verkort.
Voor het doorgeven van gegevens naar een derde land, dus een land buiten de EU of de EER, zijn in principe passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens vereist. Na de ongeldigverklaring door het Europees Hof van Justitie van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de commissie van 12 juli 2016 over de gepastheid van de bescherming geboden door het EU-VS-privacyschild (‘EU-VS Privacy Shield’), kan het EU-VS Privacy Shield niet langer meer als garantie voor een passend beschermingsniveau in de VS volgens Eu-normen vertrouwd worden. Er bestaat dus momenteel geen gegevensbeschermingsniveau in de VS dat gelijkwaardig is aan dat in de EU in de zin van art. 45 DSGVO (Duitse AVG) en we kunnen ook geen passende waarborgen bieden conform art. 46 DSGVO (Duitse AVG) om dit tekort te compenseren. Daardoor is hier de overdracht van gegevens naar de VS alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 49 lid 1 lit. a DSGVO (Duitse AVG). Mogelijke risico’s van deze gegevensoverdracht zijn dat toegang tot overheidsinstanties zoals veiligheidsdiensten en/of inlichtingendiensten, niet kan uitgesloten worden en dat uw gegevens door hen verwerkt kunnen worden, mogelijk zonder dat u daarvan afzonderlijk op de hoogte wordt gebracht en zonder dat u afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen hebt, om redenen van nationale veiligheid, strafvervolging of voor andere doeleinden in het algemeen belang van de VS.

Informatie over de dienstverlener:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Voorwaarden voor de verwerking van bestelgegevens voor Google-reclameproducten:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Gebruiksvoorwaarden:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
Overzicht over het gebruik van gegevens in Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Technische uitleg over ‘IP-anonimisering (of IP-maskering) in Google Analytics’:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de
Extra mededeling:
Als u Google Analytics op alle websites wilt deactiveren, kunt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de de ‘Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren’ downloaden en installeren. Deze mogelijkheid voorkomt webanalyse alleen zolang u een webbrowser gebruikt waarop u de add-on geïnstalleerd hebt.

Marketing
Onder voorbehoud van uw toestemming gebruiken wij marketingcookies. Marketingcookies kunnen herkennen of u een geadverteerde website hebt bezocht en welke inhoud u hebt en had gebruikt om voor u relevante en aan uw interesses aangepaste reclame-inhoud te tonen, de frequentie waarmee de advertenties verschijnen te beperken en het succes of de effectiviteit van reclamemaatregelen te meten.
Voor marketingdoeleinden gebruiken wij de volgende reclameproducten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hiernavolgend samen ‘Google’).
We gebruiken het reclameproduct ‘Google Ads’ (vroegere benaming: ‘AdWords’) waarmee wij advertenties kunnen plaatsen, onder meer in de zoekresultaten van Google, in het partnernetwerk van Google of op andere platforms van Google. Als u interactie hebt met een via Google Ads geplaatste advertentie, bijvoorbeeld door op de advertentie te klikken, wordt in het kader van ‘Google Ads Conversion Tracking’ een cookie gebruikt waarmee kan nagegaan worden of u daarna een door ons gedefinieerde actie (‘conversie’) hebt uitgevoerd zoals bijvoorbeeld een nieuwsbriefregistratie. De met behulp van de gebruikte cookies verkregen informatie wordt door Google aan ons verstrekt in de vorm van zogenaamde conversiestatistieken waaruit wij bijvoorbeeld het anonieme totale aantal gebruikers kunnen aflezen die op onze advertentie hebben geklikt. Wijzelf ontvangen geen informatie die een persoonlijke identificatie mogelijk maken. Naast Google Ads Conversion Tracking gebruiken we ‘Google Ads Remarketing’ waarmee u onze advertenties in het partnernetwerk van Google kunt zien bij uw volgende internetgebruik na uw bezoek aan onze website. Hiervoor registreert Google uw gebruiksgedrag bij het bezoek aan verschillende websites in het Google-partnernetwerk waarbij volgens Google een pseudonimisering wordt gebruikt. Als ander advertentieproduct gebruiken we de ‘Google Ad Manager’ (vroegere benaming: ‘DoubleClick’) om u gericht advertenties te kunnen aanbieden aan de hand van uw veronderstelde interesses. Daarbij wordt aan de door u gebruikte webbrowser een pseudoniem identificatienummer toegekend om te controleren welke advertenties al in uw webbrowser getoond werden en welke daarvan u ook hebt opgeroepen.
De in het kader van de Google-advertentieproducten verzamelde gegevens kunnen door Google onder andere in de VS opgeslagen en verwerkt worden. Op de verdere gegevensverwerking door Google hebben wij geen invloed. Voor het doorgeven van gegevens naar een derde land, dus een land buiten de EU of de EER, zijn in principe passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens vereist. Na de ongeldigverklaring door het Europees Hof van Justitie van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de commissie van 12 juli 2016 over de gepastheid van de bescherming geboden door het EU-VS-privacyschild (‘EU-VS Privacy Shield’), kan het EU-VS Privacy Shield niet langer meer als garantie voor een passend beschermingsniveau in de VS volgens Eu-normen vertrouwd worden. Er bestaat dus momenteel geen gegevensbeschermingsniveau in de VS dat gelijkwaardig is aan dat in de EU in de zin van art. 45 DSGVO (Duitse AVG) en we kunnen ook geen passende waarborgen bieden conform art. 46 DSGVO (Duitse AVG) om dit tekort te compenseren. Daardoor is hier de overdracht van gegevens naar de VS alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 49 lid 1 lit. a DSGVO (Duitse AVG). Mogelijke risico’s van deze gegevensoverdracht zijn dat toegang tot overheidsinstanties zoals veiligheidsdiensten en/of inlichtingendiensten, niet kan uitgesloten worden en dat uw gegevens door hen verwerkt kunnen worden, mogelijk zonder dat u daarvan afzonderlijk op de hoogte wordt gebracht en zonder dat u afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen hebt, om redenen van nationale veiligheid, strafvervolging of voor andere doeleinden in het algemeen belang van de VS.

Informatie over de dienstverlener:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Website:
https://marketingplatform.google.com
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy

2. Op welke rechtsgrondslag worden optionele cookies gebruikt?

Wij gebruiken optionele cookies op basis van toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a in combinatie met art. 7 DSGVO (Duitse AVG).

3. Hoe kan ik mijn toestemming voor het gebruik van optionele cookies intrekken?

Wanneer u onze website (voor de eerste keer) bezoekt, vragen wij u onder andere om uw toestemming voor het gebruik van optionele cookies met een voorgeschakelde vraag (‘cookies, andere technologieën en overige diensten’). De door u gegeven toestemmingen kunt u op elk moment met werking voor de toekomst intrekken en daarmee de verdere verzameling van uw gegevens voorkomen door optionele cookies (webanalyse, marketing) in de Instellingen van de toestemmingsmanagementdienst deselecteren.

Tenzij en voor zover u geen toestemming geeft of gegeven toestemmingen intrekt, zal de (verdere) verzameling van gegevens door middel van optionele cookies waarvoor toestemming vereist is en de daarmee samenhangende gegevensverwerking worden gestaakt. Voor het gebruik van de website heeft dit geen nadelen voor zover u ook niet de cookiefuncties voor noodzakelijke cookies deactiveert.

Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan.

Als alternatief voor het intrekken van de toestemming hebt u de opties voor het verwijderen of blokkeren van cookies die hieronder beschreven worden onder ‘Wissen/blokkeren van cookies’ met de instructies aldaar.

C. Wissen/blokkeren van cookies

Cookies worden opgeslagen op uw eindapparatuur zodat u de controle over de cookies hebt. Als u niet wilt dat wij uw eindapparatuur herkennen, kunt u op elk moment al op eindapparaat opgeslagen cookties manueel of automatischt deactiveren of wissen en/of het opslaan van cookies voor de toekomst blokkeren door de geschikte instelling in uw webbrowsersoftware uit te voeren, bijvoorbeeld ‘gee cookies accepteren’ of iets dergelijks. De meeste webbrowser kunnen bovendien zo geconfigureerd worden dat het opslaan van cookies alleen geaccepteerd wordt als u voor dit afzonderlijk in elk afzonderlijk geval mee instemt. Als u de cookies van onze dienstverleners en partners niet wilt accepteren, moet u hiervoor in uw webbrowser de instelling ‘Cookies van derden blokkeren’ of iets dergelijks vinden. In de regel ziet u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie hoe u al opgeslagen cookies kunt uitschakelen of verwijderen en hoe u nieuwe cookies kunt weigeren. Details over de beschreven mogelijkheden vindt u in de handleiding van de fabrikant van uw webbrowser.

Houd er rekening mee dat u bij het wissen van noodzakelijke cookies zonder ze te blokkeren de cookies opnieuw gebruikt kunnen worden en wij u opnieuw om toestemming kunnen vragen voor optionele cookies wanneer u onze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt. Houd er verder rekening mee dat het uitschakelen, wissen of blokkeren van noodzakelijke cookies de prestaties en de functionaliteit van onze website kan beïnvloeden en dat het tot gevolg kan hebben dat bepaalde functies en kenmerken niet ter beschikking staan.

U kunt de instellingen voor het gebruik van optionele cookies en de daaraan verbonden gegevensverwerking op elk moment in de Instellingen van de toestemmingsbeheerdienst beheren.

Integreren van diensten van derden

In het kader van de terbeschikkingstelling van onze website integreren wij verschillende inhoudelijke en functionele elementen (hierna ook gezamenlijk aangeduid als ‘diensten’) die van de webservers van uw respectieve aanbieders (hierna ‘derde-aanbieders’) verkregen worden. Voor de correcte presentatie en terbeschikkingstelling van de diensten is het altijd nodig dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan de betreffende derde-aanbieder. We streven er weliswaar naar om dergelijke diensten te integreren waarbij de betreffende derde-aanbieder het IP-adres alleen gebruikt om de diensten te leveren, maar hebben echter geen invloed op de verdere verwerking door derden-aanbieders.
Voor gegevensoverdrachten waarvoor toestemming vereist is, vragen wij u onder andere om uw toestemming bij de eerste keer dat u onze website bezoekt met een voorgeschakelde vraag (‘Cookies, andere technologieën en overige diensten’) voor de met het gebruik van overige diensten verbonden gegevensoverdacht aan derde-aanbieders/derde landen. Indien u uw toestemming nog niet gegeven hebt met deze voorgeschakelde vraag, worden diensten van derden waarvoor toestemming vereist is, op onze website geblokkeerd en worden er geen gegevens doorgegeven aan derde-aanbieders/derde landen. In plaats daarvan kunt u uw toestemming telkens afzonderlijk geven voor afzonderlijke diensten van derden door te klikken op ‘Accepteren’ in de respectievelijke blocker. Als u in de toekomst niet meer voor elke dienst van derden afzonderlijk uw toestemming wilt geven en deze ook zonder de betreffende blokkering wilt kunnen laden, hebt u de mogelijkheid om aanvullend ‘altijd akkoord’ te selecteren en daarmee ook uw toestemming te geven voor de daarmee verbonden gegevensoverdracht voor alle andere diensten van derden die u in de toekomst nog op onze website zult oproepen.
De door u gegeven toestemmingen kunt u op elk moment met werking voor de toekomst intrekken en daarmee de verdere overdracht van uw gegevens voorkomen door de desbetreffende diensten onder ‘Andere diensten (optioneel)’ in de Instellingen van de dienst voor toestemmingsbeheer te deselecteren.

Webanalyse
Onder het voorbehoud dat u ermee instemt, gebruiken we webanalysecookies om het gebruik van onze website te Geïntegreerde diensten van derde-aanbieders:
YouTube-video’s
Wij integreren video’s van ‘YouTube’ op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hiernavolgend samen ‘Google’). Bij de geïntegreerde YouTube-video’s is de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ geactiveerd zodat er geen cookies gebruikt worden om het gebruikersgedrag te analyseren.
Onder voorbehoud van uw toestemming geven wij, wanneer u een YouTube-video laadt, uw gegevens, waaronder uw IP-adres, door aan Google. De in het kader van YouTube-video’s verzamelde gegevens kunnen door Google onder andere in de VS opgeslagen en verwerkt worden. Op de verdere gegevensverwerking door Google hebben wij geen invloed. Voor het doorgeven van gegevens naar een derde land, dus een land buiten de EU of de EER, zijn in principe passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens vereist. Na de ongeldigverklaring door het Europees Hof van Justitie van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de commissie van 12 juli 2016 over de gepastheid van de bescherming geboden door het EU-VS-privacyschild (‘EU-VS Privacy Shield’), kan het EU-VS Privacy Shield niet langer meer als garantie voor een passend beschermingsniveau in de VS volgens Eu-normen vertrouwd worden. Er bestaat dus momenteel geen gegevensbeschermingsniveau in de VS dat gelijkwaardig is aan dat in de EU in de zin van art. 45 DSGVO (Duitse AVG) en we kunnen ook geen passende waarborgen bieden conform art. 46 DSGVO (Duitse AVG) om dit tekort te compenseren. Daardoor is hier de overdracht van gegevens naar de VS alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 49 lid 1 lit. a DSGVO (Duitse AVG). Mogelijke risico’s van deze gegevensoverdracht zijn dat toegang tot overheidsinstanties zoals veiligheidsdiensten en/of inlichtingendiensten, niet kan uitgesloten worden en dat uw gegevens door hen verwerkt kunnen worden, mogelijk zonder dat u daarvan afzonderlijk op de hoogte wordt gebracht en zonder dat u afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen hebt, om redenen van nationale veiligheid, strafvervolging of voor andere doeleinden in het algemeen belang van de VS.

Informatie van de derde-partij-aanbieder:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Website:
https://www.youtube.com
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy
Google Tag Manager
Wij gebruiken op onze website de ‘Google Tag Manager’, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hiernavolgend samen ‘Google’).
De Google Tag Manager is een dienst waarmee wij andere diensten zoals bijvoorbeeld Google Analytics op onze website kunnen gebruiken of het gebruik ervan kunnen beheren zonder dat wij daarvoor de broncode van de website moeten wijzigen. De Google Tag Manager zelf verzamelt daarbij geen persoonsgegevens en heeft geen toegang tot deze gegevens, maar controleert en voert slechts de door hem beheerde diensten uit die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden en indien nodig, met uw overeenkomstige toestemming gegevens kunnen verwerken.

Informatie van de derde-partij-aanbieder:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Gebruiksvoorwaarden:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy

Ontvangers van gegevens

Wij geven uw gegevens indien nodig door aan:

andere bedrijven van de Liebherr-groep, voor zover dit nodig is voor de inleiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst of voor zover wij een rechtmatig belang hebben bij de overdrachte en uw zwaarder wegend rechtmatig belang zich daar niet tegen verzet;

de aanbieders van de functies die u actief gebruikt en eventuele andere diensten of dienstverlening;

onze dienstverleners die wij gebruiken om de bovengenoemde doeleinden te bereiken;

de ontvanger of de ontvangers die u wenst;

rechtbanken, arbitragerechtbanken, overheidsinstanties of juridische adviseurs indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doorgeven van gegevens aan derde landen

Gegevens mogen alleen doorgegeven worden aan instanties in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (zogenoemde derde landen) of aan internationale organisaties (1) als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of (2) als de Europese Commissie heeft besloten dat in een derde land een passend beschermingsniveau bestaat (art. 45 Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Heeft de Commissie ene dergelijk besluit niet genomen, mogen wij uw gegevens alleen doorgeven aan ontvangers die zich in een derde land bevinden als er passende waarborgen voorhanden zijn (bijvoorbeeld standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met een specifieke procedure vastgesteld zijn) en de handhaving van uw rechten als betrokkene is gewaarborgd of het doorgeven in individuele gevallen op grond van andere toelaatbare omstandigheden is toegestaan (art. 49 Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Voor zover wij uw gegevens overdragen aan derde landen, zullen wij u informeren over de respectieve details van de overdracht op de daarvoor relevante punten in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wissen van gegevens en opslagperiode

Wij verwerken uw gegevens zolang dat nodig is voor het beoogde doel tenzij u effectief bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of de toestemming die u eventueel hebt gegeven daadwerkelijk hebt ingetrokken.

Voor zover er wettelijke bewaarplichten bestaan, zullen wij de gegevens waarop dit betrekking heeft moeten opslaan gedurende de duur van de bewaarplicht. Na afloop van de bewaarplicht controleren we of er nog een noodzaak tot verwerking bestaat. Als die noodzaak niet meer bestaat, worden uw gegevens gewist.

Gegevensbeveiliging

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn tegen verlies, onjuiste wijzigingen of ongeoorloofde toegang door derden. In ieder geval hebben van onze kant alleen bevoegde personen toegang tot uw gegevens, en dat alleen voor zover dat nodig is in het kader van de hierboven genoemde doeleinden. De transmissie van alle gegevens gebeurt versleuteld.

Stand: april 2022