Vi, Liebherr-Hausgeräte GmbH, ser frem til dit besøg på vores hjemmesider (efterfølgende samlet set også “website”) og din dermed viste interesse for firmagruppen Liebherr.

Vi lægger stor vægt på at beskytte og sikre dine persondata. For os er det derfor vigtigt i det følgende at informere dig om, hvilke af dine persondata vi behandler til hvilket formål, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine persondata.

Generel information

Hvad er persondata, og hvad betyder “behandling”?

– “Persondata” (efterfølgende også “data”) er alle oplysninger, der fortæller noget om en fysisk person. Persondata er i den forbindelse ikke bare oplysninger, der kan henføres direkte til en bestemt person (som f.eks. en persons navn eller e-mailadresse), men også oplysninger, der sammen med en relevant ekstra viden kan benyttes til at oprette en forbindelse til en bestemt person.

– “Behandling” er et udtryk for alle foranstaltninger, der gennemføres med dine persondata (som f.eks. indsamling, registrering, organisering, sortering, lagring, anvendelse eller sletning af data).

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine data?

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er:

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Tyskland

E-mail: [email protected]

Hvordan kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver?     

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes under følgende kontaktdata:

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Tyskland

E-mail: [email protected]

Hvilke rettigheder har du som registreret person?

Som registreret person har du inden for lovens rammer ret til følgende:

– Oplysning om dine data

– Berigtigelse af urigtige data og fuldstændiggørelse af ufuldstændige data

– Sletning af dine data, især hvis (1) de ikke længere er nødvendige til de formål, der er nævnt i databeskyttelseserklæringen, (2) du tilbagekalder dit samtykke, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, (3) dine data er blevet behandlet uretmæssigt, eller (4) du har gjort indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger mere vigtige berettigede grunde til behandlingen

– Begrænsning af behandlingen af dine data, især hvis dataenes rigtighed bestrides af dig, eller behandlingen af dine data er uretmæssig, og du i stedet for en sletning kræver en begrænsning af brugen

– Indsigelse mod en behandling af dine data, der sker for at varetage legitime interesser, af grunde, der opstår som følge af din særlige situation eller, uden særlig begrundelse, mod behandling af dine data, der sker med henblik på direkte markedsføring. Såfremt der ikke er tale om en indsigelse mod direkte markedsføring, beder vi ved fremsættelse af en indsigelse om grundene til, at vi ikke skal behandle dine data sådan, som vi i givet fald har gjort det. I tilfælde af en begrundet indsigelse fra din side undersøger vi sagens forhold og standser behandlingen, medmindre vi kan dokumentere vægtige legitime grunde til behandlingen, der er mere tungtvejende end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gennemføre, udøve eller forsvare retlige krav

– Modtagelse af dine data i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format samt ret til at foranledige, at vi sender dine data direkte til en anden ansvarlig

– Tilbagekaldelse af samtykket, såfremt du har givet os et samtykke til behandlingen Bemærk venligst, at retsgrundlaget for den behandling, der indtil tilbagekaldelsen er sket på grundlag af samtykket, ikke berøres af din tilbagekaldelse.

Ved en gennemførelse af de ovenfor nævnte rettigheder beder vi om forståelse for, at vi eventuelt kræver dokumentation for, at du er den person, som du udgiver dig for.

Derudover har du ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed, hvis du har den opfattelse, at behandlingen af dine data er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Links til andre websites

Vores website kan indeholde links til og fra websites ejet af andre udbydere (“tredjeparter”), der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ingen indflydelse på behandlingen af eventuelle data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adresse eller URL, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi kan derfor ikke påtage os et ansvar for tredjeparters behandling af sådanne data.

Databehandling

Logfiler

Ved hver tilgang til og brug af vores website sender den benyttede webbrowser på din terminal (computer, smartphone e.l.) automatisk informationer til vores webservere, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler følgende data:

– Din (eksterne) IP-adresse

– Dato og klokkeslæt for tilgangen

– Din internetudbyders domænenavn

– Den af dig benyttede browsertype og -version og det af dig benyttede operativsystem

– URL (adresse på internettet) for den hjemmeside, som du på tidspunktet for tilgangen befandt dig på

– De filer, som du har hentet via den pågældende hjemmeside (adgangsmåde, navn på den hentede fil, den hentede fils URL, resultat af hentningen)

– Den datamængde, der blev overført til dig ved besøget

– Evt. afsendelsesdato, -klokkeslæt ved brug af webformularer

Disse data behandler vi principielt kun for at kunne garantere stabilitet samt net- og informationssikkerhed.

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 4, foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 3, og art. 14, stk. 4.

På hvilket retligt grundlag behandler vi dine data?

Behandlingen af dine data sker for at varetage legitime interesser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Vores forfulgte legitime interesser er at forbedre og opretholde stabiliteten/funktionaliteten og at sikre vores website.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), af grunde, der opstår som følge af din særlige situation.

Brug af webformularer

– E-mail-nyhedsbrev

På vores website giver vi dig mulighed for at tilmelde dig til vores e-mail-nyhedsbrev “FreshMAG” via webformularer.

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler i givet fald følgende data:

– Tiltale

– Navn, fornavn

– E-mailadresse

– Regelmæssighed for fremsendelse (ugentligt/månedligt)

– Din (eksterne) IP-adresse

– Dato og klokkeslæt for tilmeldingen og bekræftelse af tilmeldingen

– Dato og klokkeslæt for hentning af nyhedsbrev

De data, som du stiller til rådighed, behandler vi principielt kun for regelmæssigt at kunne sende dig vores nyhedsbrev (evt. med personlig tiltale) via e-mail og forsyne dig med informationer i form af reklamer for vores produkter eller tilbudte tjenester eller information om relevante kampagner, konkurrencer, bidrag/artikler osv.

De data, der registreres i forbindelse med nyhedsbrevtilmeldingen, herunder den såkaldte double-opt-in-proces, behandler vi principielt kun for at beskytte tilbuddet og opfylde vores lovbestemte dokumentationspligt. I forbindelse med double-opt-in-processen får du som led i nyhedsbrevtilmeldingen en e-mail, hvor du bedes bekræfte din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding ved at klikke på det fremsendte bekræftelseslink, tilmeldes du ikke til vores e-mail-nyhedsbrev, og du får heller ikke tilsendt nyhedsbrevet.

Derudover registrerer og analyserer vi dine interaktioner med vores nyhedsbrev (måling af åbnings- og klikrater), og vi lagrer disse informationer i din modtagerprofil for at kunne måle vores nyhedsbrevs succes og udforme det efter de pågældende behov. Åbningsraterne måles ved hjælp af en såkaldt tællepixel, en lille usynlig billedfil, der ved åbning af nyhedsbrevet automatisk indlæses af webserveren og derved leverer den information, at nyhedsbrevet rent faktisk er blevet åbnet. Klikraterne måles derimod ved, at du efter et klik på et weblink i nyhedsbrevet først guides over på en webserver, hvor dit klik registreres. Først derefter kommer du til den egentlige destinationsside.

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 4, foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 3, og art. 14, stk. 4.

På hvilket retligt grundlag behandler vi dine data?

Behandlingen af dine data sker på grundlag af dit samtykke iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a), i forbindelse med art. 7 og for at opfylde en retlig forpligtelse iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c), stk. 3, litra a), i forbindelse med art. 32 (sikkerhed) og art. 7, stk. 1, (dokumentationspligt).

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde meddelte samtykker med virkning for fremtiden og/eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med henblik på markedsføring. En tilbagekaldelse/indsigelse har ingen betydning for retmæssigheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen/indsigelsen. En isoleret tilbagekaldelse/indsigelse, der kun vedrører målingen af åbnings- og klikrater og/eller lagringen af måleresultater i modtagerprofiler, er ikke mulig, så du hertil er nødt til at afbestille hele nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afbestille nyhedsbrevet via e-mail til [email protected] eller ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af hvert nyhedsbrev.

– Konkurrencer

På vores website giver vi dig via webformularer mulighed for at deltage i diverse konkurrencer, der afvikles af forskellige arrangører. Hvis du gør brug af denne mulighed, overfører vi dine data, som er indsamlet via den pågældende formular, til den angivne arrangør af konkurrencen. Arrangøren er ansvarlig for den videre behandling af dine data. Enkeltheder om den videre behandling af dine data fremgår af den pågældende databeskyttelseserklæring fra arrangøren, som du får adgang til på tidspunktet for indsamlingen af dine data, og i givet fald af deltagelsesbetingelserne for den pågældende konkurrence.

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler som regel følgende data:

– Tiltale

– Navn, fornavn

– E-mailadresse og/eller telefonnummer

– Adresse

– Fødselsdato

– Indholdsdata (dine svar til konkurrencen)

Disse data behandler vi principielt kun for at gennemføre tjenesten (overførsel af dine data til arrangøren).

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 4, foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 3, og art. 14, stk. 4.

På hvilket retligt grundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

– Digitale indhold

På vores website giver vi dig via webformularer mulighed for at få adgang til digitale indhold som f.eks. whitepaper og lignende dokumenter fra forskellige udbydere og/eller downloade dem. Hvis du gør brug af denne mulighed, overfører vi dine data, der er indsamlet via den pågældende formular, til den angivne udbyder af det digitale indhold. Udbyderen er ansvarlig for den videre behandling af dine data. Enkeltheder om den videre behandling af dine data fremgår af den pågældende databeskyttelseserklæring fra udbyderen, som du får adgang til på tidspunktet for indsamlingen af dine data.

Hvilke data behandler vi til hvilke formål?

Vi behandler som regel følgende data:

– Tiltale

– Navn, fornavn

– E-mailadresse

Disse data behandler vi principielt kun for at gennemføre tjenesten (overførsel af dine data til udbyderen).

En behandling til andre formål kommer kun i betragtning, hvis de for så vidt nødvendige retlige bestemmelser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 4, foreligger. I så fald vil vi naturligvis overholde eventuelle informationspligter ifølge databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 3, og art. 14, stk. 4.

På hvilket retligt grundlag behandler vi dine data?

Dine data behandles for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontrakten iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

A. Generelt

I forbindelse med tilgængeliggørelsen af vores website benytter vi cookies og andre teknologier. Med de efterfølgende cookie-henvisninger giver vi dig som bruger af vores website yderligere oplysninger om databehandlingen ved anvendelse af cookies og andre teknologier.

I. Hvad er cookies og andre teknologier?

Cookies er små tekstfiler, som en webserver ved hjælp af den webbrowser, som du benytter, kan lagre og udlæse på din terminal (computer, smartphone e.l.). Cookies indeholder individuelle alfanumeriske tegnsekvenser, som gør det muligt at identificere den af dig benyttede webbrowser, og som også kan indeholde informationer om brugerorienterede indstillinger.

Ud over cookies benytter vi følgende andre teknologier:

– Med den såkaldte Local-Storage-teknik lagres data kun lokalt, altså udelukkende på din terminal og ikke på webserveren, i din webbrowsers såkaldte Local Storage. I modsætning til cookies har de data, der lagres ved hjælp af Local-Storage-teknik, ingen udløbsdato og slettes ikke uden videre automatisk, men principielt kan du selv slette dataene via din webbrowser. Hvordan du kan slette de data, der er lagret ved hjælp af Local-Storage-teknik, fremgår af din webbrowser-producents vejledning.

– Desuden har vi integreret såkaldte tællepixel (også: “pixel”, “pixel-tags” eller “webbeacons”) på vores website. Tællepixel er små, som oftest usynlige billedfiler, der automatisk indlæses af en webserver og derved kan levere informationer om din webbrowser eller din terminal og om din brug af vores website. Ud fra disse informationer kan der oprettes en profil, som genkendes ved et nyt besøg på vores website.

De førnævnte cookies og andre teknologier kaldes efterfølgende samlet også “cookies”.

II. Hvilke typer cookies og andre teknologier findes der?

Vi skelner mellem nødvendige og valgfri cookies:

– Nødvendige cookies er cookies, der teknisk er nødvendige for funktionaliteten samt for at kunne garantere vores websites og vores informationstekniske systemers sikkerhed og stabilitet. I denne kategori placerer vi også cookies, der maksimalt lagrer bestemte af dig foretagne indstillinger, udvalgte optioner eller indtastede informationer indtil lukningen af din webbrowser for at tilgængeliggøre den funktion, som du har ønsket og bedt om (f.eks. loginstatus, sprogindstilling osv.). Til lagring eller udlæsning af nødvendige cookies er dit samtykke ikke påkrævet. Derfor kan du heller ikke administrere nødvendige cookies via den af os benyttede samtykkeadministrationsservices indstillinger, men kun via din webbrowser, hvor du kan slette lagrede cookies og/eller blokere lagringen af cookies.

– Valgfri cookies er cookies, der ikke er nødvendige for funktionaliteten eller for at kunne garantere vores websites og vores informationstekniske systemers sikkerhed og stabilitet, men kun tjener til analyse- eller marketingformål. Disse cookies kan f.eks. med henblik på oprettelse af anonymiserede statistikker registrere informationer om, hvordan du bruger vores website, hvilket gør det muligt for os at analysere brugen og dermed at optimere vores website. I denne kategori placerer vi derudover også cookies, der lagrer bestemte af dig foretagne indstillinger, udvalgte optioner eller indtastede informationer efter lukningen af din webbrowser for på længere sigt at tilgængeliggøre den funktion, som du har ønsket og bedt om (f.eks. loginstatus via valget “Husk min e-mailadresse”, huskeseddel, sammenligningsliste osv.). Til lagring eller udlæsning af valgfri cookies er dit forudgående samtykke principielt påkrævet. Via den af os benyttede samtykkeadministrationsservices indstillinger kan du give samtykke til anvendelsen af valgfri cookies og til enhver tid tilbagekalde meddelte samtykker med virkning for fremtiden.

Både nødvendige og valgfri cookies kan være såkaldte session-cookies eller permanente cookies, der varierer med hensyn til deres planlagte leve-/funktionstid:

– Session-cookies (også: Session Cookies) lagres på din terminal og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser.

– Permanente cookies (også: Persistent Cookies) lagres på din terminal og slettes ikke automatisk efter lukningen af din webbrowser, men bevares på din terminal i en foruddefineret tid.

– De data, der er lagret via Local-Storage-teknik, har ingen udløbsdato og har altså en ubegrænset funktionstid.

Bemærk: Du kan via din webbrowser principielt selv slette cookies og de data, der er lagret ved hjælp af Local-Storage-teknik. Enkeltheder hertil fremgår af din webbrowser-producents vejledning.

B. Anvendelse af cookies på vores website

I. Nødvendige cookies

1. Hvilke nødvendige cookies benyttes til hvilket formål og hvor længe?

ServiceFormålServiceudbyderFunktionstid
SamtykkeadministrationIndhentning og administration af samtykker samt lagring af informationer om samtykkeafgørelserUsercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Tyskland
30 dage
Content Delivery NetworkSikkerhed og stabilitetCloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA
30 dage
Load balancerSikkerhed og stabilitet8 timer
TalegenkendelseTalegenkendelse for brugerorienteret sprogvisning af websitetIndtil lukning af din webbrowser
LandegenkendelseLandegenkendelse til brugerorienteret sprogvisning af websitetage

– Samtykkeadministration

Åbning af indstillinger

For at du kan administrere brugen af valgfri cookies på vores website, har vi implementeret en samtykkeadministrationsservice. Via samtykkeadministrationsservicen får du ved den første tilgang af vores website vist en forudgående forespørgsel (“Cookies, andre teknologier og øvrige services”), hvormed du via et klik på den pågældende knap kan acceptere eller afvise brugen af valgfri cookies. Desuden kommer du med et klik på “Indstillinger” til samtykkeadministrationsservicens indstillinger, hvor du bl.a. finder en forenklet cookieliste, der er opdelt efter typer. Med samtykkeadministrationsservicen kan du bl.a. informere dig om formålene med de af os benyttede cookies, om de behandlede data i hvert enkelt tilfælde og om eventuelle datamodtagere, og i tilfælde af valgfri cookies kan du til enhver tid meddele/tilbagekalde dit samtykke ved at til- eller fravælge den pågældende boks.

Bemærk venligst, at nødvendige cookies lagres allerede ved tilgang af vores website, og at den relevante boks i den forbindelse er forvalgt. Det er ikke muligt af fravælge nødvendige cookies via samtykkeadministrationsservicen. For funktionaliteten af selve samtykkeadministrationsservicen er det på den anden side nødvendigt at bruge bestemte cookies.

Informationer om serviceudbyderen:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland

Website:
https://usercentrics.com/de
Almindelige forretningsbetingelser:
https://usercentrics.com/de/agb/
Databeskyttelseserklæring:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

– Content Delivery Network

For at optimere indlæsningstiderne for vores website benytter vi et såkaldt Content Delivery Network (efterfølgende “CDN”). Et CDN er et netværk af geografisk fordelte og via internettet forbundne servere, hvormed webindhold kan udleveres hurtigere og sikrere. Inden for rammerne af CDN overføres personrelaterede data til forskellige lande. Til lande uden for EU/EØS, såkaldte tredjelande, sker overførslen under overholdelse af de betingelser, der er anført i databeskyttelsesforordningens kapitel V. Med serviceudbyderen er der aftalt standardkontraktbestemmelser (databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c)), som er udstedt af Europa-Kommissionen.

Informationer om serviceudbyderen:
Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
Repræsentanter i Unionen:
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal
Website:
https://www.cloudflare.com
Databeskyttelseserklæring (engelsk):
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Standardkontraktbestemmelser (engelsk):
https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

– Load balancer

Til belastningsfordelingen benytter vi en såkaldt load balancer. Med en load balancer sendes webforespørgsler til en belastningsfordelingsserver, der sender webforespørgslen videre til en intern server. For at du ikke skal sendes frem og tilbage mellem forskellige servere inden for en session og for at sikre en ensartet behandling, sendes dine webforespørgsler videre til den samme server For at identificere den pågældende server og sikre en korrekt videresendelse benytter vi en cookie med en leve-/funktionstid på otte timer.

– Landegenkendelse

Til brugerorienteret sprogvisning af vores website benytter vi en session-cookie. Hermed genkendes din webbrowsers sprog, og du får vist vores website på det samme sprog.

2. På hvilket retligt grundlag benyttes nødvendige cookies?

For at kunne dokumentere at/om du har givet samtykke til brug af samtykkekrævende valgfri cookies, lagrer vi informationen om dine givne/ikke-givne samtykker for at opfylde vores lovmæssige dokumentationspligt ifølge databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c), stk. 3 litra a), i forbindelse med databeskyttelsesforordningens art. 7, stk. 1.

Desuden benytter vi nødvendige cookies til at varetage legitime interesser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Vores forfulgte legitime interesser er:

– at garantere vores websites og vores informationstekniske systemers stabilitet og sikkerhed, f.eks. gennem beskyttelse mod angreb i form af en målrettet overbelastning af servere (“Denial-of-Service”-angreb) eller gennem optimal belastningsfordeling på servere

– at gennemføre, udøve og forsvare retskrav

– at tilgængeliggøre og garantere de korrekte funktionaliteter på vores website.

3. Hvordan kan jeg gøre indsigelse mod brugen af nødvendige cookies?

Du kan udøve din indsigelsesret ved hjælp af de blokeringsmuligheder, der er beskrevet under “Sletning/blokering af cookies” (jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 5), altså blokere nødvendige cookies via dine webbrowser-indstillinger.

Bemærk, at nødvendige cookies ved sletning uden blokering indsættes igen, hvis du tilgår vores website igen på et senere tidspunkt. Vær også opmærksom på, at en deaktivering/sletning eller blokering af nødvendige cookies kan forringe ydelsen og funktionaliteten af vores website og medføre, at bestemte funktioner og features ikke er til rådighed.

II. Valgfri cookies

Med de efterfølgende informationer vil vi hjælpe dig med at træffe en velfunderet afgørelse for eller imod anvendelsen af valgfri cookies og den dermed forbundne databehandling.

1. Hvilke valgfri cookies benyttes til hvilket formål og hvor længe?

ServiceFormålServiceudbyderFunktionstid
Google AnalyticsWebanalyseGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Op til 2 år
Google Ads Conversion TrackingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Op til 2 år
Google Ads RemarketingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Op til 2 år
Google Ad ManagerMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Op til 2 år

– Webanalyse

Med forbehold for dit samtykke benytter vi webanalyse-cookies for at analysere brugen af vores website med henblik kontinuerlig forbedring Via de udarbejdede anonymiserede brugerstatistikker (f.eks. dewebsitebesøgendes antal og oprindelse) kan vi optimere vores website og gøre det mere interessant, f.eks. ved at hyppigt søgte informationer/emner placeres behovsrigtigt på vores website.

Til webanalysen benytter vi “Google Analytics”, en webanalyseservice fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (her efterfølgende samlet “Google”), med udvidelse af “IP-anonymisering” (også kaldt “IP-maske-metode”). I den forbindelse har vi indgået en aftale om ordrebehandling iht. persondataforordningens art. 28 med Google. Herefter vil Google på vores vegne foretage en formålsbestemt behandling af de registrerede data (data vedrørende din terminal eller din webbrowser, IP-adresser og dine website- eller app-aktiviteter) for at evaluere din brug af vores website for os, for at samle rapporter om websiteaktiviteterne og for at udføre andre servicetjenester, der er forbundet med brugen af vores website og internetbrugen, over for os.

De data, der er registreret inden for rammerne af Google Analytics, kan lagres og behandles i USA eller i ethvert andet land, hvor Google eller Google’s underdatabehandlere driver faciliteter. Gennem den af os benyttede IP-maske-metode opnås imidlertid, at der før overførsel til en Google-server i USA og lagring på denne sker en forkortelse af IP-adressen inden for EU-medlemsstater eller i andre EØS-stater, så der ikke overføres en fuldstændig IP-adresse, hvorved identificerbarheden af en person forhindres eller gøres væsentligt vanskeligere. Kun undtagelsesvis sker det, at hele, det vil sige den uforkortede IP-adresse overføres til en Google-server i USA og først forkortes der.

For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet (“EU-US Privacy Shield”), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 45, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge databeskyttelsesforordningens art. 46 for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra a). Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA’s offentlige interesse.

Informationer om serviceudbyderen:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Databehandlingsbetingelser for Google reklameprodukter:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Anvendelsesbetingelser:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
Oversigt over dataanvendelsen i Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Databeskyttelseserklæring:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Teknisk forklaring til “IP-anonymisering (eller IP-maskering) i Google Analytics”:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Supplerende oplysning:

Hvis du ønsker at deaktivere Google Analytics på tværs af alle websites, kan du på adressen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de downloade et “Browser-Add-on til deaktivering af Google Analytics” og installere det. Denne mulighed forhindrer kun en webanalyse, så længe du benytter en webbrowser, i hvilken du har installeret dette Add-on.

– Marketing

Med forbehold for dit samtykke benytter vi marketing-cookies. Marketing-cookies kan registrere, om du har været inde på et website med reklamer, og hvilke indhold du har benyttet og vil benytte, for at vise dig relevante reklameindhold, der er tilpasset dine interesser, for at begrænse hyppigheden af reklamers visning og for at måle reklameforanstaltningers succes/effektivitet.

Til marketingformål benytter vi efterfølgende reklameprodukter fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (her efterfølgende samlet “Google”).

Vi benytter reklameproduktet “Google Ads” (tidligere betegnelse: “AdWords”), via hvilket vi kan indsætte reklameannoncer, bl.a. i søgeresultaterne som fås med Google, i Google-partnernetværk eller på andre Google-platforme. Hvis du interagerer med en annonce, der er indsat via Google Ads, f.eks. ved at klikke på en reklame, indsættes der i forbindelse med “Google Ads Conversion Tracking” en cookie, hvormed det er muligt at rekonstruere, om du efterfølgende har gennemført en af os defineret handling (“Conversion”), som f.eks. en nyhedsbrevtilmelding. De informationer, der er indhentet ved hjælp af den benyttede cookie, gøres tilgængelige for os af Google i form af såkaldte conversion-statistikker, hvor vi f.eks. kan aflæse det anonyme samlede antal brugere, der har klikket på en reklame. Vi får i den forbindelse ingen informationer, der muliggør en personlig identifikation. Ud over Google Ads Conversion Tracking bruger vi “Google Ads Remarketing”, hvormed du efter et besøg på vores website i din efterfølgende internetanvendelse kan få vist vores reklamer i Google-partnernetværket. Hertil registrerer Google din anvendelsesadfærd ved besøg på forskellige websites i Google-partnernetværket, hvorved der ifølge Google benyttes en pseudonymisering. Som yderligere reklameprodukt benytter vi “Google Ad Manager” (tidligere betegnelse: “DoubleClick”) for at kunne vise dig målrettede reklamer ud fra dine formodede interesser. Herunder får den af dig benyttede webbrowser tildelt et pseudonymt identifikationsnummer for at undersøge, hvilke annoncer der allerede er blevet vist i din webbrowser, og hvilke af dem du også har aktiveret.

De data, der er registreret i forbindelse med Google-reklameprodukterne, kan Google bl.a. lagre og behandle i USA. Vi har ingen indflydelse på Google’s videre databehandling. For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet (“EU-US Privacy Shield”), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 45, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge databeskyttelsesforordningens art. 46 for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra a). Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA’s offentlige interesse.

Informationer om serviceudbyderen:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Website:
https://marketingplatform.google.com
Databeskyttelseserklæring:
https://policies.google.com/privacy

2. På hvilket retligt grundlag benyttes valgfri cookies?

Vi benytter valgfri cookies på grundlag af samtykket i forbindelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a), i forbindelse med art. 7.

3. Hvordan kan jeg tilbagekalde mit samtykke, som jeg har givet til anvendelse af valgfri cookies?

Når du (første gang) tilgår website, beder vi dig med en forudgående forespørgsel (“Cookies, andre teknologier og øvrige services”) bl.a. om dit samtykke til anvendelse af valgfri cookies. Du kan til enhver tid tilbagekalde dine meddelte samtykker med virkning for fremtiden og dermed forhindre yderligere registrering af dine data, idet du fravælger valgfri cookies (webanalyse, marketing) i samtykkeadministrationsservicens indstillinger.

Såfremt og for så vidt at du ikke giver samtykke eller tilbagekalder meddelte samtykker, sker der ingen (videre) dataregistrering ved hjælp af samtykkekrævende valgfri cookies og den dermed forbundne databehandling. Dette medfører ingen ulemper for anvendelsen af websitet, for så vidt at du ikke også deaktiverer cookie-funktionerne for nødvendige cookies.

Tilbagekaldelsen af samtykket har ingen betydning for retmæssigheden af den behandling, der er sket på grund af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

Som alternativ til tilbagekaldelsen har du de muligheder, der er beskrevet under “Sletning/blokering af cookies“, for sletning/blokering af cookies med de oplysninger, som er anført der.

C. Sletning/blokering af cookies

Cookies lagres på din slutenhed, så du har kontrol over cookies. Hvis du ikke ønsker, at vi kan genkende din slutenhed, kan du til enhver tid – manuelt eller automatiseret – deaktivere/slette de cookies, der allerede er lagret på din terminal, og/eller blokere lagring af cookies i fremtiden ved at foretage den pågældende indstilling i din webbrowser-software, f.eks. “Accepter ikke cookies” eller lignende. De fleste webbrowsere kan desuden konfigureres, så en lagring af cookies kun accepteres, hvis du godkender det særskilt i det enkelte tilfælde. Hvis du ikke vil acceptere cookies fra vores serviceydere og partnere, burde du i din webbrowser kunne finde indstillingen “Bloker cookies fra tredjepartsudbydere” eller lignende. Som regel får du i din webbrowsers menulinje via Hjælp-funktionen vist, hvordan du kan deaktivere/slette lagrede cookies og afvise nye cookies. Enkeltheder vedrørende de beskrevne muligheder fremgår af din webbrowser-producents vejledning.

Bemærk, at nødvendige cookies indsættes igen ved sletning uden blokering, og at vi med hensyn til valgfri cookies evt. igen beder om dit samtykke, hvis du igen tilgår vores website på et senere tidspunkt. Vær også opmærksom på, at en deaktivering/sletning eller blokering af nødvendige cookies kan forringe ydelsen og funktionaliteten af vores website og medføre, at bestemte funktioner og features ikke er til rådighed.

Du kan altid administrere indstillingerne for anvendelse af valgfri cookies og den dermed forbundne databehandling i samtykkeadministrationsservicens indstillinger.

Integration af services fra tredjepartsudbydere

I forbindelse med tilgængeliggørelsen af vores website integrerer vi forskellige indholds- og funktionselementer (efterfølgende samlet også “services”), der hentes fra de pågældende udbyderes (efterfølgende “tredjepartsudbydere”) servere. For korrekt visning og tilgængeliggørelse af disse services er det altid nødvendigt at overføre din IP-adresse til den pågældende tredjepartsudbyder. Vi bestræber os ganske vist på kun at integrere services, hvor den pågældende tredjepartsudbyder blot benytter IP-adressen til udlevering af servicen, men har ikke indflydelse på den videre behandling, der udføres af tredjepartsudbydere.

Ved samtykkekrævende dataoverførsler beder vi dig, første gang du tilgår vores website, via en forudgående forespørgsel (“Cookies, andre teknologier og øvrige services”) bl.a. om dit samtykke til den dataoverførsel til tredjepartsudbydere/tredjelande, der er forbundet med brugen af øvrige services. Såfremt du ikke giver dit samtykke allerede med denne forudgående forespørgsel, blokeres samtykkekrævende services fra tredjepartsudbydere på vores website, og der sker heller ingen dataoverførsel til tredjepartsudbydere/tredjelande. I stedet kan du hver gang give dit samtykke særskilt for enkelte services fra tredjepartsudbydere ved at klikke på “Accepter” i den pågældende blokker. Hvis du ikke fremtiden ikke længere vil give samtykke til hver enkelt service fra tredjepartsudbydere og ønsker at kunne indlæse den uden den pågældende blokker, kan du vælge “Accepter altid” og dermed også give samtykke til alle yderligere services fra tredjepartsudbydere, som du i fremtiden kommer til at tilgå på vores website.

Du kan altid tilbagekalde meddelte samtykker med virkning for fremtiden og dermed forhindre den videre overførsel af dine data ved at fravælge de pågældende services under “Øvrige services (valgfri)” i samtykkeadministrationsservicens indstillinger.

Integrerede services fra tredjepartsudbydere:

– YouTube-videoer

På vores website integrerer vi videoer fra “YouTube”, en service leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (her efterfølgende samlet “Google”). Ved de integrerede YouTube-videoer er den “udvidede databeskyttelsestilstand” aktiveret, så der ikke benyttes cookies til at analysere brugsadfærden.

Med forbehold for dit samtykke overfører vi dine data, herunder din IP-adresse, til Google, når du indlæser en YouTube-video. De data, der overføres i forbindelse med YouTube-videoer, kan lagres og behandles af Google bl.a. i USA. Vi har ingen indflydelse på Google’s videre databehandling. For dataoverførsel til et tredjeland, altså et land uden for EU eller EØS, kræves principielt tilsvarende garantier for at beskytte dine persondata. Efter at Domstolen har erklæret Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 vedrørende rimeligheden af den beskyttelse, der opnås med EU-US-databeskyttelsesskjoldet (“EU-US Privacy Shield”), for ugyldig, kan EU-US Privacy Shield ikke længere tages med i betragtning som garanti for et rimeligt beskyttelsesniveau i USA efter EU-standarder. Således er der i USA i øjeblikket ikke et niveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 45, og vi kan heller ikke give egnede garantier ifølge databeskyttelsesforordningens art. 46 for at udligne denne mangel. Således er en dataoverførsel til USA her kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke iht. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra a). Mulige risici ved denne dataoverførsel er, at en adgang fra statslige instansers side, f.eks. sikkerhedsmyndigheder og/eller efterretningstjenester, ikke kan udelukkes, og at dine data kan blive behandlet af disse, muligvis uden at du modtager særskilt underretning herom, og uden at du har gennemførlige rettigheder og adgang til effektive retsmidler, af grunde der tjener den nationale sikkerhed, retsforfølgning eller andre formål, som ligger i USA’s offentlige interesse.

Informationer om tredjepartsudbyderen:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Website:
https://www.youtube.com
Databeskyttelseserklæring:
https://policies.google.com/privacy

– Google Tag Manager

På vores website benytter vi “Google Tag Manager”, en service leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (her efterfølgende samlet “Google”).

Google Tag Manager er en service, hvormed vi kan benytte andre services, som f.eks. Google Analytics, på vores website og/eller administrere dens anvendelse uden at skulle ændre websitets kildetekst i den forbindelse. Selve Google Tag Manager registrer i den forbindelse ingen persondata og får heller ikke adgang til sådanne data, men sørger blot for at styre og udføre de herigennem administrerede services, som på deres side eventuelt og, om nødvendigt, behandler data med dit samtykke.

Informationer om tredjepartsudbyderen:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Anvendelsesbetingelser:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Databeskyttelseserklæring:
https://policies.google.com/privacy

Datamodtager

Vi overfører i givet fald dine data til følgende:

– Andre virksomheder i Liebherr-gruppen, såfremt dette er nødvendigt for at indlede, gennemføre eller afslutte en kontrakt, eller der på vores side er en legitim interesse i overførslen, og din overvejende legitime interesse ikke står hindrende i vejen herfor

– Udbyderne af de funktioner, som du aktivt har gjort brug af, og af eventuelle øvrige services og servicetjenester

– Vores serviceydere, som vi benytter for at opnå de ovennævnte formål

– Den eller de af dig ønskede modtagere

– Domstole, voldgiftsretter, myndigheder eller juridiske rådgivere, når det er nødvendigt for at overholde gældende ret eller gennemføre, udøve eller forsvare retskrav

Dataoverførsler til tredjelande

En dataoverførsel til instanser i stater uden for Den Europæiske Union og/eller til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (såkaldte tredjelande) eller til internationale organisationer er kun tilladt, (1) for så vidt at du har givet os dit samtykke eller (2) såfremt Europa-Kommissionen har besluttet, at der er et rimeligt beskyttelsesniveau i et tredjeland (databeskyttelsesforordningens art. 45). Har Kommissionen ikke truffet en sådan beslutning, må vi kun overføre dine data til modtagere, der befinder sig i et tredjeland, såfremt der findes egnede garantier (f.eks. standarddatabeskyttelsesbestemmelser, der godkendes af Kommissionen eller tilsynsmyndigheden efter en bestemt procedure), og håndhævelsen af dine rettigheder som registreret sikres, eller overførslen i det enkelte tilfælde er tilladt på grundlag af andre tilladelsesforhold (databeskyttelsesforordningens art. 49).

Såfremt vi overfører dine data til tredjelande, underretter vi dig om enkelthederne ved overførslen på de relevante steder i denne databeskyttelseserklæring.

Datasletning og lagringstid

Vi behandler dine data, så længe det er nødvendigt for det pågældende formål, såfremt du ikke aktivt har gjort indsigelse mod behandlingen af dine data, eller dit samtykke er gyldigt tilbagekaldt.

For så vidt at der er lovbestemte opbevaringspligter, er vi nødt til at lagre de heraf berørte data for den periode, hvor opbevaringspligten er gældende. Efter udløbet af opbevaringspligten undersøger vi, om der fortsat foreligger en nødvendighed for behandlingen. Foreligger der ikke længere en nødvendighed, slettes dine data.

Datasikkerhed

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine data er beskyttet mod tab, urigtige ændringer eller tredjeparters uberettigede adgang. Under alle omstændigheder vil kun berettigede personer fra vores side have adgang til dine data, og kun for så vidt at det er nødvendigt inden for rammerne af de ovennævnte formål. Alle data overføres i krypteret form.

Udgave: April 2022