Meie, Liebherr-Hausgeräte GmbH, oleme rõõmsad, et külastate meie veebilehtesid (edaspidi koos „veebileht“) ja olete näidanud huvi Liebherri kontserni vastu.

Peame teie isikuandmete kaitset ja turvalisust väga oluliseks. Seetõttu on meile väga tähtis teavitada teid, milliseid isikuandmeid ja millisel eesmärgil töötleme ja millised on teie õigused oma isikuandmetega seoses.

Üldine teave

Mis on isikuandmed ja mida tähendab töötlemine?

– „Isikuandmed“ (edaspidi ka „andmed“) on kogu teave, mille kaudu saab füüsilise isiku kohta midagi väita. Isikuandmed pole seejuures mitte vaid teave, mis võimaldab seostada neid konkreetse isikuga (näiteks nimi või isiku e-posti aadress), vaid ka teave, mille abil on võimalik konkreetse isikuga seoses saada vastavaid lisateadmisi.

– „Töötlemise“ all mõeldakse igasuguseid meetmeid, mida teie isikuandmetele rakendatakse (näiteks andmete kogumine, registreerimine, organiseerimine, sortimine, salvestamine, kasutamine või kustutamine).

Kes vastutab teie andmete töötlemise eest?

Teie andmete töötlemise eest vastutav isik on:

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland (Saksamaa)

E-posti aadress: [email protected]

Kuidas saate meie andmekaitsevolinikuga ühendust võtta?     

Meie andmekaitsevolinikuga saate ühendust võtta järgmisel aadressil:

Corporate Privacy (Ettevõtte privaatsus)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Deutschland (Saksamaa)

E-post: [email protected]

Millised õigused on teil asjasse puutuva isikuna?

Asjasse puutuva isikuna on teil seadusega õigus:

– teabele oma andmete kohta;

– valede andmete parandamisele või ebatäielike andmete täiendamisele;

– oma andmete kustutamisele, eelkõige, kui (1) need pole enam selles andmekaitsedeklaratsioonis esitatud otstarbel vajalikud, (2) te loobute oma nõusolekust ja muu õiguslik alus töötlemiseks puudub, (3) teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt, (4) te olete töötlemisele esitanud vastuväite ja töötlemisele pole esmajärgulisi õigustatud põhjuseid;

– oma andmete töötlemise piiramisele, eelkõige, kui vaidlustate andmete õigsuse või kui teie andmeid töödeldakse õigusvastaselt ja te nõuate kustutamise asemel kasutamise piiramist;

– vastuväitele õigustatud huvidest tingitud andmete töötlemise tagamise vastu põhjustel, mis tulenevad teie erilisest olukorrast või ilma erilise põhjenduseta oma andmete töötlemise vastu, mis tuleneb otseturunduse eesmärgist; kui tegemist pole vastuväitega otseturunduse vastu, palume esitada vastuväite esitamisel põhjuse, miks me teie andmeid ei tohi vajaduse korral töödelda. Teie põhjendatud vastuväite korral kontrollime asjaolusid ja katkestame töötlemise, välja arvatud siis, kui suudame teha kindlaks vajaliku õiguspärase põhjuse, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabaduse, või kui töötlemine toimub õiguslike nõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil.

– oma andmete saamisele struktureeritud, kasutataval ja masinloetaval kujul ning kasutada õigust lasta meil edastada teie andmeid muule vastutavale isikule;

– nõusolekust loobumisele, kui olete andnud nõusoleku töötlemiseks. Palun pange tähele, et nõusolekust tingitud õiguspärasus jääb kuni töötlemisest loobumiseni puutumata.

Ülalnimetatud õiguste kehtestamise korral palume mõista, et me nõuame vajaduse korral tõendit, millega tõendate, et olete isik, kellena end esitlete.

Lisaks on teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, kui te arvate, et teie andmete töötlemine läheb vastuollu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele ja meiega mitte seotud pakkujate („kolmandate isikute“) veebilehti. Nendel linkidel klõpsamise korral puudub meil lingil klõpsamisel kolmandatele isikutele edastatavate andmete töötlemisele igasugune võim (näiteks IP-aadress või veebiaadress, millel link asub), kuna kolmandate isikute tegutsemine pole meie kontrolli all. Seda laadi andmetöötluse eest kolmandate isikute poolt ei saa me seega vastutust võtta.

Andmete töötlemine

Logifailid

Meie veebilehe igal avamisel ja kasutamisel teie lõppseadme (arvuti, nutitelefon vms) kaudu saadab kasutatav veebilehitseja automaatselt meie veebiserverile teabe, mida me salvestame niinimetatud logifailidesse.

Milliseid andmeid ja millisel eesmärgil töötleme?

Me töötleme järgnevaid andmeid:

– teie (väline) IP-aadress

– teie külastuse kuupäev ja kellaaeg

– teie internetiteenuse pakkuja domeeninimi

– teie kasutatav veebilehitseja tüüp ja versioon ja teie kasutatav operatsioonisüsteem

– selle veebilehe URL (internetiaadress), kust te külastuse hetkel meid leidsite

– teie poolt vastava veebilehe kaudu kuvatavad failid (ligipääsu laad, kuvatava faili nimi, kuvatava faili URL, külastuse edukus)

– vastava veebilehe külastamisel teile edastatud andmehulk

– vajaduse korral saatmise kuupäev, kellaaeg, kui kasutasite veebivorme

Neid andmeid töötleme peamiselt stabiilsuse tagamiseks ja võrgu- ning teabeturbe eesmärgil.

Muudel eesmärkidel töötlemine tuleb kõne alla ainult siis, kui selleks on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 4 alusel õiguslik alus. Iseenesest mõista järgime taolistel juhtudel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast võimalikku teavituskohustust.

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Teie andmeid töödeldakse õigustatud huvide tagamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Meie taotletavateks õigustatud huvideks on meie veebilehe stabiilsuse ja funktsionaalsuse ja turvalisuse parandamine ja tehniline hooldus.

Teil on õigus oma erilisest olukorrast tingituna töötlemisest isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel mis tahes ajal loobuda.

Veebivormide kasutamine

–          E-postiga saadetav uudiskiri

Me pakume oma veebilehel võimalust tellida veebivormi kaudu oma e-postiga saadetavat uudiskirja „FreshMAG“.

Milliseid andmeid ja millisel eesmärgil töötleme?

Sellisel juhul töötleme järgnevaid andmeid:

–          pöördumine

–          nimi, perekonnanimi

–          e-posti aadress

–          tellimuse regulaarsus (iga nädal / iga kuu)

–          teie (väline) IP-aadress

–          teie tellimuse kuupäev ja kellaaeg ja teie tellimuse kinnitus

–          uudiskirja päringu kuupäev ja kellaaeg

Teie esitatud andmeid töötleme ainult selleks, et saata teile regulaarselt meie uudiskirju (vajaduse korral isikliku kõnetusega) e-posti teel ja reklaamteavet meie toodete või teenuste pakkumiste kohta või vastavate kampaaniate, ürituste, loteriide, postituste/artiklite vms kohta.

Uudiskirja tellimuse raames koos niinimetatud topeltliitumise menetlusega kogutud andmeid töötleme ainult pakkumise kaitseks ja õigusaktidest tuleneva tõenduskohustuse täitmiseks. Topeltliitumise menetlusega saate uudiskirja tellimisel e-kirja palvega kinnitada meie uudiskirja tellimuse. Kui te ei kinnita tellimust kirjas oleval lingil klõpsates, ei telli te meie e-kirjaga saadetavat uudiskirja ja seda ei saadeta teile.

Lisaks kogume ja analüüsime teie interaktsiooni meie uudiskirjaga (avamis- ja klõpsamismäärade mõõtmine) ja salvestame selle teabe teie saajaprofiilil, et mõõta meie uudiskirja edukust ja seda pidevalt parandada ning vajaduse korral kujundada. Avamismäärade mõõtmine toimub niinimetatud pikslite loenduri abil – see on väike nähtamatu pildifail, mis uudiskirja avamisel veebiserverilt automaatselt laetakse ja mille abil edastatakse teave, et uudiskiri ka tegelikult avati. Klõpsamismäärade mõõtmine toimub aga nii, et pärast uudiskirjas oleval veebilingil klõpsamist juhatatakse teid esmalt veebiserverile, kus teie klõpsamine registreeritakse; alles seejärel suunatakse teid tegelikule sihtleheküljele.

Muudel eesmärkidel töötlemine tuleb kõne alla ainult siis, kui selleks on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 4 alusel õiguslik alus. Iseenesest mõista järgime taolistel juhtudel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast võimalikku teavituskohustust.

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Teie andmeid töödeldakse teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a ja kooskõlas artikliga 7 ja õiguslike kohustuste täitmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c, lõike 3 punktile a kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 32 (turvalisus) ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõikega 1 (tõenduskohustus).

Teil on õigus oma antud nõusolekust mis tahes ajal loobuda, kusjuures loobumine hakkab kehtima tulevikus, ja/või esitada vastuväide oma andmete töötlemisele reklaami eesmärgil. Loobumise/vastuväitega jääb kuni loobumiseni/vastuväiteni toimunud töötlemise õiguspärasus alles. Isoleeritud loobumine/vastuväide seoses ainult avamis- ja klõpsamismäärade mõõtmisega ja/või mõõtmistulemuste salvestamisega saajaprofiilile pole võimalik ilma kogu uudiskirja tellimust tühistamata. Uudiskirja tellimust saab tühistada alati e-posti teel [email protected] või kui klõpsate iga uudiskirja lõpus olevale tellimuse tühistamise lingile.

–          Loteriid

Pakume oma veebilehel võimalust osaleda veebivormide abil erinevate korraldajate mitmesugustes loteriides. Kui te seda võimalust kasutate, edastame teie vastava vormiga kogutud andmed nimetatud loteriikorraldajale. Teie andmete edasise töötlemise eest vastutab korraldaja. Oma andmete edasise töötlemise üksikasju vaadake palun vastava korraldaja andmekaitsedeklaratsioonist, mis esitatakse teile teie andmete kogumise hetkel ja vajaduse korral koos vastava loterii osalemistingimustega.

Milliseid andmeid ja millisel eesmärgil töötleme?

Tavaliselt töötleme me järgmiseid andmeid:

–          pöördumine

–          nimi, perekonnanimi

–          e-posti aadress ja/või telefoninumber

–          aadress

–          sünnikuupäev

–          sisuandmed (teie vastused loteriile)

Töötleme neid andmeid peamiselt ainult teenuse osutamiseks (teie andmete edastamiseks korraldajale).

Muudel eesmärkidel töötlemine tuleb kõne alla ainult siis, kui selleks on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 4 alusel õiguslik alus. Iseenesest mõista järgime taolistel juhtudel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast võimalikku teavituskohustust.

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Teie andmeid töödeldakse lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.

–          Digitaalne sisu

Pakume oma veebilehtedel veebivormide kaudu ligipääsu digitaalsele sisule, näiteks tehnilistele ülevaadetele ja erinevate pakkujate sarnastele dokumentidele, ja võimalust neid alla laadida. Kui te selle võimalusega nõustute, edastame teie vastava vormiga kogutud andmed nimetatud digitaalse sisu pakkujale. Teie andmete edasise töötlemise eest vastutab pakkuja. Oma andmete edasise töötlemise kohta saate üksikasju vaadata vastava pakkuja andmekaitsedeklaratsioonist, mis esitatakse teile teie andmete kogumise hetkel.

Milliseid andmeid ja millisel eesmärgil töötleme?

Tavaliselt töötleme me järgmiseid andmeid:

–          pöördumine

–          nimi, perekonnanimi

–          e-posti aadress

Me töötleme neid andmeid peamiselt teenuse osutamiseks (teie andmete edastamiseks pakkujale).

Muudel eesmärkidel töötlemine tuleb kõne alla ainult siis, kui selleks on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 4 alusel õiguslik alus. Iseenesest mõista järgime taolistel juhtudel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast võimalikku teavituskohustust.

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Teie andmeid töödeldakse lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.Küpsiste ja muu tehnoloogia kasutamine

A. Üldist

Meie veebilehe pakkumise raames kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Järgnevate küpsiste suunistega anname teile meie veebilehe kasutajana lisateavet andmete töötlemise kohta küpsiste ja muu tehnoloogia kasutamise korral.

I. Mis on küpsised ja muu tehnoloogia?

Küpsised on väiksed tekstifailid, mille veebiserver salvestab teie kasutatava veebilehitseja abil teie lõppseadmesse (arvuti, nutitelefon vms) ja mida see saab sealt lugeda. Küpsised sisaldavad individuaalseid alfanumeerilisi märke, mis võimaldavad tuvastada teie kasutatava veebilehitseja ja võivad sisaldada ühtlasi teavet kasutajapõhiste seadistuste kohta.

Lisaks küpsistele kasutame järgmisi täiendavaid tehnoloogiaid:

–          Niinimetatud kohaliku mälu (Local Storage) tehnoloogiaga salvestatakse andmed ainult lokaalselt, seega ainult teie lõppseadmesse ja mitte veebiserverile, – teie veebilehitseja kohalikku mällu. Erinevalt küpsistest ei ole kohalikku mällu salvestatud andmetel aegumiskuupäeva ja neid ei kustutata automaatselt, kuid te saate need andmed oma veebilehitseja kaudu ise kustutada. Seda, kuidas te kohalikku mällu salvestatud andmeid kustutada saate, vaadake palun oma veebilehitseja tootja juhendist.

–          Lisaks on meie veebilehtedele integreeritud niinimetatud pikslite loendureid (samuti: „pikslid“, „pikslimärgid“ või „veebimajakad“). Pikslite loendurid on väiksed, tavaliselt nähtamatud pildifailid, mis laaditakse automaatselt veebiserverilt ja mis võivad seejuures edastada teavet teie veebilehitseja või lõppseadme, aga ka meie veebilehe kasutamise kohta. Selle teabe põhjal saab omakorda luua profiili, mis meie veebilehe taaskülastamisel tuvastatakse.

Eelnimetatud küpsiseid ja muud tehnoloogiat nimetatakse edaspidi koos „küpsisteks“.

II. Milliseid küpsiseid ja muid tehnoloogiaid on olemas?

Me eristame ühelt poolt vajalikke ja teiselt poolt valikulisi küpsiseid.

–          Vajalikud küpsised on sellised, mis on tehniliselt meie veebilehe ja infotehnoloogilise süsteemi talitluse ja turvalisuse ning stabiilsuse tagamiseks kohustuslikud. Me kataloogime sellesse kategooriasse ka taolised küpsised, mis salvestavad teatud teie tehtud seadistused, valitud sätted või sisestatud teabe kuni teie veebilehitseja sulgemiseni, et pakkuda teile teie soovitud ja nõutud funktsiooni (näiteks sisselogimise olek, keeleseadistused jms). Vajalike küpsiste salvestamiseks või lugemiseks pole teie nõusolek vajalik. Seetõttu ei saa te vajalikke küpsiseid hallata ka meie nõusolekuhaldusteenuse seadistustes , vaid ainult oma veebilehitsejas, samuti saate seal salvestatud küpsised kustutada või blokeerida küpsiste salvestamise.

–          Valikulised küpsised on sellised, mis pole mõeldud meie veebilehe ja infotehnoloogilise süsteemi talitluse ja turvalisuse ning stabiilsuse tagamiseks, vaid analüüsiks või turunduse otstarbeks. Nende küpsiste abil saab registreerida näiteks anonümiseeritud statistilist teavet, näiteks seda, kuidas te meie veebilehte kasutate. See võimaldab meil analüüsida kasutamist ja seega oma veebilehte optimeerida. Lisaks kataloogime sellesse kategooriasse ka taolised küpsised, mis salvestavad teie tehtud seadistused, valitud sätted või sisestatud teabe kauemaks kui veebilehitseja sulgemiseni, et pakkuda teie soovitud ja nõutud funktsiooni pikaajaliselt (näiteks sisselogimise olek valikuga „Jäta mu e-posti aadress meelde“, meelespead, võrdlusloendid jms). Valikuliste küpsiste salvestamiseks või lugemiseks on vaja üldiselt teie eelnevat nõusolekut. Meie esitatud nõusolekuhaldusteenuse seadistustes saate valikuliste küpsiste kasutamisega nõustuda ja antud nõusolekust tulevikus jõustuma hakkamisega mis tahes ajal loobuda.

Nagu vajalike küpsiste puhul, nii võib ka valikuliste küpsiste puhul olla tegemist niinimetatud sessiooniküpsistega või püsivate küpsistega, mida eristatakse nende ettenähtud kasutus- või talitluskestuse alusel.

–          Sessiooniküpsised (samuti: session cookies) salvestatakse teie lõppseadmesse ja kustutatakse automaatselt, kui sulgete oma veebilehitseja.

–          Püsivad küpsised (samuti: alalised küpsised või persistent cookies) salvestatakse teie lõppseadmesse ja neid ei kustutata automaatselt pärast veebilehitseja sulgemist, vaid need jäävad kindlaks määratud ajaks teie lõppseadmesse.

–          Kohaliku mälu (Local Storage) tehnoloogiaga salvestatud andmetel puudub aegumiskuupäev, kuid neil on ajaliselt piiratud talitluskestus.

Märkus. Te saate küpsiste ja kohaliku mälu tehnoloogiaga salvestatud andmed ise oma veebilehitseja kaudu kustutada. Üksikasju selle kohta vaadake palun oma veebilehitseja tootja juhendist.

B. Küpsiste kasutamine meie veebilehel

I. Vajalikud küpsised

1. Milliseid vajalikke küpsiseid kasutatakse milliseks otstarbeks ja kui kaua?

TeenusOtstarveTeenusepakkujaTalitluskestus
Nõusoleku haldamineNõusolekute võtmine ja haldamine ning teabe salvestamine nõusolekuotsuste kohtaUsercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Saksamaa
30 päeva
Content Delivery NetworkTurvalisus ja stabiilsusCloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA
30 päeva
Load BalancerTurvalisus ja stabiilsus8 tundi
KeeletuvastusKeeletuvastus veebilehe kasutajapõhise keele kuvamiseksKuni teie veebilehitseja sulgemiseni
Riigi tuvastamineRiigi tuvastamine veebilehe kasutajapõhise keele kuvamiseks30 päeva

–          Nõusoleku haldamine

Seadistuste avamine

Et saaksite hallata meie veebilehel valikuliste küpsiste kasutamist, oleme võtnud kasutusele nõusolekuhaldusteenuse. Nõusolekuhaldusteenuse kaudu kuvatakse teile meie veebilehe esmakordsel avamisel eelnevalt küsimus („Küpsised, muu tehnoloogia ja teised teenused“), mille abil saate vastaval nupul klõpsates nõustuda valikuliste küpsiste kasutamisega või nende kasutamisest keelduda. Selle kaudu saate valikul „Seadistused“ klõpsates minna nõusolekuhaldusteenuste seadistustesse, kust te leiate muu hulgas lihtsustatud, vastavalt liikidele jaotatud küpsiste loendi. Nõusolekuhaldusteenuses saate tutvuda muu hulgas meie kasutatavate küpsiste otstarbega ja töödeldavate andmetega ning võimalike andmeadressaatidega ning valikuliste küpsiste korral anda nõusoleku vastavate küpsiste kasutamiseks või nende kasutamisest loobumiseks, kui teete märke vastavasse kasti või kustutate sellest märke.

Palun pange tähele, et vajalikud küpsised salvestati juba meie veebilehe avamisel ja seetõttu on kastike eelvalitud. Vajalikest küpsistest ei ole võimalik nõusolekuhaldusteenuse kaudu loobuda. Nõusolekuhaldusteenuse talitluseks on vaja jällegi teatud küpsiseid.

Teenusepakkuja teave:
Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Saksamaa
Veebileht:
https://usercentrics.com/de
Üldised äritingimused:
https://usercentrics.com/de/agb/
Andmekaitsedeklaratsioon:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

–          Content Delivery Network

Oma veebilehe laadimisaegade optimeerimiseks kasutame niinimetatud Content Delivery Networki (sisuedastusvõrgustik, edaspidi „CDN“). CDN on geograafiliselt jaotatud ja interneti kaudu ühendatud serverite võrgustik, mille abil on võimalik veebisisu kiiremini ja turvalisemalt edastada. CDNi raames edastatakse isikuandmeid erinevatesse riikidesse; väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majandusruumi asuvatesse, niinimetatud kolmandatesse riikidesse toimub andmete edastamine vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse peatükis V esitatud tingimustele. Teenusepakkujaga on sõlmitud Euroopa Liidu Komisjoni avaldatud standardlepingu klausel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 2 punkt c).

Teenusepakkuja teave:
Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
ELi esindaja:
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal
Veebileht:
https://www.cloudflare.com
Andmekaitsedeklaratsioon (inglise keeles):
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Standardlepingu klausel (inglise keeles):
https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

–          Load Balancer

Koormuse tasakaalustamiseks kasutame niinimetatud Load Balanceri. Load Balanceriga saadetakse veebitaotlused koormuse tasakaalustamisserverisse, mis suunab veebitaotluse omakorda siseserverisse. Selleks, et teid sessiooni vältel ei suunataks erinevate serverite vahel edasi-tagasi ja tagatud oleks ühtne töötlemine, suunatakse teie veebipäringud samasse serverisse. Iga serveri identifitseerimiseks ja õige suunamise tagamiseks kasutame kaheksatunnise kasutus- ja talitluskestusega küpsiseid.

–          Riigi tuvastamine

Oma veebilehe kasutajapõhiseks keele kuvamiseks kasutame sessiooniküpsiseid. Selleks tuvastatakse teie veebilehitseja keel ja teile kuvatakse meie veebilehte samas keeles.

2. Milliseid õiguslikke aluseid rakendatakse vajalike küpsiste korral?

Tegemaks kindlaks, kas ja et olete nõusolekut vajavate valikuliste küpsiste kasutamisega nõustunud, salvestame teavet teie antud või mitte antud nõusoleku kohta, et täita oma seadusega ette nähtud tõenduskohustust vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c ja lõike 3 punktile a kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõikega 1.

Lisaks kasutame vajalikke küpsiseid õigustatud huvide tagamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Meie taotletavad õigustatud huvid on järgmised:

–          oma veebilehe ja infotehnoloogilise süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse tagamine, näiteks rünnakute eest kaitsmiseks tahtliku serverite ülekoormamise näol („Denial-of-Service“ rünnakud) või serverite optimaalse koormuse jagamise abil

–          õigusnõuete esitamine, rakendamine ja kaitsmine

–          oma veebilehe nõuetekohase talitluse pakkumine ja tagamine

3. Kuidas saan vajalikest küpsistest loobuda?

Te saate loobuda vajalikest küpsistest valiku „Küpsiste kustutamine/blokeerimine“ all kirjeldatud blokeerimisvõimaluste abil (vaadake isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõiget 5), samuti saate blokeerida vajalikud küpsised oma veebilehitseja seadistustest.

Palun pange tähele, et kui kustutate vajalikud küpsised, kuid ei blokeeri neid, siis paigaldatakse need uuesti, kui te meie veebilehte hiljem uuesti külastate. Lisaks pange tähele, et vajalike küpsiste inaktiveerimine või kustutamine või blokeerimine mõjutab meie veebilehe teenuseid ja talitlust, seega ei pruugi seejärel mõned funktsioonid ja atribuudid enam olla teile kättesaadavad.

II. Valikulised küpsised

Järgneva teabega soovime teile võimaldada põhjendatud otsuse tegemist, kas kasutada valikulisi küpsiseid ja lasta sellega seotult andmeid töödelda või mitte.

1. Milliseid valikulisi küpsiseid kasutatakse milliseks otstarbeks ja kui kaua?

TeenusOtstarveTeenusepakkujaTalitluskestus
Google AnalyticsVeebianalüüsGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa
Kuni 2 aastat
Google Ads Conversion TrackingTurundusGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa
Kuni 2 aastat
Google Ads RemarketingTurundusGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa
Kuni 2 aastat
Google Ad ManagerTurundusGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa
Kuni 2 aastat

–          Veebianalüüs

Tingimusel, et olete andnud nõusoleku, kasutame veebianalüüsi küpsiseid, et analüüsida oma veebilehe kasutamist ja seda pidevalt edasi arendada. Omandatud anonümiseeritud kasutajastatistika (näiteks veebilehe külastajate arvu ja päritolu) abil saame optimeerida oma veebilehte ja muuta seda huvitavamaks, näiteks paigaldades sageli kuvatavat teavet või teemasid vajaduspõhiselt oma veebilehele.

Veebianalüüsiks kasutame „Google Analyticsit“ – see on Google Ireland Limited’i, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, veebianalüüsiteenus; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi koos „Google“), koos IP anonümiseerimise laiendusega (nimetatakse ka IP-maski meetodiks). Selleks oleme sõlminud Google’iga lepingu alusel töötlemise lepingu vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 28. Sellega kooskõlas töötleb Google kogutud andmeid (andmed teie lõppseadme või teie veebilehitseja kohta, IP-aadresside ja teie veebilehel või rakenduses tehtud tegevuste kohta) eesmärgiliselt vastavalt meie lepingule, et hinnata meie jaoks meie veebilehe kasutamist teie poolt, koostada aruandeid veebilehel tehtud toimingute kohta ja et pakkuda meile täiendavaid meie veebilehe ja internetikasutamisega seotud teenuseid.

Google Analyticsi raames kogutud andmeid võidakse säilitada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus Google’il või Google’i alltöövõtjal on ametiasutused. Meie rakendatud IP-maski meetodiga aga saavutatakse see, et enne edastamist Google’i USA serverisse ja seal salvestamist lühendatakse IP-aadressi ELi liikmesriigis või muus Euroopa Majandusruumi lepingulises riigis, et ei edastataks täielikku IP-aadressi, ja seega on isiku tuvastamine takistatud või märkimisväärselt raskendatud. Ainult erandjuhtudel edastatakse Google’i USA serverisse terviklik, see tähendab lühendamata IP-aadress, ja alles seejärel lühendatakse see seal.

Andmete edastamisel kolmandasse riiki ehk riiki, mis asub väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majandusruumi, on vajalik rakendada teie isikuandmete kaitseks vastavaid tagatisi. Pärast seda, kui Euroopa Kohus Euroopa Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsuse (EL) 2016/1250 isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtetuks tunnistas, ei saa ELi-USA andmekaitseraamistik pakkuda enam piisavat kaitset USAs vastavalt Euroopa Liidu standarditele. Seetõttu puudub USAs hetkel Euroopa Liidule võrdväärne andmete kaitsetase isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 mõistes ja ka meie ei saa anda vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 järgi sobivat garantiid, et seda puudust korvata. Seetõttu on teie andmete edastamine USAsse lubatud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a järgi. Taolise andmete edastamise võimalikud ohud on, et ei ole võimalik välistada, et riigiasutused, näiteks julgeolekuasutused ja/või luureasutused, ei pääse teie andmetele ligi ja et nad võivad töödelda teie andmeid ehk ilma, et teid sellest eraldi teavitatakse ja teile oleks kättesaadavad kohaldatavad õigused ja tõhus juriidiline nõustamine, riikliku julgeoleku, kohtulikule vastutusele võtmise või USA muudel avalikel huvidel põhinevate eesmärkide alusel.

Teenusepakkuja teave:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google’i reklaamitoodete lepingulised andmete töötlemise tingimused:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Kasutustingimused:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
Andmete kasutamise ülevaade Google Analyticsis:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Andmekaitsedeklaratsioon:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Tehnilised märkused „IP anonümiseerimise (või IP-maski) kohta Google Analyticsis“:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de
Lisamärkus.

Kui te soovite Google Analyticsi veebilehte hõlmavalt inaktiveerida, saate aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de laadida alla ja installida Google’i inaktiveerimiseks veebilehitseja lisa. See võimalus takistab veebianalüüsi ainult seni, kuni kasutate veebilehitsejat, kuhu lisa installisite.

–          Turundus

Teie nõusolekul kasutame turundusküpsiseid. Turundusküpsised suudavad tuvastada, kas olete avanud reklaamitava veebilehe ja millist sisu te kasutanud olete ja kasutate, et kuvada teile asjakohast ja teie huvidele vastavat reklaamsisu, mis piirab reklaamide kuvamissagedust, ja mõõta reklaamimeetodite edukust ja tõhusust.

Turunduse eesmärgil kasutame järgnevaid Google Ireland Limited’i, Gordon Houuse, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, reklaamitooteid; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi koos „Google“).

Me kasutame reklaamitoodet „Google Ads“ (varasem nimetus: „AdWords“), mille kaudu saame siduda reklaame, sealhulgas Google’i otsingutulemustesse, Google’i partnervõrgustikesse või muudesse Google’i platvormidesse. Kui te reageerite Google Adsiga seotud reklaamile, näiteks klõpsate reklaamil, siis paigaldatakse „Google Ads Conversion Trackingu“ raames küpsis, mille abil saab jälgida, kas te seejärel olete meie poolt määratud toimingu („Conversion“) teinud, näiteks tellinud uudiskirja. Paigaldatud küpsiste abil kogutud teabe esitab Google meile niinimetatud konversioonistatistika kujul, millest saame vaadata näiteks kasutajate anonüümset koguarvu, kes on meie reklaamil klõpsanud. Meie ei saa ise seejuures mingit teavet, mis võimaldaks isikut tuvastada. Lisaks Google Ads Conversion Trackingule kasutame „Google Ads Remarketingi“, mille abil kuvatakse teile pärast meie veebilehe külastamist teie edasise internetikasutamise käigus meie reklaame Google’i partnervõrgustikus. Selleks registreerib Google teie kasutuskäitumise erinevate veebilehtede külastamisel Google’i partnervõrgustikus, misjuures Google’i sõnul rakendatakse pseudonümiseerimist. Lisaks kasutame reklaamitootena „Google Ad Manageri“ (varasem nimetus: „DoubleClick“), et pakkuda teile suunatud reklaame vastavalt teie oletatavatele huvidele. Seejuures määrab teie kasutatud veebilehitseja pseudonüümse identifitseerimisnumbri kontrollimaks, milliseid reklaame teie veebilehitsejas on näidatud ja milliseid neist on avatud.

Google’i reklaamitoodete raames kogutud andmeid võib Google salvestada ja töödelda muu hulgas ka USAs. Edasisele andmetöötlusele Google’il mõju pole. Andmete edastamisel kolmandasse riiki ehk riiki, mis asub väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majandusruumi, on vajalik rakendada teie isikuandmete kaitseks vastavaid tagatisi. Pärast seda, kui Euroopa Kohus Euroopa Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsuse (EL) 2016/1250 isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtetuks tunnistas, ei saa ELi-USA andmekaitseraamistik pakkuda enam piisavat kaitset USAs vastavalt Euroopa Liidu standarditele. Seetõttu puudub USAs hetkel Euroopa Liidule võrdväärne andmete kaitsetase isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 mõistes ja ka meie ei saa anda vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 järgi sobivat garantiid, et seda puudust korvata. Seetõttu on teie andmete edastamine USAsse lubatud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a järgi. Taolise andmete edastamise võimalikud ohud on, et ei ole võimalik välistada, et riigiasutused, näiteks julgeolekuasutused ja/või luureasutused, ei pääse teie andmetele ligi ja et nad võivad töödelda teie andmeid ehk ilma, et teid sellest eraldi teavitatakse ja teile oleks kättesaadavad kohaldatavad õigused ja tõhus juriidiline nõustamine, riikliku julgeoleku, kohtulikule vastutusele võtmise või USA muudel avalikel huvidel põhinevate eesmärkide alusel.

Teenusepakkuja teave:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Veebileht:
https://marketingplatform.google.com
Andmekaitsedeklaratsioon:
https://policies.google.com/privacy

2. Millistel õiguslikel alustel kasutatakse valikulisi küpsiseid?

Me kasutame valikulisi küpsiseid vastavalt nõusolekule isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi kooskõlas artikliga 7.

3. Kuidas ma saan oma valikuliste küpsiste kasutamise kohta antud nõusolekust loobuda?

(Esmakordsel) veebilehe avamisel palume teil eelneva küsimusega („Küpsised, muu tehnoloogia ja teised teenused“) muu hulgas anda nõusoleku valikuliste küpsiste kasutamiseks. Oma antud nõusolekust saate igal ajal tulevikus kehtima hakkamisega loobuda ja seega takistada oma andmete edasist kogumist, kui tühistate nõusolekuhaldusteenuste seadistustes valikulised küpsised (veebianalüüs, turundus).

Kui te pole nõusolekut andnud või loobute nõusolekust, peatatakse ka (edasine) andmete kogumine nõusolekut vajavate valikuliste küpsistega ja nendega seotud andmete töötlemine. Veebilehe kasutamist see ei mõjuta, kui te just ei inaktiveeri ka vajalike küpsiste funktsiooni.

Nõusolekust loobumisega jääb nõusoleku alusel kuni loobumiseni tehtud andmete töötlemise õiguspärasus puutumata.

Alternatiivselt nõusolekust loobumisele on teil valiku „Küpsiste kustutamine/blokeerimine“ all avatud ka kirjeldatud võimalused küpsiste kustutamiseks või blokeerimiseks koos seal olevate suunistega.

C. Küpsiste kustutamine/blokeerimine

Küpsised salvestatakse teie lõppseadmesse, et teil oleks kontroll küpsiste üle. Kui te ei soovi, et me tuvastame teie lõppseadme, saate igal hetkel teie lõppseadmesse juba salvestatud küpsised kas käsitsi või automaatselt inaktiveerida või kustutada ja/või küpsiste salvestamise edaspidi blokeerida, tehes oma veebilehitseja tarkvaras vastavad seadistused, näiteks valikuga „Ära nõustu küpsistega“ vms. Suuremat osa veebilehitsejaid saab lisaks konfigureerida nii, et küpsiste salvestamisega nõustutakse ainult siis, kui te selle igal eraldi juhul kinnitate. Kui te ei soovi nõustuda meie teenusepakkujate ja partnerite küpsistega, peaksite selleks eelnevalt oma veebilehitseja seadistustes märkima valiku „Blokeerige kolmandate pakkujate küpsised“ vms. Tavaliselt kuvatakse teile teie veebilehitseja menüüribal abifunktsiooni, kuidas juba salvestatud küpsised välja lülitada või kustutada ning eirata uusi küpsiseid. Üksikasju kirjeldatud võimaluste kohta vaadake palun oma veeblehitseja tootja juhendist.

Palun pange tähele, et kui te kustutate küpsised ilma neid blokeerimata, siis paigaldatakse vajalikud küpsised uuesti ja me palume valikuliste küpsiste kasutamiseks vajaduse korral uuesti teie nõusolekut, kui te meie veebilehte hiljem uuesti külastate. Lisaks pange tähele, et vajalike küpsiste inaktiveerimine või kustutamine või blokeerimine mõjutab meie veebilehe teenuseid ja talitlust, seega ei pruugi seejärel mõned funktsioonid ja atribuudid enam olla teile kättesaadavad.

Te saate valikuliste küpsiste kasutamise seadistusi ja nendega seotud andmete töötlemist igal hetkel nõusolekuhaldusteenuse seadistustes hallata.

Kolmandate pakkujate teenuste kaasamine

Oma veebilehe pakkumise raames kaasame me erinevaid sisu- ja funktsioonielemente (edaspidi koos ka „teenused“), mis hangitakse vastava pakkuja veebiserveritelt (edaspidi „kolmandad pakkujad“). Teenuse nõuetekohaseks kuvamiseks ja pakkumiseks on alati vajalik edastada teie IP-aadress vastavale kolmandale pakkujale. Me püüame alati kaasata selliseid teenuseid, mille puhul vastav kolmas pakkuja kasutab IP-aadressi ainult teenuse osutamiseks, kuid me ei saa siiski mõjutada kolmanda pakkuja poolt edasist andmete töötlemist.

Nõusolekut vajavate andmete edastamiseks palume teil meie veebilehe esmakordsel avamisel eelneva küsimusega („Küpsised, muu tehnoloogia ja teised teenused“) anda nõusoleku taoliste teenustega seotud andmete edastamiseks kolmandatele pakkujatele / kolmandatele riikidele. Kui te ei anna nõusolekut sellele eelnevale küsimusele, blokeeritakse nõusolekut vajavate kolmandate pakkujate teenused meie veebilehel ja andmeid ei edastata kolmandatele pakkujatele / kolmandatele riikidele. Selle asemel saate anda nõusoleku vastavalt eraldi kolmandate pakkujate teenustele, kui klõpsate vastaval blokeerijal valikul „Nõustu“. Kui te ei soovi tulevikus iga kolmanda pakkuja teenusega eraldi nõustuda ja soovite lasta need laadida ilma vastava blokeerijata, on teil alati võimalik valida säte „Nõustu alati“ ja nõustuda ühtlasi kõigi edasiste kolmandate pakkujate teenustega, mida tulevikus meie veebilehel soovite avada, ja nendega seotud andmete edastamisega.

Antud nõusolekust saate tulevikus kehtima hakkamisega igal hetkel loobuda ja seega takistada oma andmete edasist edastamist, kui te tühistate vastavad teenused nõusolekuhaldusteenuste seadistustes valikuga „Teised teenused (valikuline)“.

Kaasatud kolmandate pakkujate teenused:

–          YouTube’i videod

Me kaasame oma veebilehele YouTube’i videoid; YouTube on Google Ireland Limited’i, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, teenus; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi koos „Google“). Kaasatud YouTube’i videote korral on aktiveeritud laiendatud andmekaitserežiim, et ei saaks paigaldada kasutuskäitumist analüüsivaid küpsiseid.

Teie nõusolekul edastame, millal te YouTube’i videot laadisite, teie andmed, sealhulgas teie IP-aadressi Google’ile. YouTube’i videote raames edastatavaid andmeid võib Google salvestada ja töödelda muu hulgas USAs. Edasisele andmetöötlusele Google’il mõju pole. Andmete edastamisel kolmandasse riiki ehk riiki, mis asub väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majandusruumi, on vajalik rakendada teie isikuandmete kaitseks vastavaid tagatisi. Pärast seda, kui Euroopa Kohus Euroopa Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsuse (EL) 2016/1250 isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtetuks tunnistas, ei saa ELi-USA andmekaitseraamistik pakkuda enam piisavat kaitset USAs vastavalt Euroopa Liidu standarditele. Seetõttu puudub USAs hetkel Euroopa Liidule võrdväärne andmete kaitsetase isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 mõistes ja ka meie ei saa anda vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 järgi sobivat garantiid, et seda puudust korvata. Seetõttu on teie andmete edastamine USAsse lubatud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a järgi. Taolise andmete edastamise võimalikud ohud on, et ei ole võimalik välistada, et riigiasutused, näiteks julgeolekuasutused ja/või luureasutused, ei pääse teie andmetele ligi ja et nad võivad töödelda teie andmeid ehk ilma, et teid sellest eraldi teavitatakse ja teile oleks kättesaadavad kohaldatavad õigused ja tõhus juriidiline nõustamine, riikliku julgeoleku, kohtulikule vastutusele võtmise või USA muudel avalikel huvidel põhinevate eesmärkide alusel.

Kolmandate pakkujate teave:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Veebileht:
https://www.youtube.com
Andmekaitsedeklaratsioon:
https://policies.google.com/privacy

–          Google Tag Manager

Me kasutame oma veebilehel „Google Tag Manageri“, Google Ireland Limited’i, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, teenust; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi koos „Google“).

Google Tag Manager on teenus, mille abil me rakendame või haldame oma veebilehel teisi teenuseid, näiteks Google Analyticsit, ilma et peaksime selleks muutma veebilehe lähtekoodi. Google Tag Manager ei kogu seejuures isikuandmeid ja ei pääse ka neile ligi, vaid tagab ainult sellega hallatavate teenuste juhtimise ja rakendamise, millega omakorda teatud tingimustel ja vajaduse korral teie vastaval nõusolekul andmeid töödeldakse.

Kolmandate pakkujate teave:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa; emaettevõte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Kasutustingimused:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Andmekaitsedeklaratsioon:
https://policies.google.com/privacy

Andmete adressaat

Me edastame teie andmeid vajaduse korral järgmistele isikutele:

–          teistele Liebherr Groupi ettevõtetele, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või lõpetamiseks või kui meil on omalt poolt edastamiseks õigustatud huvi ja kui see ei lähe vastuollu teie domineerivate õigustatud huvidega.

–          teie poolt aktiivset kasutust leidvate funktsioonide ja võimalike teiste teenuste pakkujatele;

–          meie teenuseosutajatele, keda me ülalnimetatud eesmärgiks kasutame;

–          teie soovitud adressaatidele;

–          kohtutele, vahekohtutele, ametiasutustele või juriidilistele nõustajatele, kui see on vajalik kehtivatest õigusaktidest kinnipidamiseks või õigusnõuete esitamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majandusruumi (nn kolmandaid riike) asuvate riikide asutustele või rahvusvahelistelee organisatsioonidele on keelatud, (1) kui te pole andnud meile selleks oma nõusolekut või (2) kui Euroopa Komisjon pole otsustanud, et kolmandas riigis on tagatud andmete piisav kaitse (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 45). Kui komisjon on taolise otsuse vastu võtnud, võime edastada teie andmeid kolmandas riigis asuvale adressaadile ainult siis, kui selleks on asjakohane garantii (näiteks standardne andmekaitseklausel, mille on vastu võtnud komisjon või järelevalveasutus vastavalt kindlaks määratud menetlusele) ja kui tagatakse teie andmekaitsesubjekti õiguste rakendamine või kui edastamine on lubatud erandjuhul muu loakorra alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 49).

Kui me edastame teie andmeid kolmandasse riiki, teavitame teid vastavatest edastamise üksikasjadest asjakohastele asutustele selles andmekaitsedeklaratsioonis.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majandusruumi (nn kolmandaid riike) asuvate riikide asutustele või rahvusvahelistelee organisatsioonidele on keelatud, (1) kui te pole andnud meile selleks oma nõusolekut või (2) kui Euroopa Komisjon pole otsustanud, et kolmandas riigis on tagatud andmete piisav kaitse (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 45). Kui komisjon on taolise otsuse vastu võtnud, võime edastada teie andmeid kolmandas riigis asuvale adressaadile ainult siis, kui selleks on asjakohane garantii (näiteks standardne andmekaitseklausel, mille on vastu võtnud komisjon või järelevalveasutus vastavalt kindlaks määratud menetlusele) ja kui tagatakse teie andmekaitsesubjekti õiguste rakendamine või kui edastamine on lubatud erandjuhul muu loakorra alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 49).

Kui me edastame teie andmeid kolmandasse riiki, teavitame teid vastavatest edastamise üksikasjadest asjakohastele asutustele selles andmekaitsedeklaratsioonis.

Me töötleme teie andmeid senikaua, kuni see on vastavaks otstarbeks vajalik juhul, kui te pole oma andmete töötlemisele vastuväidet esitanud või võimalikust nõusolekust loobunud.

Kui kehtib õigusaktidega ette nähtud säilitamiskohustus, tuleb säilitada teie asjakohaseid andmeid säilitamiskohustuse kestuse vältel. Pärast säilitamiskohustuse lõppu kontrollime, kas töötlemiseks on olemas muu põhjendus. Kui põhjendust enam pole, kustutatakse teie andmed.

Andmeturve

Rakendame tehnilisi ja organisatoorseid turbemeetmeid tagamaks, et teie andmed oleks kaitstud kaotsimineku, volitamata muutmise või kolmandate isikute volitamata ligipääsu eest. Igal juhul pääsevad meie poolt teie andmetele ligi ainult volitatud isikud ja ka seda vaid senikaua, kui see on ülalnimetatud eesmärkideks vajalik. Kõik andmed edastatakse krüpteeritult.

Redaktsioon: Aprill 2022