Wij van Liebherr-Hausgeräte GmbH zijn blij met uw bezoek aan onze website (hierna ook ‘website’ genoemd) en uw daarmee getoonde belangstelling voor de Liebherr-ondernemingsgroep.

We hechten veel waarde aan de bescherming en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom is het voor ons belangrijk u hieronder te informeren over welke persoonsgegevens van u we verwerken voor welk doel en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Algemene informatie

Wat zijn persoonsgegevens en wat betekent verwerking?

–            ‘Persoonsgegevens’ (hierna ook ‘gegevens’ genoemd) zijn alle gegevens die iets zeggen over een natuurlijke persoon. Persoonsgegevens zijn niet alleen gegevens die een directe verwijzing naar een bepaalde persoon mogelijk maken (zoals de naam of het e-mailadres van een persoon), maar ook gegevens waarmee met bepaalde aanvullende kennis naar een bepaalde persoon kan worden verwezen.

–            ‘Verwerking’ betekent alle maatregelen die met uw persoonsgegevens worden uitgevoerd (bijv. het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, gebruiken of wissen van persoonsgegevens).

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Duitsland

E-mail: [email protected]

Hoe kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken onder de volgende contactgegevens:

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Duitsland

E-mail: [email protected]

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene hebt u binnen de grenzen van de wet recht op:

–            toegang tot uw gegevens;

–            rectificatie van onjuiste gegevens en aanvulling van onvolledige gegevens;

–            het wissen van uw gegevens, in het bijzonder wanneer (1) deze voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden niet meer nodig zijn, (2) u uw toestemming intrekt en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt, (3) uw gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of (4) u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking en er geen belangrijkere legitieme redenen voor de verwerking zijn;

–            beperking van de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u in plaats van het wissen de beperking van het gebruik eist;

–            bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op de behartiging van uw gerechtvaardigde belangen op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie of, zonder specifieke rechtvaardiging, tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing; tenzij het een bezwaar tegen direct marketing is, zullen we u bij het indienen van een bezwaar vragen uit te leggen waarom u niet wilt dat we uw gegevens verwerken zoals we dat eventueel hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar onderzoeken we situatie en staken we de verwerking, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

–            uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en te bewerkstelligen dat uw gegevens door ons direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden;

–            intrekking van de toestemming indien u ons toestemming hebt gegeven om te verwerken. We wijzen u erop dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming tot aan de herroeping niet wordt aangetast door uw intrekking.

Als u een van de bovenstaande rechten uitoefent, vragen we om uw begrip dat we u kunnen vragen om bewijs te leveren dat u bent wie u zegt dat u bent.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de AVG.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar en van websites van andere aanbieders die niet met ons verbonden zijn (‘derden’). Na het aanklikken van de link hebben we geen invloed meer op de verwerking van de gegevens die bij het aanklikken van de link aan de derde worden doorgegeven (zoals het IP-adres of de URL waarop de link zich bevindt), aangezien het gedrag van derden natuurlijk buiten onze controle ligt. We kunnen dus geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verwerking van dergelijke gegevens door derden.

Gegevensverwerking

Logfiles

Telkens wanneer u onze website oproept en gebruikt, zendt de webbrowser die op uw eindapparaat (computer, smartphone of dergelijke) gebruikt wordt, automatisch informatie naar onze webservers, die we opslaan in zogenaamde logfiles.

Welke gegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

We verwerken de volgende gegevens:

–            uw (externe) IP-adres

–            datum en tijdstip van de oproep

–            domeinnaam van uw internetprovider

–            browsertype, browserversie en besturingssysteem die u gebruikt

–            URL (adres op internet) van de website waarop u zich bevond op het moment van de oproep

–            de bestanden die u ophaalt via de respectieve website (toegangstype, naam van het opgehaalde bestand, URL van het opgehaalde bestand, of het ophalen is gelukt)

–            overgedragen hoeveelheid gegevens bij uw bezoek aan de respectieve website

–            eventueel datum en tijd van verzending bij gebruik van webformulieren

We verwerken deze gegevens in principe alleen om de stabiliteit en de netwerk- en informatiebeveiliging te garanderen.

Verwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen, als de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens art. 6 lid 4 AVG bestaan. Uiteraard komen we in dit geval alle informatieverplichtingen krachtens art. 13 lid 3 AVG en art. 14 lid 4 AVG na.

Op welke rechtsgrondslag verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt om gerechtvaardigde belangen te behartigen overeenkomstig art. 6 lid 1 alinea f AVG.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn het verbeteren en handhaven van de stabiliteit en de functionaliteit van onze website en de beveiliging ervan.

U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 alinea f AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Gebruik van webformulieren

–            E-mailnieuwsbrief

We bieden u op onze website de mogelijkheid om u via webformulieren te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief ‘FreshMAG’.

Welke gegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

We verwerken eventueel de volgende gegevens:

–            aanhef

–            naam, voornaam

–            e-mailadres

–            regelmaat van de toezending (wekelijks/maandelijks)

–            uw (externe) IP-adres

–            datum en tijd van aanmelding en bevestiging van de aanmelding

–            datum en tijd waarop de nieuwsbrief is opgehaald

We verwerken de door u beschikbaar gestelde gegevens alleen om u regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief (eventueel met persoonlijke aanhef) te sturen en om u promotionele informatie te verstrekken over onze producten of diensten of over eventuele campagnes, evenementen, prijzenspellen, bijdragen/artikelen enz.

In principe verwerken we de in het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde gegevens samen met de zogenaamde Double-Opt-In-procedure alleen voor de bescherming van het aanbod en voor de vervulling van de wettelijke bewijsverplichtingen die op ons rusten. Met de Double-Opt-In-procedure ontvangt u in het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief een e-mail met het verzoek uw aanmelding voor onze nieuwsbrief te bevestigen. Als u aanmelding niet bevestigt door op de u toegezonden bevestigingslink te klikken, bent u niet aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief en zult u deze niet ontvangen.

Bovendien registreren en analyseren we uw interacties met onze nieuwsbrief (openings- en klikcijfers) en slaan deze informatie op in uw ontvangersprofiel om het succes van onze nieuwsbrief te meten en om deze voortdurend te kunnen verbeteren en zo te ontwerpen dat de nieuwsbrief aan uw behoeften voldoet. De openingscijfers worden gemeten met behulp van een zogenaamde trackingpixel, een klein, onzichtbaar beeldbestand dat automatisch door de webserver wordt geladen wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, en dat aldus de informatie verschaft dat de nieuwsbrief werkelijk geopend werd. Klikcijfers daarentegen worden zo gemeten dat u, nadat u op een weblink in de nieuwsbrief hebt geklikt, eerst naar een webserver wordt geleid waar uw klik wordt geregistreerd; pas daarna komt u op de eigenlijke doelpagina.

Verwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen, als de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens art. 6 lid 4 AVG bestaan. Uiteraard komen we in dit geval alle informatieverplichtingen krachtens art. 13 lid 3 AVG en art. 14 lid 4 AVG na.

Op welke rechtsgrondslag verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 alinea a in samenhang met art. 7 AVG of om te voldoen aan een wettelijke verplichting overeenkomstig art. 6 lid 1 alinea c, lid 3 alinea a AVG in samenhang met art. 32 AVG (beveiliging) of art. 7 lid 1 AVG (bewijsplicht).

U hebt het recht om een door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking in te trekken en/of te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Door de intrekking van of bezwaar tegen uw toestemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van uw toestemming tot en met de intrekking uitgevoerde verwerking niet aangetast. Een geïsoleerde intrekking of geïsoleerd bezwaar met betrekking tot alleen de meting van de openings- en klikcijfers en/of de opslag van de meetresultaten in de ontvangersprofielen is niet mogelijk. In dit geval moet u zich helemaal voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

–            Prijzenspellen

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om via webformulieren deel te nemen aan verschillende prijzenspellen van verschillende organisatoren. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, geven we uw gegevens die via het formulier verzameld zijn, door aan de genoemde organisator van het prijzenspel. De organisator is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens. Voor details over de verdere verwerking van uw gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de organisator die u ter beschikking wordt gesteld op het moment dat uw gegevens worden verzameld, en indien van toepassing de deelnamevoorwaarden voor het prijzenspel.

Welke gegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

In de regel verwerken we de volgende gegevens:

–            aanhef

–            naam, voornaam

–            e-mailadres en/of telefoonnummer

–            adres

–            geboortedatum

–            inhoudelijke gegevens (uw antwoorden voor het prijzenspel)

In principe verwerken we deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening (doorsturen van uw gegevens aan de organisator).

Verwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen, als de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens art. 6 lid 4 AVG bestaan. Uiteraard komen we in dit geval alle informatieverplichtingen krachtens art. 13 lid 3 AVG en art. 14 lid 4 AVG na.

Op welke rechtsgrondslag verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6 lid 1 alinea b AVG.

–            Digitale inhoud

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om via webformulieren digitale inhoud, zoals whitepapers en soortgelijke documenten van verschillende aanbieders in te zien of te downloaden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, geven we uw gegevens die via het formulier verzameld zijn, door aan de genoemde aanbieder van de digitale inhoud. De aanbieder is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens. Voor details over de verdere verwerking van uw gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de aanbieder die u ter beschikking wordt gesteld op het moment dat uw gegevens worden verzameld.

Welke gegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

In de regel verwerken we de volgende gegevens:

–            aanhef

–            naam, voornaam

–            e-mailadres

In principe verwerken we deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening (doorsturen van uw gegevens aan de aanbieder).

Verwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen, als de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens art. 6 lid 4 AVG bestaan. Uiteraard komen we in dit geval alle informatieverplichtingen krachtens art. 13 lid 3 AVG en art. 14 lid 4 AVG na.

Op welke rechtsgrondslag verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6 lid 1 alinea b AVG.

Gebruik van cookies en andere technologieën

A. Algemeen

In het kader van de beschikbaarstelling van onze website maken we gebruik van cookies en andere technologieën. Met de volgende cookie-informatie geven we u als gebruiker van onze website aanvullende informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies en andere technologieën.

I. Wat zijn cookies en andere technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver op uw eindapparaat (computer, smartphone of iets dergelijks) kan opslaan en lezen via de door u gebruikte webbrowser. Cookies bevatten individuele alfanumerieke tekenreeksen waarmee de door u gebruikte webbrowser kan worden geïdentificeerd. Cookies kunnen bovendien informatie bevatten over gebruikersgerichte instellingen.

Naast cookies gebruiken we de volgende andere technologieën:

–            Met de zogenaamde lokale Local-Storage-techniek worden de gegevens alleen lokaal opgeslagen, d.w.z. uitsluitend op uw eindapparaat en niet op de webserver, in de zogenaamde Local Storage van uw webbrowser. In tegenstelling tot cookies hebben gegevens die met de Local-Storage-techniek worden opgeslagen geen vervaldatum en worden niet automatisch zonder meer gewist, maar in principe kunt u deze gegevens zelf via uw webbrowser wissen. Raadpleeg de instructies van uw webbrowserfabrikant over hoe u de gegevens kunt wissen die met de Local-Storage-techniek zijn opgeslagen.

–            Bovendien hebben we zogenaamde trackingpixels (ook: ‘pixels’, ‘pixel tags’ of ‘web beacons’) in onze website geïntegreerd. Trackingpixels zijn kleine, meestal onzichtbare beeldbestanden die automatisch door een webserver worden geladen en daarbij informatie kunnen verschaffen over uw webbrowser of eindapparatuur en over uw gebruik van onze website. Deze informatie kan gebruikt worden om een profiel aan te maken dat herkend wordt wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

De hierboven beschreven cookies en andere technologieën worden hierna ook gezamenlijk ‘cookies’ genoemd.

II. Welke soorten cookies en andere technologieën bestaan er?

We maken een onderscheid tussen enerzijds vereiste cookies en optionele cookies:

–            Vereiste cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de functionaliteit en om de veiligheid en stabiliteit van onze website en informatietechnologiesystemen te garanderen. Onder deze categorie delen we ook de cookies in die bepaalde door u aangepaste instellingen, door u gekozen opties of door u ingevoerde informatie opslaan tot u uw webbrowser sluit, om de door u gewenste en aangevraagde functie te kunnen leveren (bijv. inlogstatus, taalinstelling, enz.). Uw toestemming is niet nodig voor het opslaan of uitlezen van vereiste cookies. Daarom kunt u de vereiste cookies niet beheren via de instellingen van de Consent Management Provider die we gebruiken, maar alleen via uw webbrowser. Hiermee kunt u de in uw browser opgeslagen cookies wissen of de opslag van cookies blokkeren.

–            Optionele cookies zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor de functionaliteit en om de veiligheid en stabiliteit van onze website en informatietechnologiesystemen te garanderen, maar die gebruikt worden voor analyse- of marketingdoeleinden. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt, om anonieme statistieken op te stellen, waarmee we het gebruik kunnen analyseren en zo onze website kunnen optimaliseren. Daarnaast delen we in deze categorie ook de cookies in die bepaalde door u aangepaste instellingen, door u gekozen opties of ingevoerde informatie opslaan die ook nog nadat u uw webbrowser gesloten hebt opgeslagen blijven. Zo is het mogelijk om de door u gevraagde en gewenste functie gedurende langere tijd termijn beschikbaar te maken (bijv. inlosstatus via de keuze ‘Onthoud mijn e-mailadres’, notities, lijst met vergelijkingen enz.). Voor het opslaan of uitlezen van optionele cookies is over het algemeen voorafgaande toestemming nodig. Via de instellingen van de Consent Management Provider die we gebruiken, kunt u toestemming geven voor het gebruik van optionele cookies en kunt u verleende toestemmingen op elk moment met toekomstige werking intrekken.

Zowel vereiste als optionele cookies kunnen zogenaamde sessiecookies of persistente cookies zijn, die in de beoogde levensduur of functionele duur verschillen:

–            Sessiecookies (ook session cookies) worden op uw eindapparatuur opgeslagen en automatisch gewist wanneer u uw webbrowser afsluit.

–            Persistente cookies (ook: permanente cookies of persistent cookies) worden op uw eindapparatuur opgeslagen en niet automatisch gewist nadat u uw webbrowser hebt gesloten, maar blijven gedurende een vooraf bepaalde tijd op uw eindapparatuur staan.

–            De gegevens die met Local-Storage-techniek worden opgeslagen hebben geen vervaldatum, d.w.z. ze hebben een onbeperkte functionele levensduur.

Opmerking: In principe kunt u cookies en de gegevens die met de Local-Storage-techniek zijn opgeslagen, zelf verwijderen via uw webbrowser. Details hierover vindt u in de handleiding van uw webbrowserfabrikant.

B. Gebruik van cookies op onze website

I. Vereiste cookies

1. Welke vereiste cookies worden gebruikt voor welk doel en voor hoe lang?

DienstDoelDienstverlenerFunctionele duur
ToestemmingsbeheerOpvragen en beheren van toestemmingen en opslaan van informatie over toestemmingbeslissingenUsercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Duitsland
30 dagen
Content Delivery NetworkVeiligheid en stabiliteitCloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA
30 dagen
Load BalancerVeiligheid en stabiliteit8 uur
TaalherkenningTaalherkenning voor gebruikersgerichte taalweergave van de websiteTot het sluiten van uw webbrowser
LandherkenningLandenherkenning voor een gebruikersgerichte taalweergave van de website30 dagen

–            Toestemmingsbeheer

Instellingen openen

Om u in staat te stellen het gebruik van optionele cookies op onze website te beheren, hebben we een Consent Management Provider geïmplementeerd. Via de Consent Management Provider ziet u bij uw eerste toegang tot onze website een vraag (‘Cookies, andere technologieën en andere diensten’) te zien, waarmee u het gebruik van optionele cookies kunt accepteren of afwijzen door op de overeenkomstige knop te klikken. Als u op ‘Instellingen’ klikt, gaat u naar de instellingen van de Consent Management Provider waar u onder andere een vereenvoudigde lijst van cookies vindt, onderverdeeld in soorten. Met de Consent Management Provider kunt u onder meer te weten komen voor welke doeleinden we cookies gebruiken, welke gegevens in elk geval verwerkt worden en eventuele ontvangers van gegevens, en in het geval van optionele cookies, kunt u op elk moment uw toestemming geven of intrekken door het betreffende vakje aan- of uit te vinken.

U dient er rekening mee te houden dat de vereiste cookies reeds opgeslagen worden bij het oproepen van onze website en is het betreffende vakje voorgeselecteerd. Via de Consent Management Provider is niet mogelijk om de vereiste cookies te deselecteren. De functionaliteit van de Consent Management Provider zelf vereist weer het gebruik van bepaalde cookies.

Gegevens van de dienstverlener:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland

Website:
https://usercentrics.com/de
Algemene voorwaarden:
https://usercentrics.com/de/agb/
Privacyverklaring:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

–            Content Delivery Network

Om de laadtijden van onze website te optimaliseren, gebruiken we een zogenaamd Content Delivery Network (hierna ‘CDN’ genoemd). Een CDN is een netwerk van geografisch verspreide servers die via het internet met elkaar verbonden zijn en gebruikt kunnen worden om webcontent sneller en veiliger te leveren. In het kader van het CDN worden persoonsgegevens doorgegeven naar verschillende landen; naar landen buiten de EU of de EER, de zogenaamde derde landen, vindt de doorgifte plaats met inachtneming van de voorwaarden van hoofdstuk V van de AVG. Met de dienstverlener zijn door de EU-commissie uitgevaardigde standaardcontractbepalingen (art. 46 lid 2 alinea c AVG) gesloten.

Gegevens van de dienstverlener:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
Vertegenwoordiger in de EU:
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal
Website:
https://www.cloudflare.com
Privacybeleid (Engels):
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Standaardcontractbepalingen (Engels):
https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

–            Load Balancer

Om de belasting te spreiden gebruiken we een zgn. Load Balancer. Met een Load Balancer worden webverzoeken naar een load-balancing-server gestuurd, die op zijn beurt het webverzoek doorstuurt naar een interne server. Om ervoor te zorgen dat u binnen een sessie niet heen en weer wordt gestuurd tussen verschillende servers en om een consistente verwerking te garanderen, worden uw webverzoeken naar dezelfde server doorgestuurd. Om die server te identificeren en voor een correcte doorzending te zorgen, gebruiken we een cookie met een levens- of functionele duur van acht uur.

–            Landherkenning

We gebruiken een sessiecookie voor de gebruikersgerichte taalweergave van onze website. Zo wordt de taal van uw webbrowser herkent en onze website in dezelfde taal weergegeven.

2. Op welke rechtsgrondslag worden vereiste cookies gebruikt?

Om te kunnen aantonen dat resp. of u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van optionele cookies waarvoor uw toestemming vereist is, slaan we de informatie over uw toestemming of niet-gegeven toestemming op om te voldoen aan onze wettelijke bewijsplicht overeenkomstig art. 6 lid 1 alinea c, lid 3 alinea a AVG in samenhang met art. 7 lid 1 AVG.

Verder gebruiken we vereiste cookies voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 alinea f AVG.

De gerechtvaardigde belangen die door ons worden behartigd zijn:

–            waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van onze website en informatietechnologiesystemen, zoals de bescherming tegen aanvallen in de vorm van gerichte overbelasting van servers (‘Denial-of-Service’-aanvallen) of door een optimale spreiding van de belasting van de servers

–            vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

–            beschikbaarstelling en waarborgen van de correcte werking van onze website

3. Hoe kan ik bezwaar maken tegen het gebruik van vereiste cookies?

U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van de hieronder onder ‘Verwijderen/blokkeren van cookies’ beschreven blokkeringsmogelijkheden (vgl. art. 21 lid 5 AVG), d.w.z. het blokkeren van vereiste cookies via de instellingen in uw webbrowser.

Als u cookies verwijdert zonder ze te blokkeren, zullen ze opnieuw gebruikt worden wanneer u later terugkomt op onze website. Bovendien wijzen we u erop dat het uitschakelen of verwijderen of blokkeren van vereiste cookies de prestaties en de functionaliteit van onze website kan beperken en ertoe kan leiden dat bepaalde functies en features niet beschikbaar zijn.

II. Optionele cookies

Met de volgende informatie willen we u in staat stellen een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van optionele cookies en de daaraan verbonden gegevensverwerking.

1. Welke optionele cookies worden gebruikt voor welk doel en voor hoe lang?

DienstDoelDienstverlenerFunctionele duur
Google AnalyticsWebanalyseGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar
Google Ads Conversion TrackingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar
Google Ads RemarketingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar
Google Ad ManagerMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Tot 2 jaar

–            Webanalyse

Als we uw toestemming daarvoor hebben, gebruiken we webanalysecookies om het gebruik van onze website te analyseren en zo voortdurend te verbeteren. Met de verkregen geanonimiseerde gebruikersstatistieken (bijv. aantal en herkomst van de websitebezoekers) kunnen we onze website optimaliseren en interessanter maken, bijvoorbeeld door vaak geraadpleegde informatie of onderwerpen afhankelijk van de vraag op onze website te plaatsen.

Voor webanalyse gebruiken we ‘Google Analytics’, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna gezamenlijk ‘Google’), met de uitbreiding van de ‘IP-anonimisering’ (ook ‘IP-masker-methode’ genoemd). Hiertoe hebben we met Google een overeenkomst voor de orderverwerking van gesloten, overeenkomstig art. 28 AVG. Op grond daarvan verwerkt Google de verzamelde gegevens (gegevens over uw eindapparatuur of webbrowser, IP-adressen en uw website- of app-activiteiten) namens ons om uw gebruik van onze website voor ons te analyseren, om reports over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten in verband met het gebruik van onze website en van internet te leveren.

De gegevens die in het kader van Google Analytics verzameld worden, kunnen opgeslagen en verwerkt worden in de VS of in elk ander land waar Google of de onderaannemers van Google-faciliteiten hebben. De door ons gebruikte IP-masker-methode zorgt er echter voor dat het IP-adres binnen de lidstaten van de EU of in andere lidstaten van de EER wordt ingekort voordat het naar een server van Google in de VS wordt doorgezonden en daar wordt opgeslagen, zodat geen volledig IP-adres wordt doorgezonden en de identificatie van een persoon dus wordt voorkomen of aanzienlijk bemoeilijkt. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige, d.w.z. onverkorte IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar pas worden ingekort.

Voor een gegevensoverdracht naar een derde land, d.w.z. een land buiten de EU of de EER, zijn in het algemeen passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens vereist. Na de ongeldigverklaring door het Europees Hof van Justitie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 inzake de gepastheid van de bescherming geboden door het EU-VS-privacyschild (‘EU-US Privacy Shield’) kan niet langer worden vertrouwd op het EU-VS-privacyschild als garantie voor een passend beschermingsniveau in de VS volgens de EU-normen. Er is dus momenteel geen gegevensbeschermingsniveau in de VS dat gelijkwaardig is aan dat in de EU in de zin van artikel 45 AVG, en kunnen we geen passende garanties bieden op grond van artikel 46 AVG om deze beperking te compenseren. De doorgifte van gegevens naar de VS is dus alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig art. 49 lid 1 alinea a AVG. Mogelijke risico’s van deze gegevensoverdracht zijn dat toegang door overheidsinstanties, zoals veiligheidsdiensten en/of inlichtingendiensten, niet kan worden uitgesloten en dat uw gegevens door hen verwerkt kunnen worden, eventueel zonder dat u daarvan apart op de hoogte wordt gebracht en zonder dat u afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen heeft, om redenen van nationale veiligheid, wetshandhaving of voor andere doeleinden in het algemeen belang van de VS.

Gegevens van de dienstverlener:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Voorwaarden voor de verwerking van gegevens voor Google-reclameproducten:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Gebruiksvoorwaarden:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
Overzicht van het gegevensgebruik in Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Technische uitleg van ‘IP-anonimisering (of IP-maskering) in Google Analytics’:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Aanvullende opmerking:

Als u Google Analytics op alle websites wilt deactiveren, kunt u de ‘Browser add-on om Google Analytics te deactiveren’ downloaden en installeren op het adres https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze mogelijkheid voorkomt webanalyse alleen zolang u een webbrowser gebruikt waarop u de add-on geïnstalleerd hebt.

–            Marketing

Afhankelijk van uw toestemming gebruiken we marketingcookies. Marketingcookies kunnen herkennen of u een aangeprezen website hebt bezocht en welke inhoud door u zijn en worden gebruikt, om u reclame-inhoud te tonen die voor u relevant is en aan uw interesses is aangepast, om de frequentie waarmee reclame verschijnt te beperken en om het succes of de doeltreffendheid van reclamemaatregelen te meten.

Voor marketingdoeleinden gebruiken we de volgende reclameproducten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna gezamenlijk ‘Google’).

We gebruiken het reclameproduct ‘Google Ads’ (vroegere naam: ‘AdWords’) waarmee we advertenties kunnen plaatsen, onder andere in de zoekresultaten van Google, in het partnernetwerk van Google of op andere platforms van Google. Als u interactie heeft met een via Google Ads geplaatste advertentie, bijvoorbeeld als u op een advertentie klikt, wordt er een cookie gebruikt in het kader van ‘Google Ads Conversion Tracking’ met behulp waarvan kan worden nagegaan of u daarna een door ons bepaalde actie (‘conversion’) hebt uitgevoerd, zoals een nieuwsbriefaanmelding. De met behulp van de gebruikte cookie verkregen informatie wordt ons door Google verstrekt in de vorm van zogenaamde conversionstatistieken, waaruit we bijvoorbeeld het anonieme totale aantal gebruikers kunnen aflezen die op onze advertentie hebben geklikt. Zelf ontvangen we geen informatie die persoonlijke identificatie mogelijk maakt. Naast Google Ads Conversion Tracking gebruiken we ook ‘Google Ads Remarketing’, waarmee u onze advertenties in het partnernetwerk van Google te zien krijgt bij uw volgende internetgebruik na uw bezoek aan onze website. Daarvoor registreert Google uw gebruiksgedrag bij het bezoek aan verschillende websites van het partnernetwerk van Google waarbij volgens Google gebruik wordt gemaakt van pseudonimisering. Bovendien gebruiken we nog het reclameproduct de ‘Google Ad Manager’ (vroegere naam: ‘DoubleClick’) om u gerichte reclame te kunnen presenteren op basis van uw veronderstelde interesses. Daarbij wordt een pseudoniem identificatienummer toegekend aan de webbrowser die u gebruikt, om na te gaan welke advertenties al in uw webbrowser zijn getoond en welke u ook hebt geopend.

De gegevens die in het kader van de Google-reclameproducten worden verzameld, kunnen door Google onder andere in de VS worden opgeslagen en verwerkt. We hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google. Voor een gegevensoverdracht naar een derde land, d.w.z. een land buiten de EU of de EER, zijn in het algemeen passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens vereist. Na de ongeldigverklaring door het Europees Hof van Justitie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 inzake de gepastheid van de bescherming geboden door het EU-VS-privacyschild (‘EU-US Privacy Shield’) kan niet langer worden vertrouwd op het EU-VS-privacyschild als garantie voor een passend beschermingsniveau in de VS volgens de EU-normen. Er is dus momenteel geen gegevensbeschermingsniveau in de VS dat gelijkwaardig is aan dat in de EU in de zin van artikel 45 AVG, en kunnen we geen passende garanties bieden op grond van artikel 46 AVG om deze beperking te compenseren. De doorgifte van gegevens naar de VS is dus alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig art. 49 lid 1 alinea a AVG. Mogelijke risico’s van deze gegevensoverdracht zijn dat toegang door overheidsinstanties, zoals veiligheidsdiensten en/of inlichtingendiensten, niet kan worden uitgesloten en dat uw gegevens door hen verwerkt kunnen worden, eventueel zonder dat u daarvan apart op de hoogte wordt gebracht en zonder dat u afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen heeft, om redenen van nationale veiligheid, wetshandhaving of voor andere doeleinden in het algemeen belang van de VS.

Gegevens van de dienstverlener:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Website:
https://marketingplatform.google.com
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy

2. Op welke rechtsgrondslag worden optionele cookies gebruikt?

We gebruiken optionele cookies op basis van toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea a in samenhang met art. 7 AVG.

3. Hoe kan ik mijn toestemming voor het gebruik van optionele cookies intrekken?

Wanneer u onze website (voor de eerste keer) bezoekt, vragen we u om uw toestemming voor het gebruik van optionele cookies, onder andere door u dit voordat de website geladen wordt te vragen (‘Cookies, andere technologieën en andere diensten’). U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken en zo de verdere verzameling van uw gegevens verhinderen door optionele cookies (webanalyse, marketing) in de instellingen van de Consent Management Provider te deselecteren.

Tenzij en voor zover u toestemming geeft of gegeven toestemming intrekt, zal het (verder) verzamelen van gegevens door middel van optionele cookies waarvoor toestemming nodig is en de daarmee gepaard gaande gegevensverwerking worden stopgezet. Dit heeft geen nadelen voor het gebruik van de website, tenzij u ook de cookiefuncties voor de vereiste cookies deactiveert.

Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot en met de herroeping uitgevoerde verwerking niet aangetast.

Als alternatief voor het intrekken van uw toestemming hebt u de hieronder onder ‘Verwijderen/blokkeren van cookies’ beschreven mogelijkheden om cookies te verwijderen of te blokkeren met de aldaar gegeven instructies.

C. Verwijderen/blokkeren van cookies

Cookies worden op uw eindapparatuur opgeslagen, zodat u controle hebt over de cookies. Als u niet wilt dat we uw eindapparaat herkennen, kunt u de reeds op uw eindapparaat opgeslagen cookies op elk moment – handmatig of automatisch – deactiveren of wissen en/of het opslaan van cookies voor de toekomst blokkeren door een instelling in uw webbrowsersoftware, bijv. ‘geen cookies accepteren’ of iets dergelijks. De meeste webbrowsers kunnen ook zo geconfigureerd worden dat het opslaan van cookies alleen geaccepteerd wordt als u daar in elk afzonderlijk geval afzonderlijk mee instemt. Als u de cookies van onze dienstverleners en partners niet wenst te accepteren, moet u daarvoor de instelling ‘Cookies van derden blokkeren’ of iets dergelijks in uw webbrowser vinden. In de regel kunt u met de helpfunctie in de menubalk van uw webbrowser zien hoe u reeds opgeslagen cookies kunt uitschakelen of verwijderen en hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen. Voor details over de beschreven mogelijkheden verwijzen we u naar de handleiding van de webbrowserfabrikant.

We wijzen u erop dat als u cookies verwijdert zonder ze te blokkeren, de vereiste cookies opnieuw zullen worden geplaatst en we uw toestemming voor optionele cookies opnieuw kunnen vragen wanneer u op een later tijdstip naar onze website terugkeert. Bovendien wijzen we u erop dat het uitschakelen of verwijderen of blokkeren van vereiste cookies de prestaties en de functionaliteit van onze website kan beperken en ertoe kan leiden dat bepaalde functies en features niet beschikbaar zijn.

U kunt de instellingen voor het gebruik van optionele cookies en de bijbehorende gegevensverwerking op elk moment beheren in de instellingen van de Consent Management Provider.

Integratie van diensten van derden

Bij de beschikbaarstelling van onze website integreren we verschillende inhoudelijke en functionele elementen (hierna ook gezamenlijk ‘diensten’ genoemd) die verkregen worden van de webservers van de respectievelijke aanbieders (hierna ‘derde aanbieders’ genoemd). Voor een goede presentatie en dienstverlening is het altijd noodzakelijk dat uw IP-adres aan de derde aanbieder wordt doorgegeven. Hoewel we ernaar streven om alleen diensten op te nemen waarbij de derde aanbieder het IP-adres alleen gebruikt om de diensten te leveren, hebben we geen invloed op de verdere verwerking door derde aanbieders.

Voor gegevensoverdrachten waarvoor toestemming nodig is, vragen we u om uw toestemming voor de gegevensoverdracht naar derde aanbieders/derde landen in verband met het gebruik van andere diensten, onder andere door wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt dit aan u te vragen nog voordat de website wordt geladen (‘Cookies, andere technologieën en andere diensten’ ‘Cookies, andere technologieën en andere diensten’). Als u met deze vooraf gestelde vraag nog geen toestemming geeft, worden diensten van derden waarvoor toestemming nodig is op onze website geblokkeerd en worden er geen gegevens doorgegeven aan derde aanbieders en/of derde landen. In plaats daarvan kunt u voor afzonderlijke diensten van derden afzonderlijk uw toestemming geven door in de blocker op ‘Accepteren’ te klikken. Als u in de toekomst niet meer voor elke dienst van derden afzonderlijk toestemming wilt geven en deze zonder de blocker wilt kunnen laden, hebt u de mogelijkheid om bovendien ‘altijd accepteren’ te kiezen en daarmee ook toestemming te geven voor de gegevensoverdrachten voor alle andere diensten van derden die u in de toekomst nog op onze website oproept.

U kunt de verleende toestemmingen te allen tijde met toekomstige werking intrekken en zo de verdere overdracht van uw gegevens verhinderen door de overeenkomstige diensten onder ‘Andere diensten (optioneel)’ in de instellingen van de Consent Management Provider te deselecteren.

Geïntegreerde diensten van derden:

–            YouTube-video’s

We integreren video’s van ‘YouTube’ op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna gezamenlijk ‘Google’). De ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ is geactiveerd voor de geïntegreerde YouTube-video’s zodat er geen cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te analyseren.

Als we uw toestemming daarvoor hebben, geven we, wanneer u een YouTube-video laadt, uw gegevens, waaronder uw IP-adres, door aan Google. De gegevens die in het kader van de YouTube-video’s worden doorgegeven, kunnen door Google onder andere in de VS worden opgeslagen en verwerkt. We hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google. Voor een gegevensoverdracht naar een derde land, d.w.z. een land buiten de EU of de EER, zijn in het algemeen passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens vereist. Na de ongeldigverklaring door het Europees Hof van Justitie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 inzake de gepastheid van de bescherming geboden door het EU-VS-privacyschild (‘EU-US Privacy Shield’) kan niet langer worden vertrouwd op het EU-VS-privacyschild als garantie voor een passend beschermingsniveau in de VS volgens de EU-normen. Er is dus momenteel geen gegevensbeschermingsniveau in de VS dat gelijkwaardig is aan dat in de EU in de zin van artikel 45 AVG, en kunnen we geen passende garanties bieden op grond van artikel 46 AVG om deze beperking te compenseren. De doorgifte van gegevens naar de VS is dus alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig art. 49 lid 1 alinea a AVG. Mogelijke risico’s van deze gegevensoverdracht zijn dat toegang door overheidsinstanties, zoals veiligheidsdiensten en/of inlichtingendiensten, niet kan worden uitgesloten en dat uw gegevens door hen verwerkt kunnen worden, eventueel zonder dat u daarvan apart op de hoogte wordt gebracht en zonder dat u afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen heeft, om redenen van nationale veiligheid, wetshandhaving of voor andere doeleinden in het algemeen belang van de VS.

Gegevens van de derde aanbieder:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Website:
https://www.youtube.com
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy

–            Google Tag Manager

We gebruiken de ‘Google Tag Manager’ op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna gezamenlijk ‘Google’).

De Google Tag Manager is een dienst waarmee we andere diensten, zoals Google Analytics, op onze website kunnen gebruiken of het gebruik ervan kunnen beheren zonder dat we de broncode van de website hoeven te veranderen. De Google Tag Manager verzamelt zelf geen persoonsgegevens en heeft daar ook geen toegang toe, maar zorgt alleen voor de controle en uitvoering van de door haar beheerde diensten, die op hun beurt gegevens kunnen verwerken met uw toestemming voor zover dat nodig is.

Gegevens van de derde aanbieder:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Gebruiksvoorwaarden:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Privacyverklaring:
https://policies.google.com/privacy

Gegevensontvangers

We kunnen uw gegevens doorgeven aan:

–            andere bedrijven van de Liebherr Groep, voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst of als er van onze kant een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht en uw zwaarder wegende gerechtvaardigde belang dit niet belemmert;

–            de aanbieders van de functies die u actief gebruikt en eventuele andere diensten of services;

–            de dienstverleners die we inzetten om de bovengenoemde doeleinden te bereiken;

–            de door u gewenste ontvanger of ontvangers;

–            rechtbanken, scheidsgerechten, overheidsinstanties of juridische adviseurs indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wetgeving of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Gegevens mogen alleen worden doorgegeven aan instanties in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (zogenaamde derde landen) of aan internationale organisaties (1) als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of (2) als de Europese Commissie heeft besloten dat er in een derde land een passend beschermingsniveau bestaat (artikel 45 AVG). Als de Commissie geen dergelijk besluit heeft genomen, mogen we uw gegevens alleen doorgeven aan ontvangers in een derde land als er passende garanties zijn (bijv. standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthoudende autoriteit na een specifieke procedure zijn goedgekeurd) en de handhaving van uw rechten als betrokkene gewaarborgd is, of als de doorgifte in individuele gevallen op grond van andere toelaatbare omstandigheden is toegestaan (art. 49 AVG).

Indien we uw gegevens naar derde landen doorgeven, zullen we u over de details van de doorgifte informeren op de relevante punten in deze privacyverklaring.

Wissen van gegevens en bewaartermijn

We verwerken uw gegevens zolang dat nodig is voor het respectieve doel, tenzij u daadwerkelijk bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of de toestemming die u eventueel hebt gegeven, daadwerkelijk hebt ingetrokken.

Voor zover er wettelijke bewaarplichten bestaan, moeten we de gegevens waarop dit betrekking heeft bewaren voor de duur van de bewaarplicht. Na het verstrijken van de bewaarplicht gaan we na of er nog een noodzaak tot verwerking is. Als het niet langer nodig is, worden uw gegevens gewist.

Gegevensbeveiliging

We gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, onjuiste wijzigingen en onbevoegde toegang door derden. In elk geval hebben van onze kant alleen bevoegde personen toegang tot uw persoonsgegevens, en dit ook slechts voor zover het in het kader van bovengenoemde doeleinden vereist is. De overdracht van alle gegevens vindt versleuteld plaats.

Stand: april 2022