Фирмена дивизия ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ (HAU) осъзнава своята голяма отговорност, която носи към обществото и околната среда. Това е формулирано и в основните ценности на фирмената група, където е записано: „Ние носим отговорност.“

Съгласно основните си ценности, ръководните насоки на концерна и фирмената политика „ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД определя като приоритетна задача безопасните и здравословни условия на труд на работещите на територията на дружеството, както на своите сътрудници, така и на външни фирми и временно пребиваващи лица. Този ангажимент е в пълна сила и към хората в населените места, разположени в зоните на влияние от неблагоприятните последствия в случай на авария.

Ръководството се ангажира, в съответствие с хуманните принципи на обществото, законовите изисквания и Интегрираната Система за Управление (IMS) да идентифицира и свежда до минимум рисковете за хората, околната среда и недвижимото имущество. За тази цел се извършва оценка на рисковете, които могат да доведат до възникването на големи аварии и се извеждат мерки за тяхното намаляване и контролиране. В дух на откритост се провежда диалог с външните заинтересовани страни и съседни предприятия по всички въпроси, свързани с безопасната дейност на Дружеството.

В „ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД се поддържа най-съвременно ниво на техниката, залага се на качественото обучение и инструктаж на ръководния и изпълнителския персонал, както и на ефективна организация за отстраняване и ограничаване на рисковете свързани с експлоатацията на съоръжения, попадащи в обхвата на Директива „Севезо“ III. Акцентът е върху предотвратяването на големи аварии и ограничаване до минимум на въздействието от тях върху хора, животни и околната среда. Прилагат се различни  методи, за да се подсигури приоритетно превенция на рисковете пред мерките за ликвидиране на последиците от тях.

Ежегодно се извършват одити за ефективно прилагане на мерки за безопасност. Аварийните планове се актуализират и проиграват периодично.

При възникване на аварии, квази аварии и др. инциденти се извършва преглед на мерките за превенция и безопасност, като резултатите и планираните нови технически и други мероприятия се обсъждат с другите заводи от фирмената дивизия ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ и външни заинтересовани страни.

Ръководството се ангажира при възникване на големи аварии да информира заинтересованите лица и компетентните държавни органи за създалата се ситуация, както и да предостави информация свързана с предотвратяване и ликвидиране на извънредни ситуации. При възникване на аварийни ситуации, които водят до замърсяване на околната среда или до застрашаване на намиращите се в близост хора, се уведомяват държавните компетентни органи за съгласуване и съвместно изпълнение на планираните мерки.

Настоящата Политика задължава всички работещи в Дружеството да допринасят, съобразно компетентността си за нейното осъществяване.

Политиката за предотвратяване на големи аварии се прилага чрез действащата Системата за управление на мерките за безопасност, като част от Интегрираната Система за Управление (IMS).

Политиката е разпространена и оповестена до целия персонал на Дружеството, публикувана е в заводската мрежа Intranet. За оповестяване на заинтересованите страни и обществеността Политиката за предотвратяване на големи аварии е публикувана във фирмената интернет страница.

В органиграмата на дружеството, длъжностните характеристики и ролите на отговорните длъжностни лица, в Правилника за вътрешния трудов ред, в процедурите и инструкциите са отразени задълженията и редът, чрез който се осигурява контролът и безопасната експлоатация с цел предотвратяване на риска от аварии.

Външни организации (извършващи ремонтни, строително-монтажни работи, техническо обслужване и услуги по договори на територията на Дружеството, както и посетители), които извършват дейности на територията на дружеството се запознават с условията, реда, отговорностите, правата и задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при работа, включително пожарна безопасност и опазване на околната среда, и предотвратяването на възникването на извънредни и аварийни ситуации.