Ние, Liebherr-Hausgeräte GmbH, се радваме, че посетихте нашите уебстраници (наречени по-долу общо „уебстраница“) и че по този начин проявихте интерес към фирмената група Liebherr.

За нас защитата и сигурността на Вашите лични данни е от голямо значение. Затова държим да Ви информираме относно вида на Вашите лични данни, които обработваме, целта, с която го правим, както и какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни.

Обща информация

Кои са личните данни и какво означава обработване?
– „Лични данни“ (наречени по-долу „данни“) са всички данни, които съдържат информация за физическо лице. Лични данни представляват не само данни, от които могат да се направят преки изводи за определено лице (като например име или имейл адрес), но и данни, с които при наличие на допълнителна информация може да се направи връзка с определено лице.

– „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с Вашите лични данни (като например събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, използване или изтриване на данни).
Кой е администраторът на Вашите данни?
Администратор на Вашите данни е:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Германия
Имейл: [email protected]

Кой е администраторът на Вашите данни?
Администратор на Вашите данни е:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Германия
Имейл: [email protected]

Как можете да се свържете с нашите длъжностни лица по защита на данните?
Данните за контакт на нашето длъжностно лице по защита на данните са:

Corporate Privacy
Liebherr-IT Services GmbH
St. Vitus 1
88457 Kirchdorf an der Iller
Германия
Имейл: [email protected]

Какви права имате като субект на данни?
Като субект на данни в рамките на закона имате право да:

– получавате сведения относно Вашите данни;
– коригирате неправилни данни и да допълвате непълни данни;
– заличавате Вашите данни, в частност, когато (1) те повече не са необходими за целите, посочени в тази декларация за защита на данните, (2) Вие оттеглите съгласието си и липсва друго право основание за обработване на данни, (3) Вашите данни са били обработени неправомерно или (4) Вие сте предявил възражение срещу обработването на данни и не са налице други, по-важни основания за обработване на данните;
– ограничавате обработването на Вашите данни, в частност, когато оспорвате истинността на данните или обработването на Вашите данни е неправомерна и вместо изтриване Вие заявите ограничаване на тяхното използване;
– възразявате срещу обработване на Вашите данни с цел защита на основателен интерес по лични причини или без посочване на конкретни причини, срещу обработване на Вашите данни, която се извършва за целите на пряката реклама; доколкото не става дума за възражение срещу пряка реклама, моля, при предявяване на възражение да изложите причините, поради които ние не трябва да обработваме Вашите данни по приетите от нас процедури. В случай на основателно възражение ние проверяваме фактите и обстоятелствата и прекратяваме обработването на данни, освен ако можем да докажем, че са налице наложителни основания, които стоят над Вашите интереси, права и свободи или обработването на данни служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;
– получавате Вашите данни в структуриран, общоприет и машинночетимм формат, както и правото Вашите данни да бъдат директно изпращани от нас на друг администратор;
– оттегляте съгласието си в случаите, когато сте ни дали Вашето съгласие за обработване на данни. Моля да имате предвид, че законосъобразността на обработването на данни, извършено от момента на предоставяне на съгласие до оттеглянето му, остава незасегната от оттеглянето на Вашето съгласие.

При предявяване на посочените по-горе права, моля да проявите разбиране, че в определени случаи можем да изискваме от Вас доказателства, че Вие сте лицето, за което се представяте.
Освен това имате право да подадете жалба пред надзорен орган, ако сте убеден/а, че обработването на Вашите данни се извършва в нарушение на Общия регламент за защита на личните данни.

Връзки към други уебстраници

Нашата уебстраница може да съдържа връзки към уебстраници и от уебстраници на други, несвързани с нас доставчици („трети лица“). След кликване върху връзките ние вече нямаме влияние върху обработването на данни, които се прехвърлят на трети лица при кликване върху връзката (като например IP адрес или URL, където се намира връзката), тъй като нашият контрол не обхваща поведението на трети лица. По тази причина ние не можем да поемем отговорност за обработването на такива данни от трети лица.

Обработване на данни

Логфайлове
При всяко влизане и ползване на нашата уебстраница използваните на Вашето крайно устройство (компютър, смартфон или други подобни) интернет браузъри автоматично изпращат информация на нашите уебсървъри, която ние съхраняваме в т. нар. логфайлове.
Какви данни обработваме и за какви цели?
Ние обработваме следните данни:

– Вашия (външен) IP адрес;
– дата и час на посещение на уебстраницата;
– име на домейна на Вашия интернет доставчик;
– използвания от Вас тип и версия браузър и използваната от Вас операционна система;
– URL (адрес в интернет) на уебстраница, в която сте се намирали към момента на влизането;
– файловете, в които сте влезли чрез съответната уебстраница (вид достъп, име на файла, URL на файла, успешно влизане в него);
– обема данни, които се пренасят към Вас при посещение на съответната уебстраница.
– При необходимост дата и час на изпращане при използване на уебформуляри.

По правило ние обработваме тези данни само с цел гаранция на стабилността и мрежовата и информационна сигурност.
Обработването на лични данни за други цели може да се предвиди само ако са налице законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от ОРЗД. В такъв случай, разбира се, ще спазим всички задължения спрямо информацията съгласно член 13, параграф 3 от ОРЗД и член 14, параграф 4 от ОРЗД.
На какво правно основание обработваме Вашите данни?
Обработването на Вашите данни се извършва с цел защита на легитимните интереси съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни.
Нашите основателни интереси са свързани с подобряването и запазването на стабилността, респ. функционалността и защитата, на нашата уебстраница.
Вие имате право по лични причини по всяко време да предявите възражение срещу обработването на Вашите данни съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни.

Използване на уебформуляри
– Имейл бюлетин
На нашата уебстраница ние Ви предлагаме възможност да се регистрирате за получаване на нашия имейл бюлетин „FreshMAG“, като използвате уебформуляри.
Какви данни обработваме и за какви цели?
В определени случаи обработваме следните данни:

– обръщение;
– име, фамилия;
– имейл адрес;
– период на изпращане (седмично/месечно);
– Вашия (външен) IP адрес;
– дата и час на регистрацията и потвърждаване на регистрацията;
– дата и час на влизане в имейл бюлетина.

По правило ние обработваме предоставените от Вас данни само за да можем да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин (евентуално с лично обръщение) по имейл и да Ви предоставяме рекламна информация за нашите продукти или услуги или за съответни акции, мероприятия, игри с награди, съобщения/статии и др.
Събраните данни в рамките на регистрацията за получаване на бюлетина заедно с т. нар. процедура Double-Opt-In обработваме само с цел защита на офертата и изпълнение на законовите ни задължения за предоставяне на доказателства. При процедурата Double-Opt-In в хода на регистрацията за получаване на бюлетин Вие ще получите имейл с молба за потвърждение на Вашата регистрация за получаване на бюлетин от нас. Ако не потвърдите регистрацията чрез кликване върху изпратената връзка за потвърждение, Вие не сте регистриран/а за получаване на имейл бюлетина и такъв няма да Ви бъде изпращан.
Освен това ние отразяваме и анализираме Вашето взаимодействие с нашия бюлетин (отчитане на отварянията и кликванията) и съхраняваме тази информация във Вашия профил на получател, за да измерваме успеха на нашия бюлетин, да го подобряваме постоянно и да го адаптираме към съответните потребности. Отчитането на отварянията се извършва с помощта на т. нар. пиксел за преброяване, който представлява малък, невидим картинен файл и който се зарежда автоматично от уебсървъра при отваряне на бюлетина, като предоставя информация, че бюлетинът наистина е бил отворен. За разлика от това измерването на броя кликвания се извършва по следния начин: След кликване върху включена в бюлетина връзка първо Ви прехвърлят към уебсървър, където се регистрира Вашето кликване; едва след това отивате на желаната страница.
Обработването на лични данни за други цели може да се предвиди само ако са налице законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от ОРЗД. В такъв случай, разбира се, ще спазим всички задължения спрямо информацията съгласно член 13, параграф 3 от ОРЗД и член 14, параграф 4 от ОРЗД.
На какво правно основание обработваме Вашите данни?
Обработването на Вашите данни се извършва въз основа на предоставено от Вас съгласие по чл. 6, параграф 1, буква а) във връзка с чл. 7 от Общия регламент за защита на личните данни, респ. за изпълнение на законово задължение, съгласно чл. 6, параграф 1, буква в), параграф 3, буква а) от Общия регламент за защита на личните данни във връзка с чл. 32 от същия регламент (сигурност), респ. чл. 7, параграф 1 от него (задължение за доказване).
Имате право по всяко време с бъдещо действие да оттеглите съгласието си и/или по всяко време да предявите възражение срещу обработването на Вашите данни за рекламни цели. Възражението не засяга законосъобразността на извършеното обработване на данни до момента на предявяването му. Частично възражение, което се отнася само до измерването на броя на отварянията и кликванията и/или съхранението на резултатите от измерването в профили на получател, не е възможно, поради което трябва да откажете получаването на целия бюлетин. Можете да откажете по всяко време получаването на бюлетина чрез имейл на адрес [email protected] или чрез кликване върху връзката за отказ от получаване в края на всеки бюлетин.
– Игри с награди
На нашата уебстраница Ви предлагаме възможност чрез уебформуляри да участвате в игри с награди на различни организатори. Ако се възползвате от тази възможност, ние изпращаме посочените от Вас данни във формуляра на организатора на играта с награди. Организаторът отговаря за последващото обработване на Вашите данни. Подробности във връзка с последващото обработване на Вашите данни можете да намерите в съответната декларация за защита на данните на организатора, която ще Ви бъде предоставена към момента на събиране на Вашите данни евентуално заедно с условията за участие в играта с награди.
Какви данни обработваме и за какви цели?
По правило обработваме следните данни:

– обръщение;
– име, фамилия;
– имейл адрес или телефонен номер;
– адрес;
– дата на раждане;
– данни, свързани със съдържанието (Вашите отговори в играта с награди).

По правило ние обработваме тези данни само с цел предоставяне на услугите (изпращане на Вашите данни на организатора).
Обработването на лични данни за други цели може да се предвиди само ако са налице законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от ОРЗД. В такъв случай, разбира се, ще спазим всички задължения спрямо информацията съгласно член 13, параграф 3 от ОРЗД и член 14, параграф 4 от ОРЗД.
На какво правно основание обработваме Вашите данни?
Обработването на Вашите данни се извършва с цел изпълнение на договор или за изпълнение на преддоговорни мерки в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
– Цифрово съдържание
На нашата уебстраница Ви предлагаме възможност за достъп, респ. изтегляне, на цифрово съдържание чрез уебформуляри, като напр. Whitepaper и подобни документи на различни доставчици. Ако се възползвате от тази възможност, ние изпращаме Вашите данни от съответния формуляр на посочения доставчик на цифрово съдържание. Доставчикът отговаря за последващото обработване на Вашите данни. Подробности за последващото обработване на Вашите данни можете да намерите в съответната декларация за защита на данните на доставчика, която ще Ви бъде предоставена към момента на събиране на Вашите данни.
Какви данни обработваме и за какви цели?
По правило обработваме следните данни:

– обръщение;
– име, фамилия;
– имейл адрес.

По правило ние обработваме тези данни само с цел предоставяне на услугите (изпращане на Вашите данни на доставчика).
Обработването на лични данни за други цели може да се предвиди само ако са налице законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от ОРЗД. В такъв случай, разбира се, ще спазим всички задължения спрямо информацията съгласно член 13, параграф 3 от ОРЗД и член 14, параграф 4 от ОРЗД.
На какво правно основание обработваме Вашите данни?
Обработването на Вашите данни се извършва с цел изпълнение на договор или за изпълнение на преддоговорни мерки в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Използване на бисквитки и други технологии
А. Общи положения
На нашата уебстраница използваме бисквитки и други технологии. С посочените по-долу указания във връзка с използването на бисквитки Вие като ползвател на нашата уебстраница получавате от наша страна допълнителна информация относно обработването на данни при използването на бисквитки и други технологии.
Какво представляват бисквитките и другите технологии?
Бисквитките представляват малки текстови файлове, които един уебсървър с помощта на използвания от Вас интернет браузър на крайното Ви устройство (компютър, смартфон или други подобни) може да съхранява и разчита. Бисквитките съдържат индивидуални аналогово-цифрови поредици от знаци, които дават възможност за идентифициране на използвания от Вас интернет браузър и могат да съдържат информация за персонализирани настройки на потребителя.
Освен бисквитки използваме следните други технологии:

– С т. нар. техника с локално хранилище (Local-Storage) данните се съхраняват само на място, т. е. изключително на Вашето крайно устройство, а не на уебсървъра, в т. нар. локално хранилище на Вашия интернет браузър. За разлика от бисквитките данните, съхранявани чрез локално хранилище, нямат срок на съхранение и не се изтриват автоматично. Вие можете сами да изтриете тези данни чрез Вашия интернет браузър. Как можете да изтриете съхранените чрез локално хранилище данни, можете да научите от указанията на производителя на Вашия интернет браузър.

– В допълнение на нашата уебстраница сме включили т. нар. пикселен маркер (също: „пиксели“, „пиксел-тагове“ или „webbeacons“). Пикселите за броене са малки, най-често невидими картинни файлове, които се зареждат автоматично от уебсървъра и могат да предоставят информация за Вашия интернет браузър или Вашето крайно устройство, както и за ползването на нашата уебстраница. От тази информация може да бъде изготвен профил, който се разпознава при следващо посещение на нашата уебстраница.

Посочените по-горе бисквитки и други технологии ще бъдат наричани по-долу заедно „бисквитки“.
II. II. Какви видове бисквитки и други технологии съществуват?
Съществуват необходими и опционални бисквитки:

– Необходимите бисквитки са тези, които се изискват в техническо отношение за функционалността и гарантирането на сигурността и стабилността както на нашата уебстраница, така и на информационно-техническите системи. В тази категория попадат и онези бисквитки, които съхраняват определени извършени от Вас настройки, избрани опции или въведени данни най-късно до затваряне на Вашия интернет браузър, за да може да бъде предоставена желаната от Вас функция (например статус на вписване, езикова настройка и др.). За съхранението или разчитането на необходимите бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Затова не можете да управлявате необходимите бисквитки чрез настройките на използваната от нас услуга за управление с предоставено от Вас съгласие, а само чрез Вашия интернет браузър и там да изтриете съхранени бисквитки, респ. да блокирате съхраняването на бисквитки.

– Опционални бисквитки са тези, които не се изискват за функционалността и гарантирането на сигурността и стабилността на нашата уебстраница и на информационно-техническите системи, а служат за целите на анализа и маркетинга. Например за изготвяне на анонимизирани статистики тези бисквитки могат да събират информация как използвате нашата уебстраница, което ни дава възможност за анализ на използването и оптимизиране на нашата уебстраница. Освен това в тази категория попадат и такива бисквитки, които съхраняват данни за определени извършени от Вас настройки, избрани опции или въведени данни за затварянето на Вашия интернет браузър, за да могат да предоставят дългосрочно желаната от Вас функция (напр. статус на вписване, чрез избор на „запомни моя имейл адрес“, паметни бележки, сравнителен списък и т. н.). За съхранението или разчитането на опционални бисквитки по принцип се изисква Вашето предварително съгласие. Чрез настройките на използваната от нас услуга за управление с предоставено от Вас съгласие можете да дадете съгласието си за използване на опционални бисквитки и по всяко време да го оттеглите с бъдещо действие.

Както при необходимите, така и при опционалните бисквитки, може да става дума за т. нар. сесийни или постоянни бисквитки, които се различават по функционалната си продължителност:

– Сесийни бисквитки ( session cookies) се съхраняват на Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато затворите интернет браузъра си.

– Постоянните бисквитки (persistent cookies) се съхраняват на Вашето крайно устройство и не се изтриват автоматично след затваряне на Вашия интернет браузър, а остават на крайното устройство за предварително определено време.

– Съхранените чрез техниката с локално хранилище данни се съхраняват безсрочно, т. е. продължителността на тяхното функциониране не е ограничена във времето.

Забележка: Чрез Вашия интернет браузър можете сами да изтривате бисквитки, както и данни, съхранени чрез локалното хранилище. За подробности можете да направите справка в указанията на производителя на Вашия интернет браузър.
Б. Използване на бисквитки на нашата уебстраница
I. Необходими бисквитки

1. Какви необходими бисквитки, с каква цел и с каква продължителност се съхраняват?

УслугаЦелДоставчик на услугиФункционална продължителност
Управление с предоставено от Вас съгласиеПриемане и управление на съгласието и съхраняване на данни за решения във връзка с негоUsercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Германия
30 дни
Мрежа за доставка на съдържание – Content Delivery NetworkСигурност и стабилностCloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, САЩ
30 дни
Балансиране на натоварването – Load BalancerСигурност и стабилност8 часа
Езиково разпознаванеЕзиково разпознаване за персонализирана потребителска езикова индикация на уебстраницатаДо затваряне на Вашия интернет браузър
Разпознаване на държавиРазпознаване на държави за персонализирана потребителска езикова индикация на уебстраницата30 дни

– Управление с предоставено от Вас съгласие
Отваряне на настройки
За да можете да управлявате използването на опционални бисквитки на нашата уебстраница, ние сме включили функция за управление с предоставено от Вас съгласие. Чрез тази функция при първоначално влизане в нашата уебстраница се показва предварително включено запитване („бисквитки, други технологии и други услуги“), чрез което с едно кликване върху съответното поле можете да приемете или откажете използването на опционални бисквитки. Освен това с едно кликване попадате на „настройки“, които са свързани с настройките за управление с предоставеното от Вас съгласие, където ще намерите опростен списък на бисквитките по видове. Чрез функцията за управление с предоставено от Вас съгласие можете да се информирате за предназначението на използваните от нас бисквитки, съответно обработваните данни и евентуалните получатели на данни и в случай на опционални бисквитки по всяко време да дадете или да оттеглите съгласието си чрез избиране или изключване на съответното поле.
Моля, имайте предвид, че необходимите бисквитки се съхраняват още с влизането в нашата уебстраница и съответното поле за тази цел е предварително избрано. Не е възможно да отхвърлите необходимите бисквитки чрез функцията за управление на съгласието. За функционалността на управлението на съгласието също се изисква използването на определени бисквитки.

Информация за доставчика на услуги:
Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Германия
Уебстраница:
https://usercentrics.com/de
Общи търговски условия:
https://usercentrics.com/de/agb/
Декларация за защита на данните:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

– Мрежа за доставка на съдържание – Content Delivery Network
За оптимизиране на времето на зареждане на нашата уебстраница ние използваме т. нар. мрежа за доставка на съдържание (наречена по-долу „CDN“). CDN представлява мрежа от географски разпределени и свързани чрез интернет сървъри, с помощта на която по-бързо и по-сигурно може да бъде доставяно уебсъдържание. В рамките на CDN се изпращат лични данни на различни страни; към страни извън ЕС, респ. ЕИП, т. нар. трети страни, изпращането се извършва при спазване на условията в глава V от Общия регламент за защита на личните данни. С доставчика на услуги са договорени приети от Европейската комисия стандартни договорни клаузи (чл. 46, параграф 2, буква в) от Общия регламент за защита на личните данни).

Информация за доставчика на услуги:
Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, САЩ
Представителства в Европейския съюз:
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Португалия
Уебстраница:
https://www.cloudflare.com
Декларация за защита на данни (английски):
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Стандартни договорни клаузи (английски):
https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

– Балансиране на натоварването – Load Balancer
За разпределение на натоварването използваме т. нар. балансиране на натоварването. При балансиране на натоварването се изпращат запитвания в мрежата на сървър за разпределение на натоварването, който препраща запитването в мрежата към вътрешен сървър. За да не бъдете препращан/а към различни сървъри в рамките на една сесия и за да се гарантира единно обработване на данните Вашите запитвания в мрежата се изпращат на същия сървър. За да се идентифицира този сървър и да се гарантира коректно препращане, ние използваме бисквитка, която функционира в продължение на осем часа.
– Разпознаване на държави
За персонализирана потребителска индикация на езика на нашата уебстраница използваме сесийна бисквитка. По този начин се разпознава езикът на Вашия интернет браузър и нашата уебстраница Ви се показва на същия език.

2. На какво правно основание се използват необходимите бисквитки?

За да можем да докажем, че сте дали Вашето съгласие за използване на опционални бисквитки, ние съхраняваме информацията за съгласието, което сте предоставили или не сте предоставили, с цел изпълнение на нашето законово задължение за доказване съгласно чл. 6, параграф 1, буква в), параграф 3, буква а) във връзка с чл. 7, параграф 1 от Общия регламент за защита на личните данни.

Освен това използваме необходимите бисквитки за защита на основателни интереси съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни.

Нашите основателни интереси са:

– гарантиране на сигурност и стабилност на нашата уебстраница и информационно-техническите системи например чрез защита от намеса под формата на целенасочено претоварване на сървъри (намеса „Denial-of-Service“) или чрез оптимално разпределение на натоварването на сървърите;
– предявяване, упражняване и защита на правни претенции;
– предоставяне и гарантиране на правилното функциониране на нашата уебстраница.

3. Как мога да предявя възражение срещу използване на необходимите бисквитки?

Можете да упражните Вашето право на възражение чрез възможностите за блокиране, описани по-долу в „Изтриване/блокиране на бисквитки“ (срв. чл. 21, параграф 5 от Общия регламент за защита на личните данни), т. е. блокиране на необходимите бисквитки чрез настройките на Вашия интернет браузър.

Моля, имайте предвид, че при изтриване без блокиране необходимите бисквитки се активират отново, когато в по-късен момент посетите отново нашата уеб страница. Имайте предвид също, че деактивирането, респ. изтриването или блокирането, на необходимите бисквитки оказва въздействие върху функционирането на нашата уеб страница и в резултат на това е възможно определени функции и параметри да не бъдат на разположение.

II. Опционални бисквитки

Чрез информацията, посочена по-долу, желаем да Ви помогнем да вземете обосновано решение за или против използването на опционални бисквитки и свързаното с това обработване на данни.

1. Какви опционални бисквитки, с каква цел и за колко време се използват?

УслугаЦелДоставчик на услугиФункционална продължителност
Google АнализУеб анализGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
До 2 години
Проследяване на реализациите от Google AdsМаркетингGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
До 2 години
Ремаркетинг с Google AdsМаркетингGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
До 2 години
Google Ad ManagerМаркетингGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
До 2 години

– Уеб анализ
Ако сте предоставили съгласието си, ние използваме бисквитки за уеб анализ, за да можем да анализираме и постоянно да подобряваме използването на нашата уебстраница. Чрез получените анонимизирани статистически данни за потребителите (напр. брой и произход на посетителите на уебстраницата) ние можем да оптимизираме и да направим по-интересна нашата уебстраница, например чрез публикуване на често търсена информация, респ. теми, съгласно потребностите.
За целите на уеб анализа ние използваме „Google Анализ“, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наречени по-долу заедно „Google“), с разширение за анонимно събиране на IP (така нареченото IP маскиране). За тази цел с Google сме сключили договор за обработване на поръчки съгласно чл. 28 от Общия регламент за защита на личните данни. Съгласно този договор Google обработва събраните данни (данни за Вашето крайно устройство или Вашия интернет браузър, IP адреси и Вашата уебстраница или операции на приложението) съгласно нашата поръчка, за да извърши оценка за нас на Вашето използване на уебстраницата ни, да систематизира доклади за операциите на уебстраницата и да ни предоставя други услуги, свързани с използването на нашата уебстраница и интернет.
Събраните данни в рамките на Google Анализ могат да бъдат съхранявани и обработвани в САЩ или всяка друга страна, в която Google или негов подизпълнител поддържат представителства. Чрез използвания от нас „метод на IP маскирането“ е възможно преди изпращане на данните на сървър на Google в САЩ и съхраняването им там да се извърши съкращаване на IP адреса още в самите държави членки на ЕС или на ЕИП, така че да не се изпраща пълният IP адрес и по този начин да се възпрепятства или значително да се затрудни идентифицирането на дадено лице. Само в изключителни случаи се изпраща пълният т. е. несъкратен IP адрес на сървър на Google в САЩ и адресът се съкращава там.
За предаване на данни към трета страна, т.е. държава извън ЕС или ЕИП, обикновено се изискват съответните гаранции за защита на Вашите лични данни. След като Съдът на Европейските общности анулира Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година относно адекватността на защитата, предоставена от Щита за поверителност между ЕС и САЩ („EU-US Privacy Shield“), EU-US Privacy Shield вече не може да се използва като гаранция за адекватно ниво на защита в САЩ според стандартите на ЕС. В резултат на това понастоящем в САЩ няма ниво на защита на данните, което да е еквивалентно на това в ЕС по смисъла на член 45 от ОРЗД и не можем да предоставим подходящи гаранции по член 46 от ОРЗД за компенсиране на този дефицит. Следователно предаването на данни към САЩ е разрешено само с Вашето изрично съгласие в съответствие с член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Възможните рискове от това предаване на данни са, че достъпът на правителствени агенции, като органи за сигурност и/или разузнавателни служби, не може да бъде изключен и те могат да обработват Вашите данни по съображения за националната сигурност, правоприлагането или други цели в обществен интерес на Съединените щати, вероятно без да сте специално информиран/а за това и без да имате приложими права и ефективни законови средства за правна защита на свое разположение.

Информация за доставчика на услуги:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ
Условия за обработване на данни за рекламни продукти на Google:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Условия на използване:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
Преглед на използването на данни в Google Анализ:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Декларация за защита на данните:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Технически пояснения за „анонимното събиране на IP (или IP маскиране) в Google Анализ“:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de
Допълнителни указания:
Ако желаете да деактивирате Google Анализ за цялата уебстраница, можете да изтеглите и инсталирате добавка за браузър (browser add-on) за деактивиране на Google Анализ на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Тази възможност не позволява уеб анализ само докато използвате интернет браузър, на който сте инсталирали съответната добавка (add-on).

– Маркетинг
Ако сте предоставили съгласието си, ние използваме маркетингови бисквитки. Маркетинговите бисквитки могат да разпознаят дали сте посетили рекламирана уебстраница и какво съдържание е използвано или ще се използва от Вас, за да Ви бъде показвано важно за Вас и съобразено с Вашите интереси рекламно съдържание, да бъде ограничена честотата на показване на рекламни обяви и да бъдат отчетени резултатът, респ. ефективността, на рекламните дейности.
За целите на маркетинга ние използваме следните рекламни продукти на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наречени по-долу заедно „Google“):
Използваме рекламния продукт „Google Анализ“ (предишно наименование: „AdWords“), чрез който можем да включваме рекламни обяви в резултатите от търсенето в Google, в партньорската мрежа на Google или на други платформи на Google. Ако взаимодействате с включена чрез Google Анализ рекламна обява, например кликнете върху нея, в рамките на „Google Ads Conversion Tracking“ (Проследяване на реализациите от Google Ads) се използва бисквитка, с помощта на която може да се проследи дали след това Вие сте извършили дефинирано от нас действие („Conversion“), напр. регистрация за получаване на бюлетин. Събраните с помощта на използваните бисквитки данни ни се предоставят от Google под формата на т. нар. статистики на реализациите, от които можем например да отчетем анонимния общ брой на потребителите, които са кликнали на нашата уебстраница. Ние обаче не получаваме информация, която да дава възможност за идентифициране на лицето. Освен Google Ads Conversion Tracking използваме „Google Ads Remarketing“ (Ремаркетинг с Google Ads), чрез което след посещение на нашата уебстраница при последващото използване на интернет от Вас могат да Ви бъдат показвани нашите рекламни обяви в партньорската мрежа на Google. За целта Google регистрира Вашето поведение на потребител при посещението на различни уебстраници в партньорската мрежа, като според Google се използва псевдонимизация. Като друг рекламен продукт използваме „Google Ad Manager“ (предишно наименование: „DoubleClick“), за да можем да Ви предлагаме рекламни обяви въз основа на предполагаемите Ви интереси. При това на използвания от Вас интернет браузър се дава псевдонимизиран идентификационен номер, за да проследим какви рекламни обяви вече са включени във Вашия интернет браузър и кои от тях сте посетили.
Събираните в рамките на рекламните продукти на Google данни могат да се съхраняват и обработват от Google в САЩ. Нямаме влияние върху по-нататъшното обработване на данни от страна на Google. За предаване на данни към трета страна, т.е. държава извън ЕС или ЕИП, обикновено се изискват съответните гаранции за защита на Вашите лични данни. След като Съдът на Европейските общности анулира Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година относно адекватността на защитата, предоставена от Щита за поверителност между ЕС и САЩ („EU-US Privacy Shield“), EU-US Privacy Shield вече не може да се използва като гаранция за адекватно ниво на защита в САЩ според стандартите на ЕС. В резултат на това понастоящем в САЩ няма ниво на защита на данните, което да е еквивалентно на това в ЕС по смисъла на член 45 от ОРЗД и не можем да предоставим подходящи гаранции по член 46 от ОРЗД за компенсиране на този дефицит. Следователно предаването на данни към САЩ е разрешено само с Вашето изрично съгласие в съответствие с член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Възможните рискове от това предаване на данни са, че достъпът на правителствени агенции, като органи за сигурност и/или разузнавателни служби, не може да бъде изключен и те могат да обработват Вашите данни по съображения за националната сигурност, правоприлагането или други цели в обществен интерес на Съединените щати, вероятно без да сте специално информиран/а за това и без да имате приложими права и ефективни законови средства за правна защита на свое разположение.

Информация за доставчика на услуги:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ
Уебстраница:
https://marketingplatform.google.com
Декларация за защита на данните:
https://policies.google.com/privacy

2. На какво правно основание се използват опционални бисквитки?

Ние използваме опционални бисквитки на основание предоставено съгласие по чл. 6, параграф 1, буква а) във връзка с чл. 7 от Общия регламент за защита на личните данни.

3. Как мога да оттегля съгласието си за използване на опционални бисквитки?

При (първоначално) влизане на нашата уебстраница Ви питаме чрез предварително включено запитване („Бисквитки, други технологии и други услуги“) за Вашето съгласие относно използването на опционални бисквитки. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие и по този начин да възпрепятствате събиране на Вашите данни, като изключите опционалните бисквитки (уеб анализ, маркетинг) от настройките на услугата за управление с предоставено от Вас на съгласие.

Доколкото Вие не сте предоставили Вашето съгласие или сте оттеглили вече предоставено съгласие, не се извършва (последващо) събиране на данни чрез опционални бисквитки, за които се изисква съгласие, и свързаното с това обработване на данни. Това не създава проблеми при използването на уебстраницата, ако не деактивирате функциите за необходимите бисквитки.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на извършеното обработване на данни въз основа на предоставено съгласие до момента на оттеглянето му.

Като алтернатива на оттеглянето на съгласие имате на разположение описаните в „Изтриване/блокиране на бисквитки“ възможности за изтриване, респ. блокиране, на бисквитки съгласно посочените там указания.

В. Изтриване/блокиране на бисквитки

Бисквитките се съхраняват на Вашето устройство, така че Вие можете да ги управлявате. Ако не желаете да разпознаваме Вашето устройство, можете по всяко време да деактивирате, респ. да изтриете, ръчно или автоматично съхранените на Вашето устройство бисквитки и/или да блокирате съхранението на бисквитки в бъдеще, като в софтуера на Вашия интернет браузър извършите необходимата настройка напр. „не приемай бисквитки“. Повечето интернет браузъри могат освен това да се конфигурират така, че да се приема съхранение на бисквитки само ако Вие предоставите съгласие за конкретния случай. Ако не искате да приемате бисквитките на нашите партньори и доставчици на услуги, във Вашия интернет браузър трябва да намерите настройката „Блокиране на бисквитки от трети доставчици на услуги“ или друга подобна настройка. Обикновено в менюто на Вашия интернет браузър чрез функцията „Помощ“ е показано как можете да изключите, респ. да блокирате, вече съхранени бисквитки и да отхвърляте нови бисквитки. Подробности за описаните възможности можете да намерите в инструкциите на производителя на Вашия интернет браузър.

Моля, имайте предвид, че при изтриване без блокиране необходимите бисквитки се включват отново и повторно ще Ви помолим за Вашето съгласие относно използването на опционални бисквитки, когато по-късно посетите нашата уебстраница. Имайте предвид също, че деактивирането, респ. изтриването или блокирането, на необходимите бисквитки оказва въздействие върху функционирането на нашата уеб страница и в резултат на това е възможно определени функции и параметри да не бъдат на разположение.

Можете по всяко време да управлявате настройките за използване на опционални бисквитки и свързаното с това обработване на данни от настройките на услугата за управление с предоставено от Вас съгласие.

Включване на услуги от трети доставчици
В рамките на предоставянето на нашата уебстраница ние включваме различни елементи, свързани със съдържанието и функциите (наречени по-долу „услуги“), които получаваме от уебсървърите на съответните доставчици („трети доставчици“). За нормалното представяне и предоставяне на услугите винаги е необходимо Вашият IP адрес да бъде изпратен на съответния трети доставчик. Ние полагаме усилия да включваме единствено такива услуги, при които съответният трети доставчик да използва IP адреса само за доставката на услугите, но нямаме влияние върху последващото обработване на данните от трети доставчици.
За предаване на данни, за които се изисква съгласие, Ви молим при първото посещение на нашата уебстраница с предварително включено запитване („бисквитки, други технологии и други услуги“) за Вашето съгласие за предаване на данни, свързани с използване на други услуги, на трети доставчици/трети държави. Ако не предоставите съгласието си при това предварително включено запитване, услугите от трети доставчици, за които се изисква съгласие, се блокират на нашата уебстраница и не се изпращат данни на трети доставчици/трети държави. Вместо това можете да предоставите Вашето съгласие отделно за определени услуги от трети доставчици, като в съответния блокер кликнете, че сте съгласен/а с това. Ако в бъдеще не искате да предоставяте съгласие за всяка отделна услуга от трети доставчик и искате да я включите без съответния блокер, имате възможност да изберете, че винаги сте съгласен/а, и по този начин да дадете съгласието си за предоставяне на данни за всички следващи услуги от трети доставчици, които можете да активирате в бъдеще на нашата уебстраница.
Можете по всяко време с бъдещо действие да оттегляте предоставено съгласие и по този начин да възпрепятствате предоставянето на Вашите данни, като изключите съответните услуги от „Други услуги (опционално)“ от настройките за управление с предоставено от Вас съгласие.
Включени услуги на трети доставчици:
– Видеоклипове от YouTube
На нашата уебстраница ние интегрираме видеоклипове от „YouTube“, услуга, предоставяна от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наречени по-долу заедно „Google“): За интегрираните видеоклипове от YouTube е активиран „разширен режим за защита на данните“, поради което не се използват бисквитки за анализ на поведението на потребителите.
В зависимост от Вашето съгласие, когато зареждате видеоклип в YouTube, ние предаваме Вашите данни, включително Вашия IP адрес, на Google. Предаваните в рамките на видеоклиповете от YouTube данни могат да бъдат съхранявани и обработвани от Google в САЩ. Нямаме влияние върху по-нататъшното обработване на данни от страна на Google. За предаване на данни към трета страна, т.е. държава извън ЕС или ЕИП, обикновено се изискват съответните гаранции за защита на Вашите лични данни. След като Съдът на Европейските общности анулира Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година относно адекватността на защитата, предоставена от Щита за поверителност между ЕС и САЩ („EU-US Privacy Shield“), EU-US Privacy Shield вече не може да се използва като гаранция за адекватно ниво на защита в САЩ според стандартите на ЕС. В резултат на това понастоящем в САЩ няма ниво на защита на данните, което да е еквивалентно на това в ЕС по смисъла на член 45 от ОРЗД и не можем да предоставим подходящи гаранции по член 46 от ОРЗД за компенсиране на този дефицит. Следователно предаването на данни към САЩ е разрешено само с Вашето изрично съгласие в съответствие с член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Възможните рискове от това предаване на данни са, че достъпът на правителствени агенции, като органи за сигурност и/или разузнавателни служби, не може да бъде изключен и те могат да обработват Вашите данни по съображения за националната сигурност, правоприлагането или други цели в обществен интерес на Съединените щати, вероятно без да сте специално информиран/а за това и без да имате приложими права и ефективни законови средства за правна защита на свое разположение.

Информация за трето лице доставчик:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ

Уебстраница:
https://www.youtube.com
Декларация за защита на данните:
https://policies.google.com/privacy

– Google Tag Manager
На нашата уебстраница използваме „Google Tag Manager“, услуга, предоставяна от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наречени по-долу заедно „Google“):
Google Tag Manager е услуга, посредством която използваме други услуги, напр. Google Анализ, на нашата уебстраница респ. можем да управляваме използването им, без да е необходимо за целта да променяме текста на източника върху уебстраницата. Самият Google Tag Manager не включва лични данни и няма достъп до такива, а извършва само контрол и изпълнение на управляваните чрез него услуги, които от своя страна при определени обстоятелства и доколкото е необходимо, обработват данни с Вашето съгласие.

Информация за трето лице доставчик:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; дружество майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ
Условия на използване:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Декларация за защита на данните:
https://policies.google.com/privacy

Получатели на данни
Ние предаваме Вашите данни при необходимост на:

– други фирми от групата Liebherr, доколкото това е необходимо за подготовка, изпълнение и прекратяване на договор или имаме основателен интерес за предаване на данните и Вашият основен и легитимен интерес не противоречи на това;
– доставчика на ползваните активно от Вас функции и евентуални други услуги;
– нашите доставчици на услуги, които използваме за изпълнение на горепосочените цели;
– на желания или желаните от Вас получатели;
– съдилища, арбитражни съдилища, публични органи или правни консултанти, когато това се изисква за спазване на действащите закони или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Предаване на данни в трети страни

Предаването на данни на служби в държави извън Европейския съюз, респ. Европейското икономическо пространство, (т. нар. трети страни) или на международни организации се допуска, (1) доколкото те са ни предоставили тяхното съгласие или (2) Европейската комисия е определила с решение, че в дадена трета страна има необходимото ниво на защита (чл. 45 от Общия регламент за защита на личните данни). Ако Комисията е приела такова решение, ние можем да изпращаме Вашите данни на получатели, които се намират в трета страна само ако са налице подходящи гаранции (напр. стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или от надзорния орган по определена процедура) и е осигурено спазването на Вашите права, респ. изпращането на данните, в конкретния случай се допуска по силата на друго разрешение (чл. 49 от Общия регламент за защита на личните данни).

Ако предадем Вашите данни в трети страни, ние Ви уведомяваме за съответните подробности по предаването на съответните места в тази декларация за защита на данните.

Изтриване на данни и срок за съхранение

Ние обработваме Вашите данни, докогато това е необходимо за съответната цел, ако не сте предявили възражение за обработването на Вашите данни или не сте оттеглили Вашето вече предоставено съгласие за това.

Доколкото са налице законови задължения за съхранение, ние трябва да съхраняваме засегнатите от тях данни за предвидения срок. След изтичане на срока на задължението за съхранение на данните ние извършваме проверка дали има други изисквания относно тяхното обработване. Ако вече не са необходими, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Сигурност на данните

Ние прилагаме организационни и технически мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от изгубване, неправилни изменения по тях или нерегламентиран достъп на трети лица. От наша страна само упълномощени лица имат достъп до Вашите данни и само дотолкова, колкото е необходимо за посочените по-горе цели. Предаването на всички данни е криптирано.

Версия: април2022 г.