В периода 1.06.2017 – 30.09.2018г компанията изпълнява поредния успешен проект, насочен към подобряване на мобилността и повишаване  на капацитета в областта на Човешките ресурси.

Общ брой служители, обхванати чрез проекта – 1508 души

Проект BG05M9OP001-1.008-0419 „СКОРОСТ – Систематично и Компетентно Обслужване на Работещите чрез Осигуряване на Служебен Транспорт в Либхер Хаусгерете Марица ЕООД” има следните основни цели:

  • Повишаване на мобилността на служителите чрез  осигуряване на организиран транспорт от и до работното място.
  • Въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси.
  • Осигуряване на  добри и безопасни условия на труд чрез обучения

Проектът е насочен към повишаване  географската мобилност на сътрудниците и ще  постигне устойчива заетост и запазване на работните места. Обученията ще подпомогнат осигуряването на добри и безопасни условия на труд и ще повишат качеството на работните места.

Чрез реализиране на основните дейности ще се увеличи производителността на труда в организацията и ще се  удължи професионалния живот на по-възрастните работници и служители – над 54 години.

Чрез проекта се надграждат усилията, които компанията прилага в подкрепа повишаване на производителността и опазване на околната среда  – екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите икономика.

Ще бъдат реализирани трите хоризонтални принципа – равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие, като се допринася активно за изпълнението на целите на ОП  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”.

Общата стойност на проекта е  361 084,44 лв, от които:

  • 202 568,37лв.  финансирани от Европейският социален фонд
  • 35 747,36 лв.  национално финансиране
  • 122 768,71 лв. самофинансиране

Проектът ще приключи успешно до края на годината.