Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

 

 ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от “Либхер – Хаусгерете Марица“ ЕООД , ИН по ДДС: BG 115278227

с. Радиново – 4202 , Община Марица, Област Пловдив

Пълен пощенски адрес: с. Радиново-4202 , Община Марица, Област Пловдив

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 032/505 310 Факс: 032/ 615 364;

Email: [email protected]

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Христо Георгиев – Управител; Костадин Трендафилов – Прокурист

Лице за контакти: Дора Янкова – еколог, тел.032/ 505 226

e-mail: [email protected]

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Поставяне на два метални контейнера за складиране и съхранение на химични вещества и смеси – Производител Германия, Фирма Denios AG.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.     Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Промяната, която планира „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД не е свързана с разширение или изменение на производствената дейност, съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда.

Във връзка с разширение на производственото хале съществуващия склад за химични вещества и смеси ще бъде премахнат.

Наличните химични вещества и смеси от съществуващия склад ще бъдат преместени в 2 бр. пожарозащитни метални контейнери за съхранение на химични вещества и смеси, които ще са разположени на безопасно разстояние от производственото хале на завода.

В контейнерите е планирано да бъдат складирани химични вещества  и смеси, използвани при производствената дейност на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, които в момента се съхраняват в съществуващия склад за опасни химични вещества и смеси на  дружеството.

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвидено е да се ползва изградената техническа инфраструктура, като няма да се изграждат нови пътища, улици, газови трасета и електропроводи, няма да се извършват изкопни работи. Електрозахранването на контейнерите ще се осъществи от вече съществуващи електрически табла ниско напрежение –  0,4 kV, монтирано в близост до мястото, където ще бъдат поставени контейнерите.

Контейнерите са модел RFP-B-615.30/F120, производител Denios AG. Изградени от поцинкована стомана S235JR по DIN EN12944, дебелина на материала 5 мм. , клас на корозивност С3-М по DIN EN 12944

Външни размери на всеки контейнер е 3594 х 6950 х 1784 mm. (В/ Ш/ Д) (Приложение 3.2) Стените, пода и покрива са изградени от сандвич – панели EI 120 съгласно DIN EN 1090-2  с граница на пожароустойчивост от 120 мин и пожарозащитни врати Т 120, съгласно EN 1634-1

Контейнерите са осигурени с врати със защитни ключове, система за автоматичен контрол на вратите при отваряне и затваряне, димни датчици и вентилация, конструирани са за ЕХ зона 2.

Обемът на всеки от контейнерите позволява складирането на 11 евро палета с материали, разположени на две нива в две отделни секции. Съгласно изискванията за безопасност вземайки в предвид всички законови норми и изисквания максималния капацитет на складиране на палето място ще бъде 750 kg .

Обща вместимост на целия контейнер е 11 * 750 = 8250 kg.

Фабрично са монтирани подходящи по обем и съобразно най-големите опакови събирателни вани за аварийни ситуации, оборудвани  са със сензори за течове.

Металните контейнери са със съответната пълна техническа документация и необходими сертификати.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Промяната е свързана с процедура по реда на Глава VI на ЗООС.                                                            Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение: РИОСВ – Пловдив.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ 36.113-производствени и складови дейности, землището на с. Бенковски, община „Марица“, област Пловдив в местност „Тузлите“, имот с идентификатор № 03839.36.313 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК – гр. София, последно изменение със Заповед КД-14-16-1337/12.08.2013г.на Началник на СГКК-Пловдив и/ или урегулиран поземлен имот 36.313-производствени и складови дейности, масив 36 от регулационен (устройствен) план на с. Бенковски, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № РД-09-512/ 26.04.2013 г. на Кмета на община „Марица“ записан на „Либхер- Хаусгерете Марица“ ЕООД.(Приложение 3.1)

Контейнерите за химични вещества и смеси ще бъде разположени в североизточната страна на ЛХМ 2, извън производственото хале, на безопасно отстояние от халето на съществуваща бетонова площадка.(Приложение 3.3)

Въздействие върху целите и предмета на тези зони не се очаква. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите висши растения и животни. По време на  експлоатацията на обекта тези показатели няма да се нарушат. Няма да има въздействие на инвестиционното предложение при експлоатацията, върху целостта на защитените зони.

В близост и на територията на имота няма паметници на културата, които могат да бъдат засегнати при реализацията на обекта, както и санитарно-охранителни зони.

От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При реализиране и последваща експлоатация на инвестиционното намерение не е необходимо проектиране на водоснабдяване и на битова канализация, тъй като няма необходимост от водоснабдяване

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При експлоатацията на контейнера, не се очаква емитирани на опасни вещества. В контейнера ще се извършва само пасивно складиране.

Опасните химични вещества и смеси ще се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя и няма да се извършват изливно-наливни дейности в контейнера.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се предвижда генериране на отпадъци при монтажа на контейнера. При експлоатацията не се предвижда да се генерират нови видове отпадъци.

В случай на разлив / изтичане на химични вещества и смеси те ще се събират в събирателните вани на контейнерите и след това ще бъдат обработени с подходящи абсорбенти.

До контейнерите ще се разположат ЛПС и сродства за обработка при разливи.

Генерираните отпадъци от съхраняваните химични вещества и смеси ще бъдат временно съхранявани в контейнерите за опасни отпадъци и последващо ще бъдат предадени на фирми, имащи разрешение за дейности с отпадъци със съответните кодове.

„Либхер–Хаусгерете Марица“ ЕООД притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, които се генерират от производствената дейност.

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква формирането на отпадъчни води при поставянето на обекта и при последваща експлоатация на инвестиционното намерение.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

 

Обемът на всеки контейнер позволява складирането на 11 евро палета с химични вещества и смеси..

Съгласно изискванията за безопасност вземайки предвид всички законови норми и изисквания максималния капацитет на складирането на палето място ще бъде 750 kg.

Обща вместимост на единия контейнер е 11 * 750= 8250 kg.

Във всеки контейнер е позициониран стелаж, който позволява складиране на две нива. В долната част на контейнера са изработени две събирателни вани с дебелина от 5 мм., съгласно EN ISO 3452-1 и с общ обем 2800 л.

Върху събирателните вани и на нивата на стелажа е поставена горещо поцинкована решетъчна скара. Предпазителите на всяко ниво разположени в задната част на контейнера осигуряват сигурна и безопасна работа при складирането и взимането на материали.

В контейнерите ще бъдат преместени и съхранявани следните опасни химични вещества  и смеси:

 

 

Химично наименование ЕС № Категория на опасност съгласно Регламент 1272/2008

 

Класификация по приложение 3 към ЗООС Налично количество в тонове
1 2 3 4 5 6
1 Адокат726B                                  Диметилцикло

хексиламин 10-25 %

 

98-94-2

202-715-5

Flam. Liq. 3;

Acute Tox. 3;

Skin Corr. 3

H226, H301, H311 , H314,H331                   P264, P280, P210, P233, P301 + P330 + P331, P302 + P350, P305 + P351 + P338, P303, P362, P353, P405

Част 1  Н2 Остра токсичност Категория 2 или 3 2.0
2 Хидравлично масло

Avialub hydraulic 46

 

смес Не са класифицирани като опасни Не

попада

2.0
4. Elastopor H 2000/1 смес Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

H315, H319,

P264, P303, P332, P337+Р313, P362,

Не

попада

0.2
5. Лепило

Lokprep S  Bestell

смес Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

H315, H319, P264, P303, P332, P337+Р313, P362

Не

попада

0.1
6. Haerter Henelit (Втвърдител) смес Flam. Liq. 3 /

Skin Irrit. 2 /

Eye Irrit. 2 /

GHS02 пламък,

GHS07

Н226,H317, H332,                                   H335,H336

Р210,P260, P370+Р378

 

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 2 или 3 0.5
1 2 3 4 5 6
7. Лак за репаратура

Icellit Ausbesserungslack

 

смес Flam. Liq. 3 /

Skin Irrit. 2 /

Eye Irrit. 2 /

Stot se 3 /

Н226,H317, H332,                                   H335,H336, Н373,

Р210,P260, P370+Р378, P403+Р223,Р403+235

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 2 или 3 0.1
8. Изопропилов алкохол 67-63-0

200-661-7

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2 /

Eye Irrit. 2 /

Stot set 3 /

H 225, ,H319,H336,

Р243,P261, Р271, P305+Р340

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 2 или 3 0.1
9. Алуминиев спрей

Aluspray

 

смес Aerosol 1 /

Skin Irrit. 2 /

Eye Irrit. 2 /

Stot se 3 /

Н226,H319, H336

Р210,P211, P251,P 273,P410+Р412

Не  попада

 

0.02
10. Universal-schmiermittel spray смес Не са класифицирани като опасни Не

попада

0.01
11. Индустриален чистител

Bremsereiniger – Wuerth

смес Не са класифицирани като опасни Не

попада

0.03
12. Спрей за откриване на пробиви

Lecksucher-Wuerth

смес Aerosol 3 /

Н229,

Р210,P251, P410+Р412

Не попада 0.03
13. Чистител за уплътнения

Dichtungentferner – Wuerth

смес Aerosol 1/

Eye Irrit. 2 /

Н222, ,Н329,Н319

Р210,Р211,P251, Р280, P410+Р412,410+Р412

Не попада 0.01
14.  

Универсална грес – Wuerth

смес Не са класифицирани като опасни Не

попада

0.01
1 2 3 4 5 6
15. BMF чистител

Wеrkstreinig-BMF-5LTR

смес Skin Irrit. 1 /

Eye Irrit. 1 /

Н318,H317,

Р272,P280, P332+ P 364,P362+Р364

Не попада 0.02
16. Multan 21 смес Не са класифицирани като опасни

 

Не

попада

0.1
17. Mesamoll 91082-17-6

293-728-5

Не са класифицирани като опасни

 

Не

попада

1
18. Индустриален чистител

ENTFETTER (INDUSTRIE-CLEAN)  W

смес Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 1 /

Eye Irrit. 2 /

H 222, H315,H317, H336,H304, H411

Р210,Р223,P280, P370+Р378

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 2 или 3 0.1
19. Боя за пътна маркировка  МЕГАХИМ смес Skin Irrit. 2 /

Eye Irrit. 2 /

H 225, H319,

Р102, Р210,P233, Р271, Р280,P370+Р378,Р501

Не  попада

 

0,15
20. Коресилин смес Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2 /

Eye Irrit. 2 /

H 225, H319, H336,

Р102, Р210,P233, Р271, Р280,P370+Р378, Р501

Част 1  Р5в Запалими течности Категория 3 0.02
21. Pur Сlean 23 смес Не са класифицирани като опасни Не

попада

0.1
22. Лак за паркет смес Eye Irrit. 2 /

Aquaric Chronic 3  /

H319 , H412

Р10`0,Р103,P280, P264, P273,P337+Р313

Не

попада

0.01
23. Масло за компресори

ATLAS COPCO

смес Не са класифицирани като опасни

 

Не

попада

0.01
24. Кисела грес

ACMOS MC

смес Не са класифицирани като опасни

 

Не

попада

0.01

Количеството, което ще се премести в момента и съхранява в контейнерите е  6.48 тона.  Наличните съхранявани количества химични вещества  и смеси, които попадат в Приложение 3 на ЗООС са 2 тона Addocat 726B. Това количество е под  съответния праг за минимално количество от 50 т за токсични вещества, класифицирани в част 1,   Раздел „Н“ – Опасности за здравето от Приложение 3 на ЗООС

Количеството на веществата, които са класифицирани Част 1,Раздел „Р“-физични опасности  Р5в Запалими течности Категория 2 или 3 е 0.82 тона.

Това количество е по-малко от 2 % от съответния праг за минимално количество от 5000 т за запалими течности, класифицирани в част 1, ,   Раздел „Н“ – Опасности за здравето P5в от Приложение 3 на ЗООС и местоположението на  контейнера в  предприятието е на такова място, че не би могло да породи голяма авария на друго място в същото предприятие.

Това количество може да не бъде отчитано при изчисляването на количествата, които се вземат предвид  при прилагането на глава седма, раздел І от Закона за опазване на околната среда.

Поради тези обстоятелства реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на вида и количествата химични вещества и смеси, посочени в подаденото с вх.№ УК-118/ 22.03.2016 г до МОСВ уведомление за класификация на предприятието като обект с нисък рисков потенциал.(Приложение 3.4)

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1 Скица на поземлен имот № 15-329425-25.08.2018 г

3.2.Информация за контейнера

3.3. Ситуация на местоположение на контейнера

3.4 Уведомление за класификация на предприятието с вх.№ УК-118/ 22.03.2016 г

4. Електронен носител – 1 бр.