W firmie Liebherr-Hausgeräte GmbH cieszymy się z powodu Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych (zwanych dalej również „witryną internetową”) i zainteresowania Grupą firm Liebherr.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy Cię poinformować, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu, a także jakie masz prawa w odniesieniu do tych danych.

Informacje ogólne

Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

–            „Dane osobowe” (zwane dalej również „danymi”) to wszelkie informacje, które mówią coś o osobie fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które pozwalają na bezpośrednie wnioskowanie o konkretnej osobie (np. imię i nazwisko lub adres e-mail danej osoby), ale także informacje, dzięki którym można odnieść te dane do konkretnej osoby, posiadając odpowiednią wiedzę dodatkową.

–            „Przetwarzanie” oznacza wszelkie działania, których przedmiotem są dane osobowe użytkownika (takie jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych).

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych?

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada:

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Niemcy

E-mail: [email protected]

Jak można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?         

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującymi adresami:

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Niemcy

E-mail: [email protected]

Jakie masz prawa jako osoba, której dane są przetwarzane?

Jako osoba, której dane są przetwarzane, masz prawo, w przewidzianych prawem ramach, do:

–            uzyskania informacji o Twoich danych;

–            poprawiania błędnych danych i uzupełniania niekompletnych danych;

–            usunięcia Twoich danych, zwłaszcza gdy (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, (2) jeśli wycofasz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, (3) jeśli Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (4) jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania;

–            ograniczenia przetwarzania danych, zwłaszcza gdy jako użytkownik kwestionujesz prawidłowość danych lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, bądź jeśli żądasz ograniczenia ich wykorzystania zamiast usunięcia;

–            sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub, bez szczególnego uzasadnienia, wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego; o ile nie jest to sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, przy składaniu sprzeciwu poprosimy Cię o wyjaśnienie, dlaczego nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane w sposób, w jaki mogliśmy to zrobić. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, rozpatrzymy sprawę pod względem merytorycznym i zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i swobód, lub jeśli przetwarzanie danych będzie służyło dochodzeniu, zaspokojeniu lub obronie roszczeń prawnych;

–            otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do zażądania, aby Twoje dane zostały przekazane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi;

–            odwołania zgody, jeśli wcześniej udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych. Należy pamiętać, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

W przypadku dochodzenia powyższych praw prosimy o zrozumienie, że możemy zażądać od Ciebie dowodów potwierdzających, że jesteś osobą, za którą się podajesz.

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza RODO.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza witryna może zawierać łącza prowadzące do i z witryn innych dostawców, którzy nie są z nami powiązani („Strony trzecie”). Po kliknięciu na link nie mamy już żadnego wpływu na przetwarzanie danych przekazywanych osobom trzecim (takich jak adres IP lub adres URL, pod który odsyła link), ponieważ zachowanie osób trzecich jest oczywiście poza naszą kontrolą. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych przez osoby trzecie.

Przetwarzanie danych

Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i korzysta z niej, przeglądarka internetowa używana na jego urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub podobnym urządzeniu) automatycznie wysyła informacje do naszych serwerów internetowych, które przechowujemy w tzw. plikach dziennika.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy następujące dane:

–            Twój (zewnętrzny) adres IP

–            Data i godzina połączenia

–            Nazwa domeny dostawcy dostępu do Internetu

–            Typ i wersja używanej przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny

–            URL (adres w Internecie) strony internetowej, na której użytkownik przebywał w momencie wywołania

–            Pliki, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem odpowiedniej witryny internetowej (rodzaj dostępu, nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp, adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp, powodzenie dostępu)

–            Ilość danych przekazanych użytkownikowi podczas odwiedzania danej witryny internetowej

–            W stosownych przypadkach: data i godzina przesłania danych w formularzach internetowych

Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa sieci i informacji.

Przetwarzanie danych w innych celach można rozważać tylko wtedy, gdy spełnione są niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku oczywiście spełnimy wszelkie obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nasze uzasadnione interesy to poprawa i utrzymanie stabilności lub funkcjonalności oraz bezpieczeństwa naszej witryny internetowej.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Korzystanie z formularzy internetowych

–            Biuletyn e-mailowy

Za pośrednictwem formularzy w naszej witrynie internetowej oferujemy Ci możliwość zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego „FreshMAG”.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Możemy przetwarzać następujące dane:

–            Zwrot grzecznościowy

–            Nazwisko, imię

–            Adres e-mail

–            Regularność wysyłania korespondencji (co tydzień/miesiąc)

–            Twój (zewnętrzny) adres IP

–            Data i godzina rejestracji oraz potwierdzenia rejestracji

–            Data i godzina pobrania biuletynu

Zasadniczo przetwarzamy podane przez Ciebie dane wyłącznie w celu regularnego wysyłania Ci pocztą elektroniczną naszego biuletynu (ewentualnie z podaniem adresu osobistego) oraz przekazywania Ci informacji promocyjnych o naszych produktach lub ofertach usługowych bądź o odpowiednich kampaniach, wydarzeniach, konkursach, artykułach itp.

Zasadniczo dane zebrane w trakcie rejestracji do newslettera, w tym w ramach tzw. procedury double opt-in, przetwarzamy wyłącznie w celu ochrony oferty i wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków dowodowych. W ramach procedury double opt-in, w trakcie rejestracji do newslettera otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o ponowne potwierdzenie rejestracji do naszego newslettera. Jeśli nie potwierdzisz swojej rejestracji, klikając przesłane Ci łącze potwierdzające, nie będziesz zarejestrowany do otrzymywania naszego biuletynu pocztą elektroniczną i nie będziesz go otrzymywać.

Ponadto rejestrujemy i analizujemy interakcje użytkownika z naszym biuletynem (pomiar liczby otwarć i kliknięć) i przechowujemy te informacje w profilu odbiorcy, aby mierzyć zainteresowanie naszym biuletynem oraz móc go stale ulepszać i dostosowywać do potrzeb użytkownika. Otwarcia biuletynu są rejestrowane za pomocą tzw. piksela śledzącego, czyli małego, niewidocznego pliku graficznego, który jest automatycznie ładowany przez serwer WWW po otwarciu biuletynu i w ten sposób informuje, że biuletyn został faktycznie otwarty. Z kolei kliknięcia rejestruje się w ten sposób, że po kliknięciu na link zawarty w newsletterze użytkownik jest najpierw przekierowywany na serwer WWW, gdzie jego kliknięcie jest rejestrowane, a dopiero potem trafia na właściwą stronę docelową.

Przetwarzanie danych w innych celach można rozważać tylko wtedy, gdy spełnione są niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku oczywiście spełnimy wszelkie obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, w związku z art. 7 RODO, lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 lit. a RODO, w związku z art. 32 RODO (bezpieczeństwo) lub art. 7 ust. 1 RODO (obowiązek dowodowy).

Użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość i/lub do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach reklamowych. Odwołanie zgody bądź sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania/sprzeciwu. Nie jest możliwe pojedyncze odwołanie/sprzeciw w zakresie jedynie rejestrowania otwarć i kliknięć i/lub przechowywania wyników pomiaru w profilach odbiorców, w związku z czym użytkownik musi całkowicie zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub klikając łącze rezygnacji z dalszej subskrypcji znajdujące się na końcu każdego biuletynu.

–            Konkursy

Za pośrednictwem formularzy w naszej witrynie internetowej oferujemy Ci możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach organizowanych przez różnych organizatorów. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, przekażemy Twoje dane zebrane za pośrednictwem odpowiedniego formularza wyznaczonemu organizatorowi konkursu. Organizator jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat dalszego przetwarzania danych osobowych można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu organizatora o ochronie danych osobowych, które zostanie udostępnione w momencie gromadzenia danych osobowych, oraz, w stosownych przypadkach, w warunkach uczestnictwa w danym konkursie.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Zazwyczaj przetwarzamy następujące dane:

–            Zwrot grzecznościowy

–            Nazwisko, imię

–            Adres e-mail i/lub numer telefonu

–            Adres korespondencyjny

–            Data urodzenia

–            Dane dotyczące treści (Twoje odpowiedzi na pytania konkursowe)

Z zasady przetwarzamy te dane wyłącznie w celu realizacji usługi (przekazania danych organizatorowi).

Przetwarzanie danych w innych celach można rozważać tylko wtedy, gdy spełnione są niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku oczywiście spełnimy wszelkie obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub w celu wdrożenia środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

–            Treści cyfrowe

Za pośrednictwem formularzy w naszej witrynie internetowej udostępniamy do wglądu i pobierania treści cyfrowe, takie jak białe księgi i podobne dokumenty od różnych dostawców. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, przekażemy Twoje dane zebrane za pośrednictwem odpowiedniego formularza do wskazanego dostawcy treści cyfrowych. Dostawca jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat dalszego przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności danego dostawcy, która zostanie udostępniona użytkownikowi w momencie gromadzenia danych.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Zazwyczaj przetwarzamy następujące dane:

–            Zwrot grzecznościowy

–            Nazwisko, imię

–            Adres e-mail

Z zasady przetwarzamy te dane wyłącznie w celu świadczenia usługi (przekazanie danych do dostawcy).

Przetwarzanie danych w innych celach można rozważać tylko wtedy, gdy spełnione są niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku oczywiście spełnimy wszelkie obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub w celu wdrożenia środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii

A. Informacje ogólne

W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie i innych technologii. Za pomocą poniższych informacji o plikach cookie dostarczamy Ci, jako użytkownikowi naszej witryny internetowej, dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych przy użyciu plików cookie i innych technologii.

I. Czym są pliki cookie i inne technologie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które serwer WWW może przechowywać i odczytywać na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) za pośrednictwem używanej przez niego przeglądarki internetowej. Pliki cookie zawierają indywidualne ciągi liter i cyfr, które umożliwiają identyfikację używanej przeglądarki internetowej oraz mogą zawierać informacje o ustawieniach użytkownika.

Oprócz plików cookie używamy następujących innych technologii:

–            Dzięki tzw. technologii local storage dane są przechowywane wyłącznie lokalnie, tj. wyłącznie na urządzeniu końcowym użytkownika, w tzw. pamięci lokalnej przeglądarki internetowej, a nie na serwerze internetowym. W przeciwieństwie do plików cookie, dane przechowywane za pomocą technologii local storage nie mają daty ważności i nie są automatycznie usuwane; użytkownik może jednak samodzielnie usunąć te dane, korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usuwania danych zapisanych za pomocą technologii local storage można znaleźć w instrukcjach danej przeglądarki internetowej.

–            Ponadto w naszej witrynie internetowej stosujemy tzw. piksele śledzące (także: „piksele”, „znaczniki pikselowe” lub „sygnały nawigacyjne”). Piksele śledzące to małe, najczęściej niewidoczne pliki graficzne, które są automatycznie ładowane przez serwer WWW i mogą dostarczać informacji o przeglądarce internetowej lub urządzeniu końcowym użytkownika oraz o korzystaniu przez niego z naszej witryny internetowej. Informacje te mogą z kolei zostać wykorzystane do stworzenia profilu, który będzie rozpoznawany, gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę internetową.

Wyżej wymienione pliki cookie i inne technologie są dalej określane zbiorczo jako „pliki cookie”.

II. Jakie są rodzaje plików cookie i innych technologii?

Rozróżniamy pliki cookie, które są wymagane, oraz pliki cookie, które są opcjonalne:

–            Wymagane pliki cookie to takie, które są technicznie niezbędne do zapewnienia funkcjonalności oraz bezpieczeństwa i stabilności naszej witryny internetowej i systemów informatycznych. Do tej kategorii zaliczamy również pliki cookie, które przechowują określone ustawienia, wybrane opcje lub informacje wprowadzone przez użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, w celu zagwarantowania danej funkcji (np. status logowania, ustawienia językowe itp.). Zgoda użytkownika nie jest wymagana do przechowywania lub odczytywania wymaganych plików cookie. W związku z tym nie można zarządzać wymaganymi plikami cookie za pośrednictwem ustawień usługi zarządzania zgodami, z której korzystamy, a jedynie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, usuwając przechowywane w niej pliki cookie lub blokując przechowywanie takich plików.

–            Opcjonalne pliki cookie to takie, które nie są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności oraz bezpieczeństwa i stabilności naszej witryny internetowej i systemów informatycznych, ale są wykorzystywane do celów analitycznych lub marketingowych. Te pliki cookie mogą na przykład gromadzić informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej w celu tworzenia anonimowych statystyk, co umożliwia nam analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny internetowej i optymalizowanie jej. Ponadto do tej kategorii przypisujemy również takie pliki cookie, które przechowują określone ustawienia, wybrane opcje lub wprowadzone informacje po zamknięciu przeglądarki internetowej, aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji w dłuższym okresie (np. status zalogowania poprzez wybór opcji „Zapamiętaj mój adres e-mail”, notatki, porównywarka itp.). Przechowywanie lub odczytywanie nieobowiązkowych plików cookie z reguły wymaga uprzedniej zgody użytkownika. Poprzez ustawienia używanej przez nas usługi zarządzania zgodami użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z opcjonalnych plików cookie oraz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zarówno wymagane, jak i opcjonalne pliki cookie mogą być tzw. sesyjnymi lub trwałymi plikami cookie, które różnią się przewidywanym terminem ważności lub okresem funkcjonowania:

–            Pliki cookie sesji (inaczej: Session Cookies) są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

–            Trwałe pliki cookie (inaczej: Persistent Cookies) są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej, lecz pozostają na urządzeniu końcowym przez określony czas.

–            Dane przechowywane za pomocą technologii local storage nie mają daty ważności, tzn. mają nieograniczony okres funkcjonowania.

Uwaga: Użytkownik może samodzielnie usuwać pliki cookie i dane przechowywane przy użyciu technologii local storage, korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach przeglądarki internetowej.

B. Stosowanie plików cookie w naszej witrynie internetowej

I. Wymagane pliki cookie

1. Jakie wymagane pliki cookie są używane, w jakim celu i jak długo?

UsługaCelDostawca usługOkres funkcjonowania
Zarządzanie zgodamiUzyskiwanie zgody i zarządzanie nią oraz przechowywanie informacji o decyzjach dotyczących zgodyUsercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 Monachium, Niemcy
30 dni
Content Delivery NetworkBezpieczeństwo i stabilnośćCloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA
30 dni
Load BalancerBezpieczeństwo i stabilność8 godzin
Rozpoznawanie mowyRozpoznawanie mowy w celu ułatwienia korzystania z witryny internetowej przez użytkownikaDo czasu zamknięcia przeglądarki internetowej
Rozpoznawanie krajuRozpoznawanie kraju w celu wyświetlania witryny internetowej w języku użytkownika30 dni

–            Zarządzanie zgodami

Otwieranie ustawień

Aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie wykorzystaniem opcjonalnych plików cookie w naszej witrynie internetowej, wprowadziliśmy usługę zarządzania zgodami. Usługa zarządzania zgodami umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie korzystania z opcjonalnych plików cookie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w odpowiedzi na informację wyświetlaną przy pierwszej wizycie w naszej witrynie internetowej („Pliki cookie, inne technologie i pozostałe usługi”). Ponadto kliknięcie przycisku Ustawienia powoduje przejście do ustawień usługi zarządzania zgodami, gdzie znajduje się m.in. uproszczona lista plików cookie według typu. Usługa zarządzania zgodami umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji m.in. na temat celów używania przez nas plików cookie, danych przetwarzanych w każdym przypadku oraz ewentualnych odbiorców tych danych, a w przypadku opcjonalnych plików cookie — wyrażenie lub wycofanie zgody w dowolnym momencie poprzez odznaczenie lub zaznaczenie odpowiedniego pola.

Należy pamiętać, że wymagane pliki cookie są zapisywane już po otwarciu naszej witryny internetowej i zaznaczeniu odpowiedniego pola. Nie ma możliwości usunięcia zaznaczenia wymaganych plików cookie za pośrednictwem usługi zarządzania zgodami. Z kolei korzystanie z niektórych plików cookie jest wymagane do działania samej usługi zarządzania zgodami.

Informacje o usługodawcy:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy
Witryna internetowa:
https://usercentrics.com/de
Ogólne warunki handlowe:
https://usercentrics.com/de/agb/
Deklaracja w sprawie ochrony danych:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

–            Content Delivery Network

Aby zoptymalizować czas ładowania naszej witryny internetowej, korzystamy z tzw. Content Delivery Network (dalej „CDN”). CDN to sieć geograficznie rozproszonych serwerów połączonych przez Internet, za pomocą których treści internetowe mogą być dostarczane szybciej i bezpieczniej. W ramach sieci CDN dane osobowe są przekazywane do różnych krajów; przekazywanie danych do krajów spoza UE lub EOG, tzw. krajów trzecich, odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale V RODO. Z dostawcą usług zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

Informacje o usługodawcy:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
Przedstawiciel w Unii:
Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lizbona, Portugalia
Witryna internetowa:
https://www.cloudflare.com
Polityka prywatności (w języku angielskim):
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Standardowe klauzule umowne (w języku angielskim):
https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

–            Load Balancer

Do równoważenia obciążenia sieci używamy tzw. load balancera. Dzięki mechanizmowi równoważenia obciążenia żądania są wysyłane do serwera równoważącego obciążenie sieci, który z kolei przekazuje je do serwera wewnętrznego. Aby użytkownik nie był przekazywany pomiędzy różnymi serwerami w ramach jednej sesji oraz w celu zagwarantowania spójnego przetwarzania, żądania są przekazywane do tego samego serwera. Aby zidentyfikować ten serwer i zapewnić prawidłowe przekierowanie, używamy pliku cookie, którego termin ważności lub okres funkcjonowania wynosi osiem godzin.

–            Rozpoznawanie kraju

Używamy sesyjnego pliku cookie do wyświetlania w naszej witrynie internetowej informacji w języku zrozumiałym dla użytkownika. Rozpoznawany jest język przeglądarki internetowej i nasza witryna internetowa jest wyświetlana w tym samym języku.

2. Na jakiej podstawie prawnej stosowane są wymagane pliki cookie?

Aby móc udowodnić, że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z opcjonalnych plików cookie wymagających jego zgody, przechowujemy informacje o udzielonych lub nieudzielonych zgodach w celu dotrzymania naszego prawnego obowiązku dowodowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 lit. a RODO w związku z art. 7 ust. 1 RODO.

Ponadto wykorzystujemy niezbędne pliki cookie w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszymi uzasadnionymi interesami są:

–            Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności naszej witryny internetowej oraz systemów informatycznych, np. poprzez ochronę przed atakami w postaci celowego przeciążenia serwerów (ataki typu „denial of service”) lub poprzez optymalne rozłożenie obciążenia serwerów

–            Dochodzenie, zaspokajanie i obrona roszczeń prawnych

–            Udostępnianie i zapewnianie prawidłowej funkcjonalności naszej witryny internetowej

3. Jak mogę sprzeciwić się używaniu wymaganych plików cookie?

Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu, korzystając z opcji blokowania opisanych poniżej w części „Usuwanie/blokowanie plików cookie” (por. art. 21 ust. 5 RODO), tj. blokując wymagane pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik usunie pliki cookie bez ich zablokowania, wymagane pliki cookie zostaną ponownie użyte podczas następnej wizyty w naszej witrynie internetowej. Należy również pamiętać, że wyłączenie, usunięcie lub zablokowanie wymaganych plików cookie może wpłynąć na wydajność i funkcjonalność naszej witryny internetowej i może spowodować, że niektóre funkcje i możliwości nie będą dostępne.

II. Opcjonalne pliki cookie

Dzięki poniższym informacjom chcielibyśmy umożliwić Ci podjęcie świadomej decyzji za lub przeciw w odniesieniu do opcjonalnych plików cookie i związanego z tym przetwarzania danych.

1. Które opcjonalne pliki cookie są używane w jakim celu i jak długo?

UsługaCelDostawca usługOkres funkcjonowania
Google AnalyticsAnaliza stron internetowychGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Do 2 lat
Google Ads Conversion TrackingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Do 2 lat
Google Ads RemarketingMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Do 2 lat
Google Ad ManagerMarketingGoogle Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Do 2 lat

–            Analiza stron internetowych

Za zgodą użytkownika korzystamy z plików cookie do analizowania sposobu korzystania z naszej witryny internetowej i jej ciągłego ulepszania. Uzyskane anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowników (np. liczba i pochodzenie osób odwiedzających witrynę internetową) umożliwiają nam optymalizację naszej witryny internetowej i uczynienie jej bardziej interesującą, na przykład poprzez umieszczenie w witrynie internetowej często poszukiwanych informacji lub tematów zgodnie z potrzebami użytkowników.

Do analizy stron internetowych używamy „Google Analytics”, usługi analizy stron internetowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej łącznie „Google”), z rozszerzeniem o „anonimizację IP” (zwaną również „metodą maskowania IP”). W tym celu zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO. Na mocy tej umowy Google będzie przetwarzać zebrane dane (dane dotyczące Twojego urządzenia końcowego lub przeglądarki internetowej, adresy IP oraz dane dotyczące Twojej aktywności w witrynie internetowej lub w aplikacji) w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej i Internetu.

Dane zebrane w ramach Google Analytics mogą być przechowywane i przetwarzane w USA lub w innym kraju, w którym Google lub podwykonawcy Google mają swoje placówki. Stosowana przez nas metoda maskowania IP zapewnia jednak skrócenie adresu IP w państwach członkowskich UE lub innych państwach członkowskich EOG przed przesłaniem go na serwer Google w USA i zapisaniem go tam, przez co pełny adres IP nie jest przesyłany, a identyfikacja osoby jest uniemożliwiona lub znacznie utrudniona. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny, tzn. nieskrócony adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany.

W przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego, tj. państwa spoza UE lub EOG, z reguły wymagane są odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA („EU-US Privacy Shield”), Tarcza Prywatności UE-USA nie może być już stosowana jako gwarancja odpowiedniego poziomu ochrony w USA zgodnie ze standardami UE. W związku z tym w USA nie ma obecnie poziomu ochrony danych równoważnego z poziomem ochrony w UE w rozumieniu art. 45 RODO i nie jesteśmy również w stanie zapewnić odpowiednich gwarancji w myśl art. 46 RODO, aby zrekompensować ten deficyt. W związku z tym przekazywanie danych do USA jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Potencjalne ryzyko związane z przekazywaniem danych polega na tym, że nie można wykluczyć dostępu do nich agencji rządowych, takich jak agencje bezpieczeństwa i/lub agencje wywiadowcze, które mogą przetwarzać dane użytkownika, prawdopodobnie bez oddzielnego informowania go o tym i bez możliwości egzekwowania jego praw i podejmowania skutecznych środków prawnych, ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne cele leżące w interesie publicznym USA.

Informacje o usługodawcy:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Warunki przetwarzania danych na zlecenie dotyczące produktów reklamowych Google:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Warunki użytkowania:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
Omówienie wykorzystania danych w Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Deklaracja w sprawie ochrony danych:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Techniczne objaśnienie „anonimizacji adresu IP (lub maskowania adresu IP) w Google Analytics”:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Dodatkowa informacja:

Jeśli chcesz dezaktywować Google Analytics we wszystkich witrynach, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de możesz pobrać i zainstalować „Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics”. Ta opcja zapobiega analizie stron internetowych tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki internetowej, w której zainstalowano dodatek.

–            Marketing

Używamy marketingowych plików cookie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika. Marketingowe pliki cookie mogą rozpoznać, czy użytkownik odwiedził reklamowaną witrynę oraz z jakich treści korzystał i korzysta, aby pokazać mu treści reklamowe, które są dla niego istotne i dostosowane do jego zainteresowań, ograniczyć częstotliwość pojawiania się reklam oraz zmierzyć powodzenie lub skuteczność działań reklamowych.

W celach marketingowych korzystamy z następujących produktów reklamowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej łącznie „Google”).

Korzystamy z produktu reklamowego „Google Ads” (poprzednia nazwa: „AdWords”), dzięki któremu możemy umieszczać reklamy m.in. w wynikach wyszukiwania Google, w sieci partnerskiej Google lub na innych platformach Google. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z reklamą zamieszczoną za pośrednictwem Google Ads, np. kliknie reklamę, w ramach mechanizmu „Google Ads Conversion Tracking” wykorzystywany jest plik cookie, za pomocą którego można sprawdzić, czy użytkownik wykonał następnie określone działanie („konwersja”), np. zapisał się do newslettera. Informacje uzyskane dzięki stosowanemu plikowi cookie są przekazywane nam przez Google w formie tzw. statystyk konwersji, z których możemy odczytać np. łączną liczbę anonimowych użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę. My sami nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób. Oprócz funkcji Google Ads Conversion Tracking korzystamy z usługi „Google Ads Remarketing”, która umożliwia wyświetlanie naszych reklam w sieci partnerskiej Google podczas przeglądania Internetu po odwiedzeniu naszej witryny internetowej. W tym celu firma Google rejestruje zachowania użytkownika podczas odwiedzania różnych witryn internetowych w sieci partnerskiej Google, przy czym, według firmy Google, stosowana jest pseudonimizacja. Jako dodatkowego produktu reklamowego używamy „Google Ad Manager” (poprzednia nazwa: „DoubleClick”), aby móc prezentować użytkownikowi reklamy ukierunkowane na podstawie jego domniemanych zainteresowań. W tym celu do używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej przypisywany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny, co pozwala sprawdzić, jakie reklamy były już wyświetlane w przeglądarce i które z nich były również otwierane przez użytkownika.

Dane zbierane w ramach produktów reklamowych Google mogą być przechowywane i przetwarzane przez Google m.in. w USA. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez Google. W przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego, tj. państwa spoza UE lub EOG, z reguły wymagane są odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA („EU-US Privacy Shield”), Tarcza Prywatności UE-USA nie może być już stosowana jako gwarancja odpowiedniego poziomu ochrony w USA zgodnie ze standardami UE. W związku z tym w USA nie ma obecnie poziomu ochrony danych równoważnego z poziomem ochrony w UE w rozumieniu art. 45 RODO i nie jesteśmy również w stanie zapewnić odpowiednich gwarancji w myśl art. 46 RODO, aby zrekompensować ten deficyt. W związku z tym przekazywanie danych do USA jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Potencjalne ryzyko związane z przekazywaniem danych polega na tym, że nie można wykluczyć dostępu do nich agencji rządowych, takich jak agencje bezpieczeństwa i/lub agencje wywiadowcze, które mogą przetwarzać dane użytkownika, prawdopodobnie bez oddzielnego informowania go o tym i bez możliwości egzekwowania jego praw i podejmowania skutecznych środków prawnych, ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne cele leżące w interesie publicznym USA.

Informacje o usługodawcy:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Witryna internetowa:
https://marketingplatform.google.com
Deklaracja w sprawie ochrony danych:
https://policies.google.com/privacy

2. Na jakiej podstawie prawnej stosowane są opcjonalne pliki cookie?

Używamy nieobowiązkowych plików cookie na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, w związku z art. 7 RODO.

3. Jak mogę cofnąć zgodę na korzystanie z opcjonalnych plików cookie?

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową (po raz pierwszy), w ramach wstępnej informacji („Pliki cookie, inne technologie i pozostałe usługi”) pytamy go m.in. o zgodę na wykorzystanie opcjonalnych plików cookie. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość i w ten sposób uniemożliwić dalsze gromadzenie danych poprzez odznaczenie opcjonalnych plików cookie (analiza internetowa, marketing) w ustawieniach usługi zarządzania zgodami.

O ile użytkownik nie wyrazi na to zgody lub nie odwoła udzielonej zgody, (dalsze) gromadzenie danych za pomocą opcjonalnych plików cookie wymagających zgody oraz związane z tym przetwarzanie danych zostanie zakończone. Nie ma to żadnych negatywnych skutków dla korzystania z witryny internetowej, chyba że użytkownik dezaktywuje również funkcje wymaganych plików cookie.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Alternatywą dla cofnięcia zgody są opcje usuwania lub blokowania plików cookie opisane poniżej w części „Usuwanie/blokowanie plików cookie” wraz z instrukcjami tam zawartymi.

C. Usuwanie/blokowanie plików cookie

Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, więc użytkownik ma nad nimi kontrolę. Jeśli nie chcesz, abyśmy rozpoznawali Twoje urządzenie końcowe, możesz w każdej chwili — ręcznie lub automatycznie — dezaktywować lub usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim urządzeniu końcowym i/lub zablokować zapisywanie plików cookie w przyszłości, wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, np. opcję „nie akceptuj plików cookie” lub podobną. Większość przeglądarek internetowych można również skonfigurować w taki sposób, aby przechowywanie plików cookie było akceptowane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę w każdym indywidualnym przypadku. Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie naszych usługodawców i partnerów, powinien znaleźć w swojej przeglądarce internetowej ustawienie „Blokuj pliki cookie innych firm” lub podobne. Z reguły funkcja pomocy w menu przeglądarki internetowej pokazuje, jak wyłączyć lub usunąć już zapisane pliki cookie oraz jak odrzucić nowe pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat opisanych możliwości można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik usunie pliki cookie bez ich zablokowania, niezbędne pliki cookie zostaną ponownie użyte, a my możemy poprosić użytkownika o ponowne wyrażenie zgody na stosowanie opcjonalnych plików cookie podczas późniejszych wizyt w naszej witrynie internetowej. Należy również pamiętać, że wyłączenie, usunięcie lub zablokowanie wymaganych plików cookie może wpłynąć na wydajność i funkcjonalność naszej witryny internetowej i może spowodować, że niektóre funkcje i możliwości nie będą dostępne.

Usługa zarządzania zgodami w każdej chwili umożliwia zarządzanie ustawieniami dotyczącymi korzystania z opcjonalnych plików cookie i związanego z tym przetwarzania danych.

Integracja usług innych firm

W ramach naszej witryny internetowej integrujemy różne treści i elementy funkcjonalne (zwane dalej łącznie „usługami”), które są pobierane z serwerów internetowych odpowiednich dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”). W celu prawidłowej prezentacji i świadczenia Usług zawsze konieczne jest przekazanie adresu IP użytkownika do odpowiedniego dostawcy zewnętrznego. Chociaż staramy się uwzględniać tylko te usługi, w których dany dostawca zewnętrzny wykorzystuje adres IP tylko w celu świadczenia usług, nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez dostawców zewnętrznych.

W przypadku przekazywania danych wymagających zgody, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową po raz pierwszy, w ramach wyświetlanej informacji wstępnej („Pliki cookie, inne technologie i pozostałe usługi”) prosimy m.in. o wyrażenie zgody na przekazanie danych dostawcom zewnętrznym/państwom trzecim w związku z korzystaniem z innych usług. Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody w odpowiedzi na pytanie, usługi osób trzecich wymagające zgody są zablokowane w naszej witrynie internetowej i żadne dane nie są przekazywane do dostawców zewnętrznych/państw trzecich. Zamiast tego można wyrazić zgodę osobno dla poszczególnych usług stron trzecich, klikając przycisk „Akceptuj” w odpowiednim blokerze. Jeśli w przyszłości nie chcesz już wyrażać zgody na każdą usługę osób trzecich z osobna i chcesz mieć możliwość ładowania ich bez odpowiedniej blokady, masz możliwość wybrania dodatkowo opcji „zawsze akceptuj” i tym samym wyrażenia zgody na związane z tym przekazywanie danych do wszystkich innych usług osób trzecich, które będziesz w przyszłości wywoływać w naszej witrynie internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, a tym samym uniemożliwić dalsze przekazywanie danych, odznaczając odpowiednie usługi w sekcji „Inne usługi (opcjonalne)” w ustawieniach usługi zarządzania zgodami.

Zintegrowane usługi innych firm:

–            Filmy z YouTube

W naszej witrynie internetowej umieszczamy filmy z serwisu „YouTube”, który jest usługą firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej łącznie „Google”). W przypadku zamieszczenia filmów z YouTube aktywowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, dzięki czemu do analizy zachowań użytkowników nie są wykorzystywane pliki cookie.

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, podczas wczytywania filmu z YouTube przekazujemy jego dane, w tym adres IP, do firmy Google. Dane przekazywane w ramach usługi YouTube mogą być przechowywane i przetwarzane przez Google m.in. w USA. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez Google. W przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego, tj. państwa spoza UE lub EOG, z reguły wymagane są odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA („EU-US Privacy Shield”), Tarcza Prywatności UE-USA nie może być już stosowana jako gwarancja odpowiedniego poziomu ochrony w USA zgodnie ze standardami UE. W związku z tym w USA nie ma obecnie poziomu ochrony danych równoważnego z poziomem ochrony w UE w rozumieniu art. 45 RODO i nie jesteśmy również w stanie zapewnić odpowiednich gwarancji w myśl art. 46 RODO, aby zrekompensować ten deficyt. W związku z tym przekazywanie danych do USA jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Potencjalne ryzyko związane z przekazywaniem danych polega na tym, że nie można wykluczyć dostępu do nich agencji rządowych, takich jak agencje bezpieczeństwa i/lub agencje wywiadowcze, które mogą przetwarzać dane użytkownika, prawdopodobnie bez oddzielnego informowania go o tym i bez możliwości egzekwowania jego praw i podejmowania skutecznych środków prawnych, ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne cele leżące w interesie publicznym USA.

Informacje dostawcy zewnętrznego:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Witryna internetowa:
https://www.youtube.com
Deklaracja w sprawie ochrony danych:
https://policies.google.com/privacy

–            Google Tag Manager

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi „Google Tag Manager”, która jest usługą firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej łącznie „Google”).

Google Tag Manager to usługa, dzięki której w naszej witrynie możemy korzystać z innych usług, takich jak Google Analytics, lub zarządzać ich wykorzystaniem bez konieczności zmiany kodu źródłowego witryny. Sam Google Tag Manager nie gromadzi ani nie ma dostępu do żadnych danych osobowych, a jedynie kontroluje i realizuje zarządzane przezeń usługi, które z kolei mogą w razie potrzeby przetwarzać dane za zgodą użytkownika.

Informacje dostawcy zewnętrznego:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Warunki użytkowania:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Deklaracja w sprawie ochrony danych:
https://policies.google.com/privacy

Odbiorca danych

Możemy przekazywać Twoje dane do:

–            Innych spółek Grupy Liebherr, o ile jest to niezbędne do zawarcia, wykonania lub zakończenia umowy lub o ile po naszej stronie istnieje uzasadniony interes w przekazaniu danych, a Twój nadrzędny uzasadniony interes nie stoi z tym w sprzeczności;

–            Dostawcy funkcji, z których aktywnie korzystasz, oraz wszelkich innych usług lub serwisów;

–            Naszych usługodawców, którzy pomagają nam w realizacji powyższych celów;

–            Żądanego odbiorcy lub odbiorców;

–            Sądów powszechnych, sądów arbitrażowych, organów publicznych lub radców prawnych, jeśli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane mogą być przekazywane organom w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. kraje trzecie) lub organizacjom międzynarodowym (1) tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub (2) gdy Komisja Europejska uzna, że w kraju trzecim zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeśli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazać Twoje dane odbiorcom znajdującym się w państwie trzecim tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję lub organ nadzorczy w wyniku określonej procedury) i zapewniono egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą, lub gdy przekazanie danych jest dozwolone w indywidualnych przypadkach na podstawie innych dopuszczalnych okoliczności (art. 49 RODO).

Jeśli przekazujemy Twoje dane do krajów trzecich, informujemy Cię o tym szczegółowo w odpowiednich punktach niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji poszczególnych celów, chyba że skutecznie sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie odwołasz udzieloną zgodę.

O ile istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych, będziemy musieli przechowywać dane, których to dotyczy, przez obowiązkowy okres. Po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych sprawdzamy, czy istnieje dalsza potrzeba ich przetwarzania. Jeśli nie będzie już takiej potrzeby, dane zostaną usunięte.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych przed utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. W każdym przypadku dostęp do danych użytkownika mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów. Transmisja wszystkich danych jest szyfrowana.

Status: kwiecień 2022