На 23.01.2020 г. “ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“  ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0042-C01, в рамките на който се изпълнява проект Подобряване на уменията и компетентностите на заетите лица в Либхер, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Умения“, със срок за изпълнение 18 месеца, считано от 01 април 2020г.

 

Общата стойност на проекта е 176 750 лева.

Размерът на безвъзмездна финансова помощ е  88 375 лв. в т.ч. от Европейски Социален Фонд – 75 118.75 лв. и Национално съфинансиране – 13 256.25 лв.

 

Дейности и очаквани резултати:

Проектът включва следните основни дейности: – Обучение по английски език (Целева група – 80 заети лица в Либхер); – Обучение по немски език (Целева група – 80 заети лица в Либхер); – Обучение по дигитална компетентност (Целева група – 232 заети лица в Либхер). – Обучение по професионална квалификация за позиции – механик и машинен оператор в Либхер (Целева група – 6 заети лица в Либхер).

В резултат от проведените обучения – ще се повиши квалификацията и ще се подобрят уменията на общо 398 служители на Либхер.

 

Общата цел на проекта е  да допринесе за увеличаване на броя на заетите лица от т. нар. приоритетни сектори на икономиката, които са подобрили своите знания и умения с подкрепа от страна на ОП РЧР.

 

Специфичните цели на проекта са:

– Създаване на предпоставки за професионално и кариерно развитие на служителите на ЛИБХЕР Хаусгерете Марица (ЛХМ).

– Създаване на условия за по-продължителна заетост на заетите лица в ЛХМ, които са преминали през обучения по проекта.

Публикувано на 24.01.2020 година.