Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

 

ДО

    ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от “Либхер – Хаусгерете Марица“ ЕООД , ИН по ДДС: BG 115278227

с. Радиново – 4202 , Община Марица, Област Пловдив

Пълен пощенски адрес: с. Радиново-4202 , Община Марица, Област Пловдив

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 032/505 310 Факс: 032/ 615 364;

Email: [email protected]

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Христо Георгиев – Управител; Костадин Трендафилов – Прокурист

Лице за контакти: Дора Янкова – еколог, тел.032/ 505 226

e-mail: [email protected]

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Поставяне на метален контейнер за складиране и съхранение на химични вещества и смеси – Производител Германия, Фирма Krieg GMBH.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

  1. Резюме на предложението

Промяната, която планира „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД не е свързана с разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда.

Капацитетът на съществуващите складове за химични вещества и смеси е недостатъчен с оглед бъдещето развитие на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД.

Във връзка с предвидено бъдещо разширение на производственото хале е необходимо да се постави допълнително 1 бр. пожарозащитен метален контейнер за съхранение на химични вещества и смеси, включително и поради мерки за сигурност.

 

Плануваното разширение на обемите за складиране е посредством поставяне на контейнер за складиране на опасни химични вещества съгласно норма БДС EN 13501 (Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън), който да бъде разположен извън производственото хале на завода.

В контейнерът е планирано да бъдат складирани само бои, разредители и втвърдители, използвани в Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД за репаратура на хладилни уреди, които в момента се съхраняват в съществуващия склад за опасни химични вещества и смеси на  дружеството.

 

  1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвидено е да се ползва изградената техническа инфраструктура, като няма да се изграждат нови пътища, улици, газови трасета и електропроводи, няма да се извършват изкопни работи. Електрозахранването на контейнера ще се осъществи от вече съществуващи електрически табла ниско напрежение – до 0,4 kV.

Контейнера е модел WSC-T-E.2-60/F90/DF, производител KRIEG Industriegeräte GmbH. Изграден от метална рамкова конструкция от валцовани профили издържаща на натоварване съгласно DIN EN 1991-1-3/NA2 – 1.56 KN/m²р ветроустойчивост съгласно DIN EN 1991-1-4/NA1 qP – 0.5850 KN/m².

Външни размери на контейнера са 3235 х 6820 х 1600 mm. (В/ Ш/ Д) (Чертеж – Приложение 3.1) Стените, пода и покрива са изградени от сандвич – панели EI 90 съгласно DIN EN 13501 и противопожарни врати Т 90 с граница на пожароустойчивост от 90 мин.

Контейнера е осигурен с врати със защитни ключове, система за автоматичен контрол на пожарозащитните врати, димни датчици, система за автоматичен контрол на отоплението, вентилацията и климатизацията EX изпълнение, пожароизвестяване.

Обемът на контейнера позволява складирането на 11 евро палета с материали. Съгласно изискванията за безопасност вземайки в предвид всички законови норми и изисквания максималния капацитет на складиране на палето място ще бъде 650 литра.

Обща вместимост на целия контейнер е 11 * 650 = 7150 л.

Фабрично са монтирани подходящи по обем и съобразно най-големите опакови събирателни вани за аварийни ситуации.

Металният контейнер е със съответната пълна техническа документация и необходими сертификати.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Промяната е свързана с процедура по реда на Глава VI на ЗООС.

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение: РИОСВ – Пловдив.

  1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ 36.113-производствени и складови дейности, землището на с. Бенковски, община „Марица“, област Пловдив в местност „Тузлите“, имот с идентификатор № 03839.36.313 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК – гр. София, последно изменение със Заповед КД-14-16-1337/12.08.2013г.на Началник на СГКК-Пловдив и/ или урегулиран поземлен имот 36.313-производствени и складови дейности, масив 36 от регулационен (устройствен) план на с. Бенковски, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № РД-09-512/ 26.04.2013 г. на Кмета на община „Марица“ записан на „Либхер- Хаусгерете Марица“ ЕООД.(Приложение 3.2)

Контейнера за химични вещества и смеси ще бъде разположен в северната страна извън производственото хале, на безопасно отстояние от халето на съществуваща бетонова площадка.(Приложение 3.3)

Въздействие върху целите и предмета на тези зони не се очаква. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите висши растения и животни. По време на  експлоатацията на обекта тези показатели няма да се нарушат. Няма да има въздействие на инвестиционното предложение при експлоатацията, върху целостта на защитените зони.

В близост и на територията на имота няма паметници на културата, които могат да бъдат засегнати при реализацията на обекта, както и санитарно-охранителни зони.

От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие.

  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При реализиране и последваща експлоатация на инвестиционното намерение не е необходимо проектиране на водоснабдяване и на битова канализация, тъй като няма необходимост от водоснабдяване

  1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При експлоатацията на контейнера, не се очаква емитирани на опасни вещества. В контейнера ще се извършва само пасивно складиране.

Опасните химични вещества и смеси ще се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя и няма да се извършват изливно-наливни дейности в контейнера.

  1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се предвижда генериране на отпадъци при монтажа на контейнера. При експлоатацията не се предвижда да се генерират нови видове отпадъци.

В случай на разлив / изтичане на химични вещества и смеси те ще се събират в каптажните вани на контейнера, като след това ще бъдат обработени с подходящи абсорбенти.

Генерирания отпадък от боите, разтворителите и абсорбентите ще бъдат временно съхранявани в контейнерите за опасни отпадъци и последващо ще бъдат предадени на фирми, имащи разрешение за дейности с отпадъци с код 08 01 11 и 15 02 02

„Либхер–Хаусгерете Марица“ ЕООД притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадък с код 08 01 011-отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или др. опасни вещества и код 15 02 02 – Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества

  1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква формирането на отпадъчни води при поставянето на обекта и при последваща експлоатация на инвестиционното намерение.

  1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Обемът на контейнера позволява складирането на 11 евро палета с материали.

Съгласно изискванията за безопасност и вземайки предвид всички законови норми и изисквания максималния капацитет на складиране на палето място ще бъде 650 литра.

Обща вместимост на целия контейнер е 11 * 650 = 7150 л.

В самия контейнер е позициониран стелаж, който позволява складиране на две нива. В долната част на контейнера са изработени две събирателни вани с дебелина от 5 мм, съгласно DIN EN ISO 3452-1 и с обем приблизително 0.72 м³.

Върху събирателните вани и на нивата на стелажа е поставена горещо поцинкована решетъчна скара. Предпазителите на всяко ниво разположени в задната част на контейнера осигуряват сигурна и безопасна работа при складирането и взимането на материали.

В контейнера ще бъдат съхранявани следните опасни химични вещества  и смеси:

 

Химично наименование ЕС № Категория на опасност съгласно Регламент 1272/2008

 

Класификация по приложение 3 към ЗООС Проектен капацитет на технологичното съоръжение в тонове Налично количество в тонове
1 Verduennung 670(разредител)

1. Метилхексан 25<50 %

2. n-бутилов ацетат 10-25 %                                              3. Метокси-Метилетилацетат 10-25 %

 

203-737-8

204-658-1

203-603-9

GHS02 пламък,

GHS08 опасност за здравето, GHS09 околна среда, GHS07

Н226,Н304, Н411,H335- H336

 

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 3 2,72 0,748
2 Haerter Henelit (Втвърдител)                            1.Хексаметилен диизоцианат Хомополимер   50-100 %

2. n-бутилов ацетат 25-50 %

3.Дибутилтин Дилаурат 0.1-<0.25 %

4. Хексаметилен Диизоцианат 0.1-<0.5%

 

 

500-060-2

 

204-658-1

 

201-039-8

 

212-485-8

 

 

 

GHS02 пламък,

GHS07

Н226,H317, H332,                                   H335-H336

 

 

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 3 0,795 0,210
3 2K-Acryl-Decklack

Лак

1. n-Бутилацетат 50-100 %                              2. Ксилен 1-5%                          3. Бутанон 2,5-10%                      4. Етилбензол 1-2,5%                      5. Метокси-метилетилацетат 2,5-10%

6. Алуминиев прах 1-2,5%

204-658-1                                         215-535-7                          201-159-0                    202-849-4                                203-603-9                                  231-072-3  

 

GHS02 пламък, Flam. Liq. 3

GHS07,Eye Irrit. 2

 

H226, H319,

Н 336

 

 

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 3 1,560 1,311
4 2K Acryl Decklack weiss Marica(Лак)

1. Метокси-Метилетилацетат 5-15%      2. N-Бутил ацетат 5-15%                                3. Солвент нафта(лека) 2.5-5%

4. Ксилол 2.5-5%                                          5. Солвент нафта (тежка) 2.5-5%

6. Бутоксиетил ацетат 2.5-5%

203-603-9

204-658-1

265-199-0

215-535-7

265-150-3

203-933-3

GHS02 пламък,

Flam. Liq. 3,

Aquatic Chronic 3

H226, H412

 

 

Част 1  Р5в  Запалими течности Категория 3 2,2 1.069

 

Общото количество бои, разредители  и втвърдители, които могат да се съхраняват в контейнера е 7.250 тона. Това количество е по-малко от 2 % от

съответния праг за минимално количество от 5000 т за запалими течности, класифицирани в част 1  P5в от Приложение 3 на ЗООС и местоположението на  контейнера в  предприятието е на такова място, че не би могло да породи голяма авария на друго място в същото предприятие.

Това количество може да не бъде отчитано при изчисляването на количествата, които се вземат предвид  при прилагането на глава седма, раздел І от Закона за опазване на околната среда.

Поради тези обстоятелства реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на вида и количествата химични вещества и смеси, посочени в подаденото с вх.№ УК-118/ 22.03.2016 г до МОСВ уведомление за класификация на предприятието като обект с нисък рисков потенциал.(Приложение 3.4)

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо

Прилагаме:

  1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.
  2. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1 Чертеж на контейнера

3.2. Скица на поземлен имот № 15-329425-25.08.2018 г

3.3. Ситуация на местоположение на контейнера

3.4 Уведомление за класификация на предприятието с вх.№ УК-118/ 22.03.2016 г

4. Електронен носител – 1 бр.